งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่อข่ายเชื่อมโยงการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่อข่ายเชื่อมโยงการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่อข่ายเชื่อมโยงการเรียนรู้
วัด ผู้เรียน บ้าน ชุมชน โรงเรียน

2 บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ที่บ้าน
มีความสุข อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ เป็นอิสระ วิถีชีวิตแบบไทย พ่อ แม่ การเรียนรู้ ของเด็ก จารีตประเพณี พึ่งตนเอง ปู่ ย่า ตา ยาย วัฒนธรรม ประเพณี

3 ครูพ่อ ครูแม่ ครูปู่ ครูย่า
การเรียนรู้ที่บ้าน ครูคนที่ 1 ครูพ่อ ครูแม่ ครูปู่ ครูย่า วัคซีนใจ รัก เอาใจใส่ สร้างสายผูกพัน ให้มีโอกาสช่วยเหลือตนเอง รู้จัก อดทน อดกลั้น เปิดโอกาสให้ลูกรู้จักปรับตัว เผชิญและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ลูกมีโอกาสได้เล่น ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น

4 ครูพ่อ ครูแม่ ครูปู่ ครูย่า
การเรียนรู้ที่บ้าน ครูคนที่ 1 ครูพ่อ ครูแม่ ครูปู่ ครูย่า วัฒนธรรมการครองเรือน ฝึกให้มีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยงานบ้าน ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม

5 ครูพ่อ ครูแม่ ครูปู่ ครูย่า
การเรียนรู้ที่บ้าน ครูคนที่ 1 ครูพ่อ ครูแม่ ครูปู่ ครูย่า วัฒนธรรมการต้อนรับแขก การพูดจา การรับรองแขก การทำความเคารพ โดยการไหว้ การเดิน การนั่ง

6 ครูพ่อ ครูแม่ ครูปู่ ครูย่า
การเรียนรู้ที่บ้าน ครูคนที่ 1 ครูพ่อ ครูแม่ ครูปู่ ครูย่า การรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความอดทน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

7 ครูพ่อ ครูแม่ ครูปู่ ครูย่า
การเรียนรู้ที่บ้าน ครูคนที่ 1 ครูพ่อ ครูแม่ ครูปู่ ครูย่า งานอาชีพ 1 อย่าง เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ค้าขาย จักสาน ประดิษฐ์ ต่าง ๆ

8 บทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองต่อการปฏิรูปการเรียนรู้
อบรมเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี สื่อสาร ระหว่างบ้านกับโรงเรียน อาสาสมัครเพื่อพัฒนาการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน ประสานงานในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

9 วัฒนธรรมด้านศาสนพิธี
การเรียนรู้ที่วัด วัฒนธรรมด้านศาสนพิธี การทำบุญ ตักบาตร การอาราธนาศีล การรับศีล การจัดโต๊ะหมู่บูชา

10 การเรียนรู้พระรัตนตรัย
การเรียนรู้ที่วัด การเรียนรู้พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

11 การเรียนรู้ที่วัด หลักธรรมคำสั่งสอน เบญจศีล เบญจธรรม อริยสัจ 4

12 วัฒนธรรมจารีตประเพณี
การเรียนรู้ที่วัด วัฒนธรรมจารีตประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น หลักปฏิบัติของชาวพุทธ

13 การเรียนรู้ที่โรงเรียน จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

14 การเรียนรู้ที่โรงเรียน จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

15 โรงเรียนเชื่อมโยงเครือข่ายการปฏิรูปการเรียนรู้
พบปะ พ่อ แม่ ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลเด็กซึ่งกันและกัน จัดทำเครือข่าย พ่อ แม่ ผู้ปกครองชุมชน รับฟังความคิดเห็น พ่อ แม่ ผู้ปกครองชุมชน สำรวจความรู้ ความชำนาญ พ่อ แม่ ผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศเป็นมิตรกับ พ่อ แม่ ผู้ปกครองชุมชน บริการสนับสนุน อาคาร สถานที่ แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง จบ


ดาวน์โหลด ppt เครื่อข่ายเชื่อมโยงการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google