งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 23 มิถุนายน 2549 การจัดส่งข้อมูลตราสารหนี้ โดยช่องทาง Internet หรือ DMS DA (Extranet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 23 มิถุนายน 2549 การจัดส่งข้อมูลตราสารหนี้ โดยช่องทาง Internet หรือ DMS DA (Extranet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 23 มิถุนายน 2549 การจัดส่งข้อมูลตราสารหนี้ โดยช่องทาง Internet หรือ DMS DA (Extranet)

2 2 1. บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 2. เอกสารและขั้นตอนดำเนินการ 3.UserID และ Password 4. การแจ้งกำหนดสิทธิ์ Officer 5. สาธิตระบบ หัวข้อชี้แจง

3 3 บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คุณสมบัติ - การยืนยันตัวบุคคล (Authentication) - การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Authorization) - การรับส่งข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ (Integrity) - รักษาความลับข้อมูล (Confidentiality)

4 4 ระเบียบฯและแบบฟอร์มต่างๆ 1. ระเบียบธปท. ว่าด้วยการให้บริการรับส่ง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ระเบียบ 2. แบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลง นามลายมือชื่อ 3. หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการรับส่ง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตกลงใช้บริการ 4. หนังสือมอบอำนาจเป็นผู้จัดการสิทธิมอบอำนาจ 5. หนังสือแต่งตั้งและกำหนดสิทธิ Officerกำหนดสิทธิ

5 5 ระเบียบฯและแบบฟอร์มต่างๆ ( ต่อ ) 6. การขอมีรหัสประจำองค์กร 6.1 คำขอรหัสประจำองค์กร คำขอรหัส 6.2 คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ข้อมูลองค์กรขอเปลี่ยนแปลง 7. คู่มือการใช้บริการรับส่งข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ต

6 6 เอกสารและขั้นตอนดำเนินการ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสมัครเป็นผู้ใช้บริการที่ DMS Admin. 1.1 ของผู้ใช้บริการ - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล - สำเนา PID ของผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้จัดการสิทธิ ( ถ้ามี ) และ ผู้ปฏิบัติงาน 1.2 ตามแบบฟอร์มที่ ธปท. กำหนด - ตย. ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม - หนังสือแสดงความตกลงขอใช้บริการรับส่งข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ต - หนังสือมอบอำนาจเป็นผู้จัดการสิทธิ - หนังสือแต่งตั้งและกำหนดสิทธิ Officer เมื่อแจ้ง เปลี่ยนแปลงให้ใช้แทน ฉบับเดิมทุกครั้ง ระบุชื่อ, สำเนา PID, Email address - คำขอรหัสประจำองค์กร

7 7 เอกสารและขั้นตอนดำเนินการ ( ต่อ ) 2. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว ธปท. จึงกำหนด สิทธิ์ และ mail แจ้งรหัสประจำองค์กร และ Password ของ Officer ต่อผู้ใช้บริการ 3. เข้าใช้งานระบบ www.bot.or.th คลิกโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล (Data Management System) คลิกบริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คลิกเข้าระบบการรับส่งข้อมูล

8 8 UserID และ Password UserID - เป็น Email address ( ไม่เกิน 50 ตัวอักษร ) โดย 1) ผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดเอง 2) กรณีลืม UserID ผู้ใช้งานต้องติดต่อกับ DMS Admin.

9 9 UserID และ Password( ต่อ ) Password - เป็น Character ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ และตัวเลข ความยาวอย่างน้อย 8 หลัก โดย 1) ระบบสร้างให้สำหรับครั้งแรก 2) ในการเข้าใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยน password ที่ระบบสร้างให้ จึงจะสามารถใช้ระบบได้ จึงจะสามารถใช้ระบบได้ 3) ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน password ได้ตลอดตาม ต้องการ 4) กรณีลืม password ผู้ใช้งานต้อง request new password จากระบบ โดยจะต้องเปลี่ยน password ที่ได้จากระบบก่อนจึง จะสามารถใช้งานได้ โดยจะต้องเปลี่ยน password ที่ได้จากระบบก่อนจึง จะสามารถใช้งานได้

10 10 การแจ้งกำหนดสิทธิ์ Officer 1. นายก ยินดี ให้ส่งข้อมูล ตราสารหนี้ 2. นายข ดี ใจ ให้ส่งข้อมูล ตราสารหนี้ ตัวอย่าง การทำหนังสือแต่งตั้งและกำหนดสิทธิ ผู้ใช้บริการ 2 ราย ( ครั้งแรก )

11 11 หัวข้อการประชุม

12 12 การเพิ่ม / ปรับปรุง Officer 1. นายก ยินดี ให้ส่งข้อมูลตราสารหนี้ ( คงเดิม ) 2. นายค สุขสุด เป็นผู้ส่งข้อมูลตราสาร หนี้ ( เพิ่ม ) 3. นายข ดี ใจ ยกเลิกการส่งข้อมูลตรา สารหนี้ - ไม่ต้องแจ้ง ตัวอย่าง การแจ้งปรับปรุงตัวบุคคลครั้งต่อไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล ให้แจ้งปรับปรุงผู้ ส่งข้อมูลต่อธปท. โดยระบุชื่อผู้ส่งข้อมูลที่มีอยู่จริง ทั้งหมด ซึ่งธปท. จะใช้ทดแทนฉบับเดิม

13 13

14 14 การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สาธิตการส่งข้อมูล

15 15 องค์ประกอบของระบบ

16 16

17 17 องค์ประกอบของระบบ

18 18 องค์ประกอบของระบบ

19 19 องค์ประกอบของระบบ

20 20 องค์ประกอบของระบบ

21 21

22 22

23 23 องค์ประกอบของระบบ

24 24 องค์ประกอบของระบบ

25 25 องค์ประกอบของระบบ

26 26

27 27 องค์ประกอบของระบบ

28 28 องค์ประกอบของระบบ

29 29 องค์ประกอบของระบบ

30 30 องค์ประกอบของระบบ

31 31 องค์ประกอบของระบบ

32 32 องค์ประกอบของระบบ

33 33 องค์ประกอบของระบบ

34 34 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 1. จัดทำข้อมูลให้ตรงตาม Template ที่ ธปท. ประกาศ 2. การส่งข้อมูลต้องระบุงวด และ ชื่อไฟล์ให้ ถูกต้องตรงกัน 3. เมื่อส่งข้อมูลซ้ำเพื่อทดแทนไฟล์เดิม ควร แจ้งผู้ติดตามข้อมูล ของธปท. ด้วย 4. หลังการส่งข้อมูล ควรตรวจสอบ สถานะการส่งว่าธปท. ได้รับ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 5. กรณีผู้ส่งข้อมูลลาออก ให้จัดทำหนังสือ แต่งตั้งและกำหนดสิทธิใหม่

35 35 ผู้ประสานงาน  ให้คำแนะนำด้านเอกสาร และให้สิทธิ์ผู้ส่งข้อมูล (DMS Admin) ช่องทาง Internet คุณเอกชัย เลิศพนารักษ์ Ekkachal@bot.or.th โทร. 0-2283-5126 คุณสมบัติ แสนบุตร Sombuts@bot.or.th โทร. 0-2356-7422Sombuts@bot.or.th ช่องทาง Extranet คุณวิเชียร ทันตศุภารักษ์ WichienT@bot.or.th โทร. 0-2283-5127WichienT@bot.or.th

36 36 การจัดส่งเอกสาร ส่งเอกสารสมัครใช้บริการที่ ชั้น 6 อาคารสนญ. ทีมสนับสนุนระบบการบริหาร ข้อมูล (DMS Admin) ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่ง ประเทศไทย 273 ถ. สามเสน แขวงบางขุน พรหม เขตพระนคร กทม. 10200


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 23 มิถุนายน 2549 การจัดส่งข้อมูลตราสารหนี้ โดยช่องทาง Internet หรือ DMS DA (Extranet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google