งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานครู โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานครู โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานครู โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 1

2 คุณครูอรพิน ศรีสวัสดิ์ ชุดปฏิบัติการเรื่องการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพาชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3 คุณครูอภิสิทธิ์ ลาเสือ แบบฝึกเสริมทักษะที่เน้นกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

4 คุณครูสุวิทย์ สวรรค์น้อย แบบฝึกเสริมทักษะประติมากรรมจากปูนปลาสเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

5 คุณครูมณฑา สมบูรณ์ บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในยุคเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

6 คุณครูทิพยวรรณ หารคุโน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ทันตสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

7 คุณครูรัตนา ศิริพันธุ์ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนคำ ที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

8 คุณครูจิรารัตน์ สมชาย หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตร ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

9 คุณครูสำรอง งามชมภู หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การจักรสานไม้ไผ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

10 คุณครูศักดิ์สิทธิ์ คำภา แบบฝึกปฏิบัติ ชุด นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว เรื่อง ความร้อนและแสงสว่าง

11 คุณครูสฤษดิ์ ทุมคำ หนังสือประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

12 คุณครูจารุวรรณ์ ศรีสร้างคอม แบบฝึกพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

13 คุณครูบุญเพ็ง พลเทพ หนังสือภาพประกออบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 2

14 คุณครูกนกพร สาแจ้ง แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตรา ตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

15 คุณครูคำไพ โยชน์สุวรรณ์ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

16 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานครู โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google