งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า นอกจากการนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากรให้ปฎิบัติ ดังนี้

2 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
1. กรณีนำเข้าสุราแช่ประเภทไวน์ 1.1 ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้อง (ส.2/74) ก่อนนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมด้วยเอกสาร ดังนี้ (1) หลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 (2) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

3 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
(3) หนังสือมอบอำนาจ ระบุให้ชัดเจนว่ามีอำนาจในการกระทำใดบ้าง (ติดอากรแสตมป์ 10/30 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ (ประทับตราบริษัทฯ) (4) สำเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า (INVOICE) หรือสำเนารายการสินค้า และราคาซึ่งผู้ขายทำขึ้นก่อนตกลงซื้อขาย (PROFORMA INVOICE)

4 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
(5) ตัวอย่างฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถอ่านได้อย่างสะดวกชัดเจน ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่มีการนำสุราดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างฉลากดังกล่าว

5 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
(6) สำเนา AIR WAYBILL โดยส่งโทรสารหรือโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบตามวันและเวลาราชการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ (กรณีเครื่องบินดังกล่าวมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ)

6 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
1.2 เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นสมควรออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรให้แก่ผู้ขออนุญาตนำเข้าตามแบบที่อธิบดีกำหนด

7 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
2. กรณีนำเข้าสุราชนิดหรือประเภทต่าง ๆ นอกจากสุราแช่ประเภทไวน์ 2.1 ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้อง (ส.2./74) ก่อนนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมด้วยเอกสาร ดังนี้ (1) หลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1

8 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
(2) หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ (3) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

9 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
(4) หนังสือมอบอำนาจ ระบุให้ชัดเจนว่ามีอำนาจในการกระทำใดบ้าง (ติดอากรแสตมป์ 10/30 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ (ประทับตราบริษัทฯ)

10 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
(5) ตัวอย่างฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ระบุชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการค้าของผู้รับใบอนุญาต ชื่อสินค้า แรงแอลกอฮอล์ ขนาดภาชนะบรรจุสุรา ตลอดจนชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตสุรา ซึ่งสามารถอ่านได้อย่างสะดวกชัดเจน เพื่อให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบและอนุมัติก่อนได้รับอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

11 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
2.2 เมื่อกรมสรรพสามิตพิจารณาหลักฐานต่างๆ และอนุมัติฉลากตามข้อ 2.1 (5) แล้ว ให้ผู้ประสงค์นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรยื่นสำเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า (INVOICE) หรือสำเนารายการสินค้าและราคา ซึ่งผู้ขายทำขึ้นก่อนตกลงซื้อขาย (PROFORMA INVOICE) หรือสำเนา AIR WAYBILL โดยส่งโทรสารหรือโทรศัทพ์แจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบตามวันและเวลาราชการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ (กรณีเครื่องบินดังกล่าวมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ)

12 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
2.3 เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นสมควรออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรให้แก่ผู้ขออนุญาตนำเข้า ตามแบบที่อธิบดีกำหนด


ดาวน์โหลด ppt การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google