งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

761 313 พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behavior ) ความแตกต่างและ พฤติกรรมการทำงาน ของบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "761 313 พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behavior ) ความแตกต่างและ พฤติกรรมการทำงาน ของบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 761 313 พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behavior ) ความแตกต่างและ พฤติกรรมการทำงาน ของบุคคล

2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Differences ) มีความสำคัญต่อการศึกษาการ จัดการพฤติกรรมองค์การ เนื่องจาก ทุกองค์การต่างประกอบด้วยสมาชิก ที่ต่างก็มีเอกลักษณ์ส่วนบุคคล และ การแสดงพฤติกรรมของเขาใน องค์การ โดยการศึกษาความ แตกต่างระหว่างบุคคล จะต้องทำ ความเข้าใจพฤติกรรมในการทำงาน ของบุคคล

3 วิธีการศึกษาความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ศึกษาจากกรอบความคิด ASA 1. ความน่าสนใจ ( Attraction ) 2. การคัดเลือก ( Selection ) 3. การออกจากงาน ( Attrition )

4 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงาน พฤติกรรมการทำงาน ( Work Behavior ) หมายถึงพฤติกรรมที่ บุคคลแสดงออกมาใน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่ง อาจจะมีลักษณะเป็นทางการหรือไม่ เป็นทางการ โดยอาจจะเป็น ประโยชน์หรือเป็นโทษแก่องค์การ โดยผู้บริหารสามารถสังเกตและ วิเคราะห์พฤติกรรมปฏิบัติงานของ บุคคลจากตัวแปร 2 กลุ่ม คือ

5 1. ตัวแปรระดับบุคคล 1.1 ปัจจัยทางประชากร 1.2 ความสามารถและทักษะ 1.3 การรับรู้ 1.4 ทัศนคติ 1.5 บุคลิกภาพ

6 2. ตัวแปรระดับองค์การ 2.1 ทรัพยากร 2.2 ภาวะผู้นำ 2.3 รางวัล 2.4 โครงสร้าง 2.5 การออกแบบงาน

7 การเรียนรู้ การเสริมแรง และการให้รางวัล นอกจากจะเข้าใจความ แตกต่างระบุคคลแล้ว ผู้บริหาร จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการ เรียนรู้ การเสริมแรงและการให้ รางวัล เพื่อที่จะสามารถกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรและ พฤติกรรมที่เหมาะสม และเป็น ประโยชน์ต่อองค์การ ตลอดจน ควบคุม แก้ไข และหยุดพฤติกรรม ที่ไม่ต้องการ

8 การเรียนรู้ ( Learning ) เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้าง จะถาวร ซึ่งเป็นผลมาจาก ประสบการณ์ที่รับเข้ามาในชีวิต โดยบุคคลจะเรียนรู้ทั้งอย่างเป็น ทางการและจากประสบการณ์ที่สั่ง สม

9 การเสริมแรง ( Reinforcement ) เป็นการส่งเสริมหรือเพิ่มโอกาส ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่องค์การ ต้องการ โดยใช้ตัวเสริมแรง การ เสริมแรงมี 4 ประเภท 1. การเสริมแรงทางบวก ( Positive Reinforcement ) 2. การเสริมแรงทางลบ ( Negative Reinforcement ) 3. การลงโทษ ( Punishment ) 4. การกำจัด ( Extinction )

10 การให้รางวัล ( Reward ) ผู้บริหารอาจจะให้รางวัลที่เป็น ผลตอบแทนที่บุคคลเห็นว่ามีคุณค่า ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ให้เหมาะสมไม่ พร่ำเพรื่อ รางวัลแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 1. รางวัลภายใน ( Intrinsic Rewards ) 2. รางวัลภายนอก ( Extrinsic Rewards )


ดาวน์โหลด ppt 761 313 พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behavior ) ความแตกต่างและ พฤติกรรมการทำงาน ของบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google