งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัก เอาใจใส่ สร้างสายผูกพัน ให้มีโอกาสช่วยเหลือตนเอง รู้จัก อดทน อดกลั้น เปิดโอกาสให้ลูกรู้จักปรับตัว เผชิญและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ลูกมีโอกาสได้เล่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัก เอาใจใส่ สร้างสายผูกพัน ให้มีโอกาสช่วยเหลือตนเอง รู้จัก อดทน อดกลั้น เปิดโอกาสให้ลูกรู้จักปรับตัว เผชิญและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ลูกมีโอกาสได้เล่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 รัก เอาใจใส่ สร้างสายผูกพัน ให้มีโอกาสช่วยเหลือตนเอง รู้จัก อดทน อดกลั้น เปิดโอกาสให้ลูกรู้จักปรับตัว เผชิญและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ลูกมีโอกาสได้เล่น ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น

4 ฝึกให้มีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยงานบ้าน ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม

5 การพูดจา การรับรองแขก การทำความเคารพ โดยการไหว้ การเดิน การนั่ง

6 ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความอดทน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

7 ปลูกพืช ค้าขาย จักสาน ประดิษฐ์ ต่าง ๆ เลี้ยงสัตว์

8 สื่อสาร ระหว่างบ้านกับโรงเรียน อาสาสมัครเพื่อพัฒนาการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน ประสานงานในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา อบรมเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี

9 การอาราธนาศีล การรับศีล การจัดโต๊ะหมู่บูชา การทำบุญ ตักบาตร

10 พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธ

11 อริยสัจ 4 เบญจศีล เบญจธรรม

12 หลักปฏิบัติของชาวพุทธ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น

13 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

15 สำรวจความรู้ ความชำนาญ พ่อ แม่ ผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศเป็นมิตรกับ พ่อ แม่ ผู้ปกครองชุมชน จัดทำเครือข่าย พ่อ แม่ ผู้ปกครองชุมชน รับฟังความคิดเห็น พ่อ แม่ ผู้ปกครองชุมชน บริการสนับสนุน อาคาร สถานที่ แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง พบปะ พ่อ แม่ ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลเด็กซึ่งกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt รัก เอาใจใส่ สร้างสายผูกพัน ให้มีโอกาสช่วยเหลือตนเอง รู้จัก อดทน อดกลั้น เปิดโอกาสให้ลูกรู้จักปรับตัว เผชิญและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ลูกมีโอกาสได้เล่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google