งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามร มาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ ( องค์การ มหาชน ) ปีนี้ สทศ. ออกข้อสอบอะไร อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามร มาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ ( องค์การ มหาชน ) ปีนี้ สทศ. ออกข้อสอบอะไร อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามร มาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ ( องค์การ มหาชน ) ปีนี้ สทศ. ออกข้อสอบอะไร อย่างไร

2 สทศ. ออกข้อสอบอย่างไร 1) ทำผังการออกข้อสอบ ระบุจำนวน มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ.2544 และ ระบุจำนวนข้อ 2) ออกข้อสอบตามผังการออกข้อสอบ 3) กลั่นกรองให้ได้ข้อสอบที่ดี 4) พิมพ์ต้นฉบับ

3 ข้อสอบของสทศ. เน้นการคิดวิเคราะห์ เพราะ • สังคมต้องการเด็กไทยที่คิดวิเคราะห์ได้ • หลักสูตรเน้นที่การคิดวิเคราะห์ • ใน ปพ.1 (transcript หรือ สมุดพก ) โรงเรียนต้องประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนได้ 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี และผ่านเกณฑ์ประเมิน ประกาศผลสอบ O-NET เมื่อไหร่ ประกาศผลสอบกลางเดือนมีนาคม เพื่อโรงเรียนจะได้นำคะแนนไปใส่ใน ปพ.1

4 จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาป.6 ม.3 ภาษาไทย 1815 สังคมศึกษาฯ 1215 ภาษาอังกฤษ 815 คณิตศาสตร์ 20 วิทยาศาสตร์ 1315 สุขศึกษาฯ 67 ศิลปะ 66 การงานอาชีพฯ 77

5 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

6 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

7 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )

8 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

9 5) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

10 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

11 7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

12 8) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

13 รูปแบบข้อสอบของสทศ. มี 4 แบบ คือ 1) แบบเลือกตอบ นักเรียน 1.1 เลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุด 1 ตัว หรือ 1.2 เลือกตัวเลือกที่ถูกหลายตัว 2) แบบเลือกหลายคำตอบจากหมวดคำตอบที่ ให้ คำตอบที่เลือกต้อง เชื่อมโยงกัน 3) แบบระบายคำตอบที่เป็นค่าหรือตัวเลข 4) แบบอ่านบทความแล้วเลือกคำตอบที่ต้องคิด วิเคราะห์เนื้อหาที่อ่าน

14 1. แบบ เลือกตอบ 1.1 เลือก ตัวเลือกที่ ถูกที่สุด 1 ตัว

15 1. แบบ เลือกตอบ 1.2 เลือก ตัวเลือกที่ ถูกหลาย ตัว

16 2. แบบเลือก หลายคำตอบ จากหมวด คำตอบที่ให้ คำตอบที่เลือก ต้องเชื่อมโยง กัน

17 3. แบบระบาย คำตอบที่ เป็นค่าหรือ ตัวเลข ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำนวนและมีค่าเฉลี่ย เลขคณิตเท่ากับ 12 ถ้าควอไทล์ที่ 1 และ 3 ของข้อมูล ชุดนี้มีค่าเท่ากับ 5 และ 20 ตามลำดับ แล้วเด ไซล์ที่ 5 ของข้อมูลชุด นี้มีค่าเท่าใด

18 4. แบบอ่านบทความแล้วเลือกคำตอบที่ต้องคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่อ่าน

19 ข้อสอบฉบับสั้น ปี พ. ศ. 2553 สทศ. เปลี่ยนจำนวนและรูปแบบของข้อสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เป็นฉบับสั้น 1. ข้อสอบฉบับสั้น คืออะไร คือ ข้อสอบที่สอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 76 มาตรฐานการ เรียนรู้ จำนวน 90-100 ข้อ แบ่งเป็น 2 ฉบับ สอบฉบับละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ฉบับที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

20 2. ฉบับสั้นใช้เฉพาะชั้นใดบ้าง ใช้ เมื่อไร เพราะอะไร เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จะเริ่มใช้ สอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และ ในปีต่อๆ ไปด้วย เหตุผลที่สทศ. ใช้ O- NET ฉบับสั้น เพราะโรงเรียนไม่ได้นำ ผลสอบ O-NET ไปใช้ อย่าง คุ้มค่า

21 3. ข้อสอบ O-NET ฉบับสั้นวัดผลได้ เหมือนฉบับยาวจริงหรือ ?  จริง เพราะจากการนำข้อสอบและคะแนนที่ สอบเมื่อปี พ. ศ. 2552 มาจัดแยกเป็นฉบับสั้น 2 ฉบับๆ ละ 76 ข้อ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และนำคะแนนของนักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 จากข้อสอบดังกล่าว มาวิเคราะห์ สรุปได้ ผลดังนี้ www.niet s.or.th

22 4. ผลวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ฉบับสั้น และฉบับยาว  ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบข้อสอบ ฉบับสั้น ฉบับ 1 และ 2 มีค่า.8-.9  ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบฉบับสั้นกับ ข้อสอบฉบับยาว ( ทั้งหมด ) มีค่า.8-.9  ค่าความเที่ยงของข้อสอบฉบับสั้น มีค่า.5-.8  ค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัด มีค่า 1.3-4 www.niet s.or.th

23 5. สอบ O-NET ฉบับสั้น นักเรียนจะได้ อะไร  นักเรียนได้รายงานผลสอบแยกกลุ่มสาระ ( เหมือนเดิม ) 6. สอบ O-NET ฉบับสั้น โรงเรียนจะได้ อะไร  จะได้รายงานผลสอบของนักเรียนของตน ( เหมือนเดิม ) โดยแยกคะแนนเป็นกลุ่มสาระ รายสาระ รายมาตรฐานการเรียนรู้ เปรียบเทียบกับค่าสถิติระดับสังกัด และ ประเทศ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการ สอนของตนต่อไป www.niet s.or.th

24 7. สอบ O-NET ฉบับสั้น ประเทศจะได้ อะไร  ประเทศจะได้ค่าสถิติที่สะท้อนความรู้ของ นักเรียน ( เหมือนเดิม ) เพื่อนำไปปรับปรุงและ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของประเทศต่อไป  ลดงบประมาณรายจ่ายของประเทศ www.niet s.or.th


ดาวน์โหลด ppt โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามร มาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ ( องค์การ มหาชน ) ปีนี้ สทศ. ออกข้อสอบอะไร อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google