งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเป็นวิทยากรอบรม เข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการจัดการ เทคนิคการเป็นวิทยากรอบรม เข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการจัดการ โดย รองศาสตราจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเป็นวิทยากรอบรม เข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการจัดการ เทคนิคการเป็นวิทยากรอบรม เข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการจัดการ โดย รองศาสตราจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคนิคการเป็นวิทยากรอบรม เข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการจัดการ เทคนิคการเป็นวิทยากรอบรม เข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการจัดการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ จุ้ยโต สาขาวิชา วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3 Why KM 80% of workforce in the past were intensive labor/manual work 80% of workforce in the present are knowledge worker Peter F. Drucker

4 KM คือ อะไร (What) คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด การ เปรียบเชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็น ความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการ สรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ความรู้ (Knowledge ) ปัญญา (Wisdom) ความรู้ (Knowl edge) สารสนเทศ (Information) ข้อ มูล (Da ta)

5 กระบวนการ KM เพื่อองค์การสู่ ความเป็นเลิศ กระบวนการ Apply Share Access Learn แบ่งเป็นความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ เข้าถึงความรู้ ซึมซับความรู้

6 ทฤษฏีการฝึกอบรมแนว ใหม่ ทฤษฏีการ เรียนรู้ อย่างมี ความสุข

7 ทฤษฏีการฝึกอบรมแนว ใหม่ ทฤษฏีการ เรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม

8 ทฤษฏีการ เรียนรู้ เพื่อพัฒนา กระบวนการคิด

9 ทฤษฏีการฝึกอบรมแนว ใหม่ ทฤษฏีการ เรียนรู้ เพื่อพัฒนา สุนทรียภาพ และลักษณะ นิสัย ( ศิลปะ ดนตรี กีฬา )

10 ทฤษฏีการฝึกอบรมแนว ใหม่ ทฤษฏีการ เรียนรู้ เพื่อพัฒนา สุนทรียภาพ และลักษณะ นิสัย ( การ ฝึกฝน กาย วาจา ใจ )

11 การออกแบบวิธีการอบรม วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาจากแหล่งความรู้ สู่ผู้รับเข้าการฝึกอบรม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ / พฤติกรรมที่ต้องการตาม วัตถุประสงค์

12 กรวยแห่งการเรียนรู้ สัญลักษ ณ์ การสังเกต การฝึกปฏิบัติ

13 ประเภทเทคนิคการฝึกอบรม แบ่งตามกิจกรรม Telling Showing Doing แบ่งตามจำนวน กลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก รายบุคคล แบ่งตามบทบาท วิทยากร ผู้เข้าอบรม

14 วิทยากรเป็นศูนย์กลาง บรรยาย บรรยายชุด อภิปรายเป็นคณะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปุจฉาวิสัชนา สาธิต

15 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลาง ฝึกปฏิบัติ ระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง การดูงานนอกสถานที

16 การบรรยาย (Lecture) ถ่ายทอด เนื้อหา ที่ได้ เตรียมไว้ ด้วยการ พูด

17 พัฒนาสู่วิทยากรมืออาชีพ 1) ผู้ทรงภูมิความรู้ 2) ผู้มีศิลปะการถ่ายทอด 3) ผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

18 ผู้ทรงภูมิความรู้ 1) ความรอบรู้ในเนื้อหานั้น (Content Expert) 2) ความรอบรู้ในกระบวนการฝึกอบรม (Training Expert) การสำรวจความต้องการ การวางแผนเตรียมการและการออกแบบ หลักสูตร การดำเนินการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม 1) ความรอบรู้ในเนื้อหานั้น (Content Expert) 2) ความรอบรู้ในกระบวนการฝึกอบรม (Training Expert) การสำรวจความต้องการ การวางแผนเตรียมการและการออกแบบ หลักสูตร การดำเนินการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม

19 ผู้มีศิลปะการถ่ายทอด  จัดลำดับเนื้อหา มิติกระบวนการ / ขั้นตอน มิติเวลา มีเหตุ - ผล มิติระบบใหญ่ - ระบบย่อย มิติระบบย่อย - ระบบใหญ่ มิติความสนใจของผู้อบรม มิติแผนผังแนวคิด (Concept Map)  จัดลำดับเนื้อหา มิติกระบวนการ / ขั้นตอน มิติเวลา มีเหตุ - ผล มิติระบบใหญ่ - ระบบย่อย มิติระบบย่อย - ระบบใหญ่ มิติความสนใจของผู้อบรม มิติแผนผังแนวคิด (Concept Map)

20  พัฒนาความพร้อม สร้างความมั่นใจในตนเอง ฝึกซ้อมก่อนเป็นวิทยากร

21  นอบน้อมเรียนรู้บูรณาการ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ประสบการณ์ วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ประสบการณ์ วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์

22  เชี่ยวชาญการพูด วัตถุประสงค์การพูด วิธีการการพูด โครงสร้างการพูด วัตถุประสงค์การพูด วิธีการการพูด โครงสร้างการพูด

23 ต.ต.ต.ก.ก.ก.จ.จ.จ.ต.ต.ต.ก.ก.ก.จ.จ.จ.

24 ผู้กระตุ้นการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้เทคนิคการฝึกอบรมหลากหลาย ใช้เกม / กิจกรรมสร้างบรรยากาศเรียนรู้ ใช้สื่อประสม การทำงานเป็นทีมของวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้เทคนิคการฝึกอบรมหลากหลาย ใช้เกม / กิจกรรมสร้างบรรยากาศเรียนรู้ ใช้สื่อประสม การทำงานเป็นทีมของวิทยากร

25 กระบวนการฝึกอบรมโดยการ บรรยาย ขั้น เตรียมการ เขียน แผนการ บรรยาย - วัตถุประสงค์ - เนื้อหา - วิธีการ - สื่อ - เวลา - เวลาสะสม

26 ขั้นบรรยาย IntroductionBodyConclusion

27 ขั้นประเมินผล Reaction Learning Behavior Result

28 เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ ใช้คำถาม ประกอบ ใช้ ตัวอย่าง ประกอบ ใช้กิจกรรม ประกอบ ใช้สื่อ ประกอบ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเป็นวิทยากรอบรม เข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการจัดการ เทคนิคการเป็นวิทยากรอบรม เข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการจัดการ โดย รองศาสตราจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google