งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงและ ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินผล การปฏิบัติงานด้วยระบบ EPP+

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงและ ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินผล การปฏิบัติงานด้วยระบบ EPP+"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงและ ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินผล การปฏิบัติงานด้วยระบบ EPP+

2 รายละเอียดการ ชี้แจง 1. แจ้งหน่วยงานให้ทราบวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2555 3. เตรียมความพร้อมให้กับ admin ระดับ สำนัก / กอง / กลุ่ม สำหรับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ด้วยระบบ EPP+ 2. รับ username และ password ระดับ admin สำนัก / กอง / กลุ่ม ใน ระบบ EPP+

3 หน้าที่ของ admin ระดับ สำนัก / กอง / กลุ่ม - ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ต้อง รับผิดชอบ - กำหนดตัวผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน - รวบรวม บันทึก และแก้ไข ปรับปรุงตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติงาน (KPI) - ตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ใน การ ประเมินผล การปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน - ควบคุมการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ในระบบ EPP+ ให้ อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน EPP+ เป็นการประเมินออนไลน์ ผ่านเว็บ บราวเซอร์ โดย ขอให้ ใช้ สามารถดาวน์ โหลดได้ที่ เว็บไซต์ สบค. ไม่ควรใช้ IE ในการประเมินผล การปฏิบัติงาน EPP+

5 เข้าสู่ระบบ EPP+ โดยการใส่ username และ password ที่ http://epp.rid.go.th

6 ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัด ที่เมนู ข้อมูลบุคลากร เลือกรายชื่อ บุคลากร

7 เลือกหน่วยงานที่ต้องการ ตรวจสอบรายชื่อ

8 คืนค่า รหัสผ่าน ล้างข้อมูลการประเมิน ( หาก ประเมินผิดพลาด ) ระงับการเข้าใช้งานระบบ EPP+ ย้ายไปยัง สำนัก / ส่วน / ฝ่าย / กลุ่มอื่น

9 การกำหนดผู้ประเมิน ให้กับ ข้าราชการในสังกัด

10 เลือกหน่วยงานที่ต้องการ กำหนดผู้ประเมิน คลิกที่ไอคอนหลังชื่อบุคคลเพื่อ กำหนดให้เป็นผู้ประเมินในสังกัด นั้น

11 การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด KPI คลิกที่ข้อมูลการประเมิน เลือก รายการตัวชี้วัด

12 คลิกที่ปุ่มเพิ่ม ตัวชี้วัด

13 ช่องรหัส ควรกำหนดรหัสให้มีความสอดคล้องกับ หน่วยงาน เช่น สบค - ปท -001 สบค = สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ทป = ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ 001 = ตัวชี้วัดลำดับที่ 1

14 เลือกหน่วยงานที่ใช้ตัวชี้วัดที่กำลัง ดำเนินการบันทึกข้อมูล ( การกำหนดจะช่วยให้ส่วน / ฝ่าย / กลุ่ม อื่นเห็นตัวชี้วัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสังกัด ตนเอง )

15 พิมพ์ข้อความตัวชี้วัดลงในช่องตัวชี้วัด ( หากมีการพิมพ์ไว้ในไฟล์ word หรือ Excel สามารถคัดลอกแล้วนำมาวางใน ช่องได้ )

16 ลักษณะงานมีอยู่ 3 แบบ คือ 1. กลยุทธ์ คือ งานที่สนับสนุนตัวชี้วัดของ ผู้บังคับบัญชาตามยุทธ์ศาสตร์กรม / คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ( กรม สำนัก กอง ) 2. ประจำ คือ งานตามบทบาทหน้าที่ของ ตำแหน่งงาน 3. พิเศษ คือ งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ( เลือกตามแบบฟอร์มของ ชป.135/1)

17 เลือกประเภทของตัวชี้วัด 1. รายเดือน สำหรับการติดตามตัวชี้วัดที่ กำหนดค่าเป้าหมายไว้เป็นรายเดือน ( ทุกๆ เดือน ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้ามายืนยันการดำเนินการนั้นทุก เดือน ) 2. คำอธิบาย สำหรับตัวชี้วัดที่กำหนดค่า เป้าหมายไว้เป็นคำอธิบายโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ( ผู้ปฏิบัติงานเข้ามายืนยันเป้าหมายเมื่อถึงรอบการ ประเมิน )

18 การเลือกติดตามตัวชี้วัด แบบรายเดือน

19

20 การเลือกติดตามตัวชี้วัด แบบคำอธิบาย

21 เพื่อให้สะดวกในการกรอกข้อมูลตัวชี้วัด KPI ขอให้ทุกหน่วยงานดูแบบฟอร์ม ชป.135/1 โดยสามารถรวบรวม และนำมากรอก ข้อมูลได้ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก admin สำนัก / กอง / กลุ่ม สามารถ แก้ไขได้ทันที เมือพิมพ์และ ตรวจทานแล้ว สามารถบันทึก ได้โดยการกด ที่ปุ่ม บันทึก

22 เมื่อบันทึกแล้วจะมีรายงานตัวชี้วัด ปรากฏขึ้นมา คลิกที่ไอคอนเพื่อดำเนินการแก้ไข รายการตัวชี้วัด คลิกที่ไอคอนเพื่อลบตัวชี้วัดออก จากระบบ

23 การเปลี่ยนรหัสผ่านสามารถทำได้โดยการคลิกที่เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบจะแสดงกรอบข้อความขึ้นมารให้พิมพ์รหัสผ่าน เดิน และพิมพ์รหัสผ่านใหม่ จากนั้นกดที่ปุ่มเปลี่ยน ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

24 Admin สำนัก ตรวจสอบข้อมูล รายชื่อข้าราชการ ในสังกัด / กำหนดผู้ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ และ บันทึกตัวชี้วัด KPI ทั้งสำนัก / กอง ข้าราชการทุกคน เข้าระบบ ดำเนินการเลือกตัวชี้วัด KPI เมื่อถึงรอบการประเมิน ดำเนินการประเมิน สมรรถนะตนเอง และเลือก ระดับความสำเร็จของ ตัวชี้วัด KPI รอผลยืนยัน จากผู้ประเมิน ผู้ประเมิน เข้าระบบและ ดำเนินการยืนยันผลการ ประเมินของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการทุกคนพิมพ์ผลการประเมินใน หัวข้อรายงานในระบบ EPP+ ขั้นตอนการ ดำเนินการภาพรวม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงและ ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินผล การปฏิบัติงานด้วยระบบ EPP+

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google