งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ ‘ สังเกต ’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์ ’ ‘ ทีม ’ คิดสู่ดีไซน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ ‘ สังเกต ’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์ ’ ‘ ทีม ’ คิดสู่ดีไซน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ ‘ สังเกต ’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์ ’ ‘ ทีม ’ คิดสู่ดีไซน์

3 องค์ประกอบของทีมคิดสู่ ดีไซน์ ทีมที่รวมคนจากหลายๆสายงานเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยสมาชิกที่มีทั้ง “ นักธุรกิจ ” + “ นักดีไซน์ ” หลอมรวมเข้ากันด้วยองค์ประกอบ 3 คือ กระบวนการ สุนทรียภาพ และ เทคโนโลยี

4 ทีมข้ามสายงานใน องค์กรมีดีไซน์

5 เริ่มต้นสร้างทีม ผู้นำ – รอบรู้ มีความสามารถ เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ – ทำหน้าที่เสมือนแม่เหล็กดึงดูดเพื่อนร่วม ทีม – มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร – สวมบทกระบวนกร (Facilitator)

6

7

8 กระบวนการในทีม (Process) กระบวนการเรียนรู้ – แบ่งปันความรู้ ช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญ – ส่งผ่านความคิด โดยมีความต้องการของ ลูกค้าเป็นกรอบ

9

10 กระบวนการในทีม (Process) กระบวนการสร้างแรงจูงใจ – กำหนดเป้าหมายของทีม – มอบหมายอำนาจ หน้าที่ ความ รับผิดชอบ – ฝึกอบรมการทำงานเป็นทีม – การประเมินผลงาน – รางวัลและค่าตอบแทน

11

12 สุนทรียภาพ และ เทคโนโลยีในทีม (Aesthetic & Technology) สุนทรียสนทนา – แลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็นกันเอง – ใจเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น – ยอมรับความเห็นต่าง – รู้จักใช้การเปรียบเทียบ และ อุปมาอุปไมย ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และจุด ประกายความคิด

13

14

15 ทีมข้ามสายงานในองค์กร มีดีไซน์

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ ‘ สังเกต ’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์ ’ ‘ ทีม ’ คิดสู่ดีไซน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google