งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

success งานประกาศเข็ม เกียรติคุณ ( U- SUCCESS DAY ) ฝึกอบรม ผู้นำ (MUS,LDS,Go To TBA,Go To AEBA) งานประชุม ประจำปี NPS, BTC,Go To SBA ( งานสัมมนาสมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "success งานประกาศเข็ม เกียรติคุณ ( U- SUCCESS DAY ) ฝึกอบรม ผู้นำ (MUS,LDS,Go To TBA,Go To AEBA) งานประชุม ประจำปี NPS, BTC,Go To SBA ( งานสัมมนาสมาชิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 success งานประกาศเข็ม เกียรติคุณ ( U- SUCCESS DAY ) ฝึกอบรม ผู้นำ (MUS,LDS,Go To TBA,Go To AEBA) งานประชุม ประจำปี NPS, BTC,Go To SBA ( งานสัมมนาสมาชิก ธุรกิจรายใหม่ ) ประชุม เซนเตอร์ อุปกรณ์ ส่งเสริม ธุรกิจ (Books,CD, DVD) WEEKEND SEMINARS ( FAMILY WEEKEND ) PARTNER PARTY (Lunch, Dinner)

3

4 การเรียนรู้คือบันไดสู่ ความสำเร็จ คุณสมบัติของการประชุมที่ดี ประกอบด้วย เนื้อหา 3I ได้แก่..... 1.Information ( ข้อมูลข่าวสาร ) 2.Interesting ( สาระน่าสนใจ ) 3.Inspiration ( แรงบันดาลใจ )

5 รูปแบบของการเรียนรู้ การเรียนรู้ในธุรกิจเครือข่าย แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่... 1.U-understanding ( ความเข้าใจ ) 2.R-relationship ( สายสัมพันธ์ ) 3.D-development ( การพัฒนาตนเอง ) 4.M&I-motivation & inspiration ( การสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ )

6 ตัวอย่างการเรียนรู้ ( BTC ) วัตถุประสงค์ 1. สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเก่ากับสมาชิกใหม่ 2. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันของ สมาชิก 3. ให้ความรู้และประสบการณ์แก่สมาชิกซึ่งเริ่มทำธุรกิจ เครือข่าย 4. เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปัน ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 5. สามารถพัฒนาตนเองในด้านการพูด การแต่งกาย การกล้าแสดงออกและอื่น ๆ 6. สามารถพัฒนาตนเองในด้านการถ่ายทอดและการ สื่อสารภายในและภายนอกทีมงาน 7. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักและสามัคคีระหว่าง UPLINE กับ DOWNLINE 8. เพื่อรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรวมถึงการทำงาน เป็นทีม

7 SBAKBAUBATBAEBAGBAABARBANBA NPS (U)xx BTC (U,R) Go To SBA xxx MUS (U,D) Go To TBA xx LDS (U,D) Go To AEBA xxx Monthly Meeting (U) xxxxxxxxx Rally (M&I)ooooooooo Partner Party (R) ooooooooo Weekend Seminar(U,M&I ) xxxxxxxxx U=Understanding R=Relationship D=Development M&I=Motivation and Inspiration X - NEED o - CONCERN

8 Motivation is what gets people start, Habit is what keeps people go on.


ดาวน์โหลด ppt success งานประกาศเข็ม เกียรติคุณ ( U- SUCCESS DAY ) ฝึกอบรม ผู้นำ (MUS,LDS,Go To TBA,Go To AEBA) งานประชุม ประจำปี NPS, BTC,Go To SBA ( งานสัมมนาสมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google