งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา
Management Information System and Case ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา ดร.อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 บทที่ 10 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
บทที่ 10 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสาร สนเทศเพื่อการจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหาร ในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มีโครงสร้าง ที่แน่นอน หรือกึ่งโครงสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะใช้กับ บุคคลเดียว หรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่ม นอกจากนั้น ยังมี ระบบสนับสนุนผู้บริหารเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

3 เป้าหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
มีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการดังนี้ การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง (Semistrured and Unstructured) ความสามารถในการปรับปรุงความต้องการที่เปลี่ยนไป (Ability to adapt changing needs) 3. ง่ายต่อการเรียนรู้และนำมาใช้ (Ease of learning and use)

4 ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการโต้ตอบ โดยปกติจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือคอมพิวเตอร์พกพา หรือเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่โดยผ่านสายโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกับซอฟต์แวร์ของ DSS ตัวแบบ และแหล่งข้อมูลโต้ตอบ บนหน้าจอ ซอฟต์แวร์(Software) ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้ในการพัฒนาและ รักษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มักจะถูกเรียกว่า ตัวสร้าง DSS ซึ่งรูปแบบนี้จะประกอบด้วยหลายส่วน สำหรับฐานข้อมูล ตัวแบบ และการจัดการโต้ตอบ

5 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบนี้สร้างขึ้นโดยการ กำหนดเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้น โดยผู้บริหารจะต้องตัดสินใจ ในอดีต การตัดสินใจอาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริหารประกอบกับ ข้อมูลจากการประมวลผลรายการ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะมีรูปแบบที่ ไม่แน่นอนทำให้ผู้บริหารยากที่จะตัดสินใจ จึงได้มีการคิดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ที่จะช่วยในการตัดสินใจ โดยมีการสร้างตัวแบบขึ้นมา

6 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(ต่อ)
เครื่องมือระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประกอบด้วย ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบการจัดการฐานข้อมูล อุปกรณ์การแสดงผล ภาษาโปรแกรมโดยมีจุดประสงค์ทั่วไป เครื่องมือทางสถิติ โปรแกรมสำเร็จรูปกระดาษทำการ เช่น MS-excel ตัวสร้างกราฟฟิก

7 ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม
ได้มีการพัฒนามาจากระบบ CSS ซึ่งมีการนำคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลในการช่วยสร้างตัวแบบ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วนำข้อมูลมา วิเคราะห์ แล้วนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาช่วยในการตัดสินใจของ แต่ละผู้ใช้ซึ่งเป็นเอกเทศต่อกัน จึงทำให้เกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาการ ใช้ข้อมูลร่วมกัน จึงมีการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันโดยอาศัยเทคโนโลยี ทางการสื่อสาร สมาชิกไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารถึงกันได้ แต่ถ้าหากสมาชิกอยู่ห่างไกลกันมากจะต้องใช้ระบบเครือ ข่ายทางไกล ซึ่งอาจมีการประชุมทางไกลร่วมกัน

8 ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ตัวแบบที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุน การตัดสินใจเฉพาะกลุ่ม

9 ระบบสนับสนุนผู้บริหาร
มีลักษณะคล้ายกับระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS) และ GDSS ใช้ในการจัดการกับปัญหากึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง แต่ระบบสนับสนุนผู้บริหาร(ESS) จะใช้เฉพาะกับปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง ส่วนสำคัญ คือ ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องมาจากฐานข้อมูลภายนอก และภายใน มารวมกัน และผู้บริหารสามารถที่จะใช้ข้อมูล ในการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค และแนวโน้ม กลุ่มของผู้บริหารในองค์กรที่มีการใช้ ESS ได้แก่ ประธานและรองประธานฝ่ายต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google