งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Zone for Procurement Q1/2010. Objective  Set standard practice for item which need to apply Free Zone Privilege.  Make the same understanding among.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Zone for Procurement Q1/2010. Objective  Set standard practice for item which need to apply Free Zone Privilege.  Make the same understanding among."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Zone for Procurement Q1/2010

2 Objective  Set standard practice for item which need to apply Free Zone Privilege.  Make the same understanding among concerned parties.  Good comply Free Zone regulation.

3 Solving •Set the meeting with concerned parties in order to share the idea and best practice. •Therefore, on behalf of Procurement, we share the best practice with 4 methods to apply the Free Zone Privilege. •Local •13 Utility items •Overseas •Trading

4 Method 1) Local ซื้อของในประเทศ (Local) User ออก PR โดยระบุขอนำสินค้าเข้าเขต FZ เมื่อ Procurement ได้รับ PR จะทำการออก PO เพื่อนำสินค้าเข้าเขต FZ โดยใน PO จะไม่ระบุ VAT 7% และ ให้ Vendor จัดเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้ 1. สำเนา ภพ. 20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. บัตรผู้จัดการ ( ของศุลกากร ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือบัตรประชาชนของ เจ้าของบัตรผู้จัดการ ( ของศุลกากร ) จำเป็นจะต้องมีชื่อร่วมอยู่ในหนังสือรับรอง ของบริษัทด้วย 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีต้องการให้บุคคลอื่นเพิ่มชื่อ ( เฉพาะชื่อที่ปรากฎใน หนังสือรับรองบริษัท ) เซ็นต์เอกสารแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท อายุใช้ งาน 1 ปี หรือ 5 บาท / ครั้ง ที่มาส่งสินค้า เอกสารประกอบการส่งสินค้า 1. กรอกแบบคำร้อง พร้อมสำเนา 3 แผ่น พร้อมสอดกระดาษ Copy รวม 1 ชุด 2. แนบสำเนาใบ Invoice รับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท รวม 1 ชุด 3. สำเนา PO แนบ รวม 1 ชุด โดยทางหน่วยงาน Procurement จะคอยประสานงานกับ Government Liaison และ Store เพื่อนำสินค้าเข้าเขต FZ (See Work Flow next page)

5 Method 1) Local (Work Flow)

6 Method 2) 13 Utility Items ซื้อของ 13 Utility Items User ออก PR โดยระบุสินค้าเข้าเขต FZ เมื่อ Procurement ได้รับ PR จะทำการ ออก PO เพื่อนำสินค้าเข้าเขต FZ โดยใน PO ระบุ VAT 7% หรือ ไม่ระบุ VAT 7% ก็ได้ 1.ในกรณีที่ระบุ VAT 7% เนื่องจากทาง Vendor ไม่สะดวกที่จะทำบัตรผู้จัดการ (ของศุลกากร) จึงไม่สารมารถที่จะเดินพิธีการเพื่อนำสินค้าเข้าเขต FZ ได้ 2.ในกรณีที่ไม่ระบุ VAT 7% ทาง Vendor จะต้องจัดทำทำบัตรผู้จัดการ (ของ ศุลกากร) และดำเนินพิธีการเพื่อนำสินค้าเข้าเขต FZ โดยทางหน่วยงาน Procurement จะคอยประสานงานกับ Government Liaison และ Store เพื่อนำสินค้าเข้าเขต FZ (See Work Flow next page)

7 Method 2) 13 Utility Items (Work Flow)

8 Method 3) Overseas ซื้อของจากต่างประเทศ (Overseas) User ออก PR โดยระบุสินค้า เข้าเขต FZ เมื่อ Procurement ได้รับ PR จะทำการ ออก PO เพื่อนำสินค้าเข้าเขต FZ โดยใน PO จะไม่ระบุ VAT 7% และให้ Vendor จัดเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้ 1.Invoice 2.Bill of Lading or Air Waybill 3.Packing List 4.Form D. (ถ้ามี) โดยทางหน่วยงาน Procurement จะคอยประสานงานกับ Government Liaison และ Store เพื่อนำสินค้าเข้าเขต FZ (See Work Flow next page)

9 Method 3) Overseas (Work Flow)

10 Method 4) Trading ซื้อของกับตัวแทนในประเทศ (Trading) Trading หมายถึง ตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทต่างประเทศ User ออก PR โดยระบุสินค้าเข้าเขต FZ เมื่อ Procurement ได้รับ PR จะทำ การออก PO เพื่อนำสินค้าเข้าเขต FZ โดยใน PO จะระบุ VAT 7% และให้ Trading จัดเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้ 1.Overseas Invoice 2.Bill of Lading or Air Waybill 3.Packing List 4.Form D. (ถ้ามี) 5.Local Invoice โดยระบุ VAT 7% เอกสารที่จัดเตรียมต้องระบุ Consignee Name เป็น UCHA และทางหน่วยงาน Procurement จะคอยประสานงานกับ Government Liaison และ Store เพื่อนำ สินค้าเข้าเขต FZ (See Work Flow next page)

11 Method 4) Trading (Work Flow)

12 Outside Modification ถ้าในกรณีที่มีเครื่องจักร, อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำเข้ามาในเขต FZ แล้ว และ จำเป็นต้องนำออกจากเขต FZ เพื่อทำการ Modification โดย Vendor ในประเทศจะต้องปฎิบัติดังนี้ 1.นำสินค้ามาตรวจสอบที่เขต FZ เพื่อเดินพิธีการขออนุญาตนำของออก 2.นำสินค้าออกจากเขต FZ เพื่อ Modification 3.เมื่อต้องการนำสินค้าดังกล่าวเข้าเขต FZ ต้องเดินพิธีการขออนุญาตนำ สินค้าเข้า โดยอ้างอิงจากการเดินพิธีการขอนำของออก ตามข้อ 1 โดยทาง Procurement จะคอยประสานงานกับ Government Liaison, User และ Store

13 The End Prepared by 1) Wichit Ph. 2) Piya S. 3) Supinda K.


ดาวน์โหลด ppt Free Zone for Procurement Q1/2010. Objective  Set standard practice for item which need to apply Free Zone Privilege.  Make the same understanding among.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google