งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - นามสกุล นางนันทา กิจแสวง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - นามสกุล นางนันทา กิจแสวง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - นามสกุล นางนันทา กิจแสวง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

2 การบริการที่ เป็นเลิศ

3 ความเป็นมา  แผนการปฏิบัติงาน โดยเสนอแผนพัฒนา สำนักงานเลขานุการ “ ระบบการบริการที่เป็น เลิศ ” เสนอแผนเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๕  อบรมหลักสูตร “ ยุทธศาสตร์การทำงานให้มี ประสิทธิภาพ ” รุ่นที่ ๔๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

4 ข้อคิดเห็นจากการ อบรม วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ :  ประสบการณ์ กุศโลบายนักบริหาร ในการเป็นนัก บริหารยุคโลกาภิวัตน์ พฤติกรรมของบุคคลประเภท ต่าง ๆ วัฒนธรรมการทำงานยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญ ตลอดทั้งให้คำแนะนำ ข้อคิดในการทำงานของ ผู้บริหาร กระบวนการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา องค์กร การสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริม ให้การบริการเป็นที่ประทับใจ พึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ โดยยึดหลักคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท หลักธรร มาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ บน พื้นฐานการอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กร พึงระลึก เสมอว่าอันบุคคลนั้นมีความแตกต่างเหมือนกับ ดอกไม้หลากสี เราควรอยู่ด้วยกันบนความแตกต่าง แต่ไม่ใช่แตกแยก

5 ข้อเสนอแนะ จากการอบรม  ควรมีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ การบริการที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองต่อการ ให้บริการที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บริการ โดยมุ่งเน้นให้ บุคลากรทำงานเป็นทีม พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการ ให้บริการ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนปัจจัยความสุขในการ ทำงาน  ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในแต่ละกลุ่ม งานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในเรื่องทัศนคติ พฤติกรรม ทักษะในสาขาวิชาชีพ เพื่อปรับใช้ในการ หาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ทีมงานที่มีคุณภาพ

6 ยอมรับ :  ธรรมชาติของความแตกต่าง  ธรรมชาติของมนุษย์  ธรรมชาติของงาน

7 พฤติกรรมพื้นฐานของบุคคลทั่วไป : แบ่งออกเป็น ๔ ยุค  ยุคที่ ๑ คนยุคโบราณ TRADITIONALISTS อายุระหว่าง ๖๕ – ๘๑ ปี เกิด พ. ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๘๘

8  ยุคที่ ๒ คนยุคเก่า BABY BOOMERS อายุระหว่าง ๔๖ – ๖๔ ปี ( เกิด พ. ศ. ๒๔๘๘ – ๒๕๐๗ ) ทัศนคติ : งาน... งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน เทคโนโลยี... ใช้ยาก ใช้ลำบาก ไม่จำเป็น ความก้าวหน้า... วาสนา ดวง

9  ยุคที่ ๓ คนยุคใหม่ GEN. X อายุระหว่าง ๓๐ – ๔๕ ปี ( เกิด พ. ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๒๒ ) ทัศนคติ : งาน... งาน = ชีวิต สมดุลย์ เทคโนโลยี... ใช้งานได้ตามสถานการณ์ / เห็นความสำคัญ ความก้าวหน้า... ไขว่คว้าหาเองด้วยทุก อย่าง

10  ยุคที่ ๔ คนยุคปัจจุบัน GEN.Y อายุน้อยกว่า ๓๐ ( เกิด พ. ศ. ๒๕๒๓ - ปัจจุบัน ) ทัศนคติ : งาน... ทำที่ไหนก็ได้ เทคโนโลยี... ชอบติดต่อสื่อสารด้วยระบบ เทคโนโลยี ความก้าวหน้า... เปลี่ยนงานบ่อย สบาย ๆ เรื่อย ๆ

11 บุคลิกภาพ แบ่ง เป็น ๓ แบบ ๓ ประเภท :  แบบที่ ๑ U Personality ( เป็นคนพูดน้อย เงียบขรึม ไม่ชอบแสดงออก )  แบบที่ ๒ N Personality ( แสดงออกแบบปกติเหมือน บุคคลทั่วไป )  แบบที่ ๓ O Personality ( เป็นคนพูดเก่ง คล่องแคล่ว ชอบแสดงออกมากกว่าบุคคลทั่วไปทั้งกิริยา ท่าทาง และคำพูด หรือบางที่เรียกพฤติกรรม ของคนชอบแสดงออก (Over Expression)

12 ประกอบด้วย : ๑. ผู้รับบริการ ๒. บริการ ๓. ผู้บริการ

13 ประกอบด้วย :  ความครบถ้วน ความพร้อมของข้อมูล / ทรัพยากร  ขั้นตอนให้บริการ  สถานที่ให้บริการ / สิ่งอำนวยความสะดวก  พฤติกรรม บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ ( ความ พร้อมของผู้ให้บริการ )

14  คิดบวก การสร้างมุมมอง ทัศนคติด้านบวก  เรียนรู้ดี ทั้งทางด้านความรู้ เรียนรู้ทั้ง รายละเอียดขั้นตอนงาน ทักษะการให้บริการ  ริเริ่มสร้างสรรค์ มีการริเริ่มค้นหาวิธีการ ให้บริการที่ทันต่อยุคสมัย ตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการ  พัฒนา ทั้งด้านความรู้ ทักษะ วิธีคิด

15  สื่อสารดี ทั้ง ๔ รูปแบบ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  ช่วยเหลือดี เป้าหมายบริการ คือ ให้ ผู้รับบริการพึงพอใจ ประทับใจ บรรลุ วัตถุประสงค์ในการรับบริการ  ประสานดี

16 เบื้องหลังความสำเร็จใน การบริการ  ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  มีการกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ / แบ่งแยก หน้าที่รับผิดชอบ  มีการมอบหมายงานให้แก่ตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ ชัดเจน  มีการสร้าง ส่งเสริมบรรยากาศการพัฒนาอยู่ เสมอ มีการเริ่มการทำงานของทีม ยอมรับการ กระทำของสมาชิกภายในกลุ่ม ให้เกียรติแก่ สมาชิก ทุกคน ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่าง ๆ แก่สมาชิกภายในทีม วางระเบียบในการทำงาน เป็นทีม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม สมาชิก

17 เบื้องหลังความสำเร็จใน การบริการ ( ต่อ )  มีระบบสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว แน่นอน เพื่อการ ประสานงาน  มีมาตรการที่กระตุ้น หรือส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประเมินผลการทำงาน

18 ?

19  ท่านคิดว่าสำนักงาน เลขานุการควรปรับปรุงให้ เป็นหน่วยงานที่บริการเป็น เลิศอย่างไรบ้าง  โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. พฤติกรรม

20 ขอบคุณ สำหรับทุกข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ขอบคุณ สำหรับทุกข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - นามสกุล นางนันทา กิจแสวง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google