งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Community of Practice ชุมชนนักปฏิบัติ. ในยุคของ การ เปลี่ยนแปล งที่รวดเร็ว นั้น ปัญหา จะมีความ ซับซ้อนมาก ขึ้นและเรา จำเป็นต้องมี ความรู้ที่ หลากหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Community of Practice ชุมชนนักปฏิบัติ. ในยุคของ การ เปลี่ยนแปล งที่รวดเร็ว นั้น ปัญหา จะมีความ ซับซ้อนมาก ขึ้นและเรา จำเป็นต้องมี ความรู้ที่ หลากหลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Community of Practice ชุมชนนักปฏิบัติ

2 ในยุคของ การ เปลี่ยนแปล งที่รวดเร็ว นั้น ปัญหา จะมีความ ซับซ้อนมาก ขึ้นและเรา จำเป็นต้องมี ความรู้ที่ หลากหลาย มากขึ้น

3 หั วใจหลักในการ ก้าวสู่การประสานการ ทำงาน และการ แลกเปลี่ยนความรู้กัน อย่างเป็นธรรมชาติ คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ที่แต่ ละคนในชุมชนมีความ สนใจ และมี วัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะ เข้ามาแลกเปลี่ยน ความรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านทั้งรูปแบบที่เป็น ทางการและไม่เป็น ทางการ

4 ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน อย่างไม่เป็น ทางการ โดยมีลักษณะดังนี้ • ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน • มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน • มีเป้าหมายร่วมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการ ทำงานได้ดีขึ้น • วิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครื่องมือ และ ภาษาเดียวกัน • มีความเชื่อ และยึดถือคุณค่าเดียวกัน • มีบทบาทในการสร้าง และใช้ความรู้ • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน อาจจะพบกันด้วยตัวจริง หรือผ่าน เทคโนโลยี • มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู้ ทำให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ ง่าย • มีความร่วมมือช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาและ เรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง • มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง มีวิธีการเพื่อเพิ่ม ความเข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม

5 Sponsor Facilitator Community historian Member องค์ประกอบหลักที่ทำ ให้ CoP ดําเนินการได้อย่าง ต่อเนื่อง

6 1. Sponsor คือ ผู้สนับสนุนกลุ่มเป็นศูนย์ รวมการสื่อสารภายใน CoP และ ระหว่างสมาชิก 2. Facilitator คือ ผู้ดําเนินการหลักทํา หน้าที่จัดระบบของ CoP บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุน CoP 3. Community historian คือ ผู้ทํา หน้าที่บันทึกสิ่งสําคัญที่ได้จาก การประชุมของ CoP 4. Member คือ สมาชิก CoP ทําหน้าที่ แลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์

7 1. Head : เป็นเรื่อง ความรู้และประสบการณ์ หรือปัญญาที่เป็น ศูนย์กลางที่สนใจ ร่วมกัน 2. Heart : เสริมสร้างสายสัมพันธ์ บนพื้นฐานของการให้ เกียรติ เคารพและ เชื่อถือซึ่งกันและกัน เป็นแรงผลักดัน ช่วย สร้างแรงจูงใจ และ ความสมัครใจ ในการ แลกเปลี่ยนความรู้ เปิด โอกาสให้ทุกคนมีส่วน ร่วม 3. Hand : การ แสดงออก ด้วยการ กระทำ หรือ พฤติกรรม สมาชิกใน CoP องค์ประกอบที่ สำคัญต่อ ความสำเร็จของ CoP คือ

8 จัดตั้ง CoP นําร่อง ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อ สร้าง CoP STEP 2 จัดประชุมกลุ่มครั้งที่ 1 ด้วยถามคําถาม หลักๆ STEP 3 STEP 1 Facilitator ทําสรุปการประชุม ครั้งแรกและส่งให้สมาชิกทุกท่าน หลังจากนั้นเริ่มกระจายข่าวการ ก่อตั้งกลุ่มเพื่อเพิ่มจํานวนสมาชิก STEP 4 Facilitator หาความต้องการในการใช้ เทคโนโลยี เพื่อเสริมการสื่อสารระหว่าง สมาชิกและแสดงให้องค์กรได้เห็นสิ่งที่ เกิดขึ้น

9 จัดประชุมกลุ่ม ครั้งที่ 2 มุ่งเน้น ที่การ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น มากกว่าการมุ่ง ให้สมาชิกเสนอ เนื้อหา ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อ สร้าง CoP ( ต่อ ) STEP 5 จัดประชุมครั้งที่ 3 และ 4 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อ โดยให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของกลุ่ม STEP 7 STEP 6 จัดการบรรยายประสบการณ์ในองค์เพื่อ เสวนาเรื่อง ความก้าวหน้าและปัญหาที่พบ STEP 8 ดําเนินการประชุมกลุ่มต่อ ประมาณ 6-7 ครั้ง เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่อง CoP เยี่ยมชมเพื่อประเมิน ความแข็งแกร่ง ของกลุ่ม

10 ปัญหาสำคัญของ ชุมชนที่กำลังเติบโต คือ การที่สมาชิก สูญเสียความสนใจ และปล่อยให้ผู้ ประสานงาน รับผิดชอบไปคน เเดียว เมื่อผู้ ประสานงานหันไป ทำงานอื่น ชุมชนก็ล่ม สลาย ปัญหาสำคัญ ของชุมชนที่ประสบ ความสำเร็จ คือ การที่ สนใจอยู่แต่ ความสำเร็จของ ตนเอง Comment

11


ดาวน์โหลด ppt Community of Practice ชุมชนนักปฏิบัติ. ในยุคของ การ เปลี่ยนแปล งที่รวดเร็ว นั้น ปัญหา จะมีความ ซับซ้อนมาก ขึ้นและเรา จำเป็นต้องมี ความรู้ที่ หลากหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google