งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทและระดับ ของการ สื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างองค์กร การสื่อสารมวลชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทและระดับ ของการ สื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างองค์กร การสื่อสารมวลชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทและระดับ ของการ สื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างองค์กร การสื่อสารมวลชน

2 เกณฑ์ในการ จำแนก 1. จำแนกตามกระบวนการ หรือการไหล ของข่าวสาร 2. จำแนกตามภาษา สัญลักษณ์ที่แสดงออก 3. จำแนกตามจำนวนผู้ สื่อสาร

3 กระบวนการหรือการ ไหล ของข่าวสาร • การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) • การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)

4 ภาษาสัญลักษณ์ที่ แสดงออก • การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) • การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Non-Verbal Communication)

5 จำนวนผู้สื่อสาร • การสื่อสารส่วนบุคคล (Intrapersonal Communication) • การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) • การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)

6 การสื่อสารภายใน ตัวบุคคล • หมายถึง การสื่อสารที่ บุคคลเดียวเป็นทั้งผู้ส่ง สาร และผู้รับสาร เช่นการ คิดอยู่คนเดียว การอ่าน หนังสืออยู่คนเดียว การ พูดกับตัวเอง

7 การสื่อสารระหว่าง บุคคล • หมายถึง การสื่อสารที่มี บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป สื่อสารกันโดยเป็นทั้งผู้ส่ง และผู้รับสลับกันไป มองเห็นหน้าตากัน และ พูดกันได้อย่างทั่วถึง การ สื่อสารประเภทนี้ถือได้ว่า เป็นการสื่อสารในลักษณะ กลุ่มย่อย ที่ทุกคนสามารถ ได้แลกเปลี่ยนสารกันได้ โดยตรง

8 • เช่น การพูดคุยกัน การ สอนหนังสือในกลุ่มย่อย การประชุมกลุ่มย่อย การ เขียนจดหมายโต้ตอบกัน เป็นต้น

9 การสื่อสารกลุ่ม ใหญ่ • หมายถึง การสื่อสาร ระหว่างคนจำนวนมาก ไม่ อาจมองเห็นหน้าตาได้ อย่างทั่วถึง สมาชิกใน กลุ่มไม่สามารถทำหน้าที่ เป็นทั้งผู้ส่งสาร และผู้รับ สารกันได้ทุกคน เพราะมี ระเบียบวินัยเข้ามา เกี่ยวข้อง และจำนวน สมาชิกก็มากเกินไป

10 • เช่น การบรรยายในที่ ประชุม การสอนหนังสือ ในห้องเรียน การกล่าวคำ ปราศรัย การพูดหาเสียง เลือกตั้ง เป็นต้น

11 การสื่อสารองค์การ • เป็นการสื่อสารระหว่าง หน่วยงานกับหน่วยงาน หรือหน่วยงานกับบุคคล โดยเนื้อหาของสาร และ วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจ และงานขององค์การ หรือ หน่วยงานเท่านั้น เช่น การสื่อสารในบริษัท การ สื่อสารในหน่วยราชการ การสื่อสารในโรงงาน อุตสาหกรรม เป็น ต้น

12 การสื่อสารมวลชน • หมายถึงการสื่อสารที่มีไป ยังประชาชนจำนวนมาก ในเวลาเดียวกันหรือ ใกล้เคียงกัน ซึ่งประชาชน จะอยู่กระจัดกระจายทั่วไป เพื่อให้การสื่อสารเป็นไป อย่างรวดเร็ว จึงต้องอาศัย สื่อเป็นสื่อมวลชนซึ่งมีอยู่ ๔ ชนิด ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เป็นเครื่องมือในการ สื่อสาร

13 การสื่อสารด้วยเสียง หรือการพูด • ผู้พูดควรสร้างบรรยากาศ ในการพูด โดยยกตัวอย่าง ประกอบการพูด เพื่อสร้าง ความสนใจ • หลีกเลี่ยงการถ่อมตัวจน มากเกินไป หรือตำหนิ ผู้ฟัง สถานที่ หรือ กล่าวถึงบุคคลอื่น

14 • ไม่ควรแสดงอารมณ์ โกรธ หรือไม่พอใจผู้ฟัง โดยเด็ดขาด • ใช้ภาษาง่าย ๆ แต่สุภาพ • ควรมีอารมณ์ขันขณะพูด

15 การสื่อสารด้วยคำ หรือการเขียน • มีความชัดเจน (Clarity) • มีความสมบูรณ์ (Completeness) • มีความรัดกุมและเข้าใจ ง่าย (Conciseness) • ระลึกถึงผู้อ่าน (Consideration)

16 • มีความสุภาพ (Courtesy) • มีความถูกต้อง (Correct) • ข้อเท็จจริง (Concreteness)


ดาวน์โหลด ppt ประเภทและระดับ ของการ สื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างองค์กร การสื่อสารมวลชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google