งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร การขออนุญาตนำสุราเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อการค้า นอกจาก การนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้า ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร การขออนุญาตนำสุราเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อการค้า นอกจาก การนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้า ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร การขออนุญาตนำสุราเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อการค้า นอกจาก การนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้า ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามกฎหมายศุลกากรให้ปฎิบัติ ดังนี้ 1

2 การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร 1. กรณีนำเข้าสุราแช่ประเภทไวน์ 1.1 ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้อง ( ส.2/74) ก่อนนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมด้วยเอกสาร ดังนี้ (1) หลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาตขาย สุราประเภทที่ 1 (2) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวง พาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 2

3 การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร (3) หนังสือมอบอำนาจ ระบุให้ชัดเจนว่า มีอำนาจในการกระทำใดบ้าง ( ติดอากร แสตมป์ 10/30 บาท ) พร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับ มอบ ( ประทับตราบริษัทฯ ) (4) สำเนาใบแสดงรายการและราคา สินค้า (INVOICE) หรือสำเนารายการ สินค้า และราคาซึ่งผู้ขายทำขึ้นก่อนตก ลงซื้อขาย (PROFORMA INVOICE) 3

4 การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร (5) ตัวอย่างฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่จะนำเข้ามาใน ราชอาณาจักร ซึ่งพิมพ์ข้อความเป็น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถ อ่านได้อย่างสะดวกชัดเจน ทั้งนี้เฉพาะ ในกรณีที่มีการนำสุราดังกล่าวเข้ามาใน ราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกหรือเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงตัวอย่างฉลากดังกล่าว 4

5 การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร (6) สำเนา AIR WAYBILL โดยส่ง โทรสารหรือโทรศัพท์แจ้งให้เจ้า พนักงานสรรพสามิตทราบตามวันและ เวลาราชการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ( กรณีเครื่องบินดังกล่าวมาถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ ) 5

6 การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร 1.2 เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต เห็นสมควรออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้า มาในราชอาณาจักรให้แก่ผู้ขออนุญาต นำเข้าตามแบบที่อธิบดีกำหนด 6

7 การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร 2. กรณีนำเข้าสุราชนิดหรือประเภท ต่าง ๆ นอกจากสุราแช่ประเภทไวน์ 2.1 ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้อง ( ส.2./74) ก่อนนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมด้วยเอกสาร ดังนี้ (1) หลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาต ขายสุราประเภทที่ 1 7

8 การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร (2) หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรแต่เพียง ผู้เดียว ซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตสุราใน ต่างประเทศ (3) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวง พาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 8

9 การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร (4) หนังสือมอบอำนาจ ระบุให้ชัดเจนว่า มีอำนาจในการกระทำใดบ้าง ( ติดอากร แสตมป์ 10/30 บาท ) พร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับ มอบ ( ประทับตราบริษัทฯ ) 9

10 การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร (5) ตัวอย่างฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่จะนำเข้ามาใน ราชอาณาจักรซึ่งพิมพ์ข้อความเป็น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ระบุชื่อและ ที่ตั้งสถานที่ประกอบการค้าของผู้รับ ใบอนุญาต ชื่อสินค้า แรงแอลกอฮอล์ ขนาดภาชนะบรรจุสุรา ตลอดจนชื่อและ สถานที่ตั้งของผู้ผลิตสุรา ซึ่งสามารถ อ่านได้อย่างสะดวกชัดเจน เพื่อให้กรม สรรพสามิตตรวจสอบและอนุมัติก่อน ได้รับอนุญาตให้นำสุราเข้ามาใน ราชอาณาจักร 10

11 การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร 2.2 เมื่อกรมสรรพสามิตพิจารณา หลักฐานต่างๆ และอนุมัติฉลากตามข้อ 2.1 (5) แล้ว ให้ผู้ประสงค์นำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักรยื่นสำเนาใบแสดง รายการและราคาสินค้า (INVOICE) หรือสำเนารายการสินค้าและราคา ซึ่ง ผู้ขายทำขึ้นก่อนตกลงซื้อขาย (PROFORMA INVOICE) หรือสำเนา AIR WAYBILL โดยส่งโทรสารหรือ โทรศัทพ์แจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ทราบตามวันและเวลาราชการ เพื่อใช้ใน การตรวจสอบ ( กรณีเครื่องบินดังกล่าว มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ) 11

12 การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร 2.3 เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต เห็นสมควรออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้า มาในราชอาณาจักรให้แก่ผู้ขออนุญาต นำเข้า ตามแบบที่อธิบดีกำหนด 12


ดาวน์โหลด ppt การขออนุญาตนำสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร การขออนุญาตนำสุราเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อการค้า นอกจาก การนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้า ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google