งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด : โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด : โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด : โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ

5 ที่รายชื่อศูนย์ จำนวน ศูนย์ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและ การเรียนรู้ 181 2 ภาษาไทย 112 3 คณิตศาสตร์ 110 4 วิทยาศาสตร์ 110 5 ภาษาอังกฤษและ ภาษาต่างประเทศ 81 6 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 78 ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ปี 2555 จำนวน 982 ศูนย์

6 ที่รายชื่อศูนย์ จำนวน ศูนย์ 7 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 79 8 สุขศึกษาและพลศึกษา 76 9 ศิลปะ 77 10 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการ เรียนรู้อิงถิ่นฐาน 3434 11 แหล่งเรียนรู้ 30 12 กิจกรรมและพัฒนาผู้เรียน 14 รวม 982

7 บทบาทหน้าที่ ของศูนย์ 1. เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาครูโรงเรียนในฝัน และเครือข่าย 2. เป็นแกนนำในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 3. เป็นศูนย์พัฒนาโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำ อำเภอ ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นไป ตามเป้าหมาย 1. เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาครูโรงเรียนในฝัน และเครือข่าย 2. เป็นแกนนำในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 3. เป็นศูนย์พัฒนาโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำ อำเภอ ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นไป ตามเป้าหมาย

8 4. ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบด้านการจัด การเรียนการสอน 5. เป็นแหล่งเรียนรู้งานการพัฒนาด้านบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆให้กับโรงเรียน......อื่นๆ 6. เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมอย่างหลากหลาย 4. ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบด้านการจัด การเรียนการสอน 5. เป็นแหล่งเรียนรู้งานการพัฒนาด้านบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆให้กับโรงเรียน......อื่นๆ 6. เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมอย่างหลากหลาย บทบาทหน้าที่ ของศูนย์

9

10 กิจกรรมของศูนย์แม่ข่ายจังหวัด : โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ ส่วนกลาง ดำเนินการ ส่วนภูมิภาค ดำเนินการ ส่วนภูมิภาค ดำเนินการ

11 1. ส่วนกลางโดยโครงการโรงเรียนในฝัน การสร้างความเข้มแข็งให้กับโดยศูนย์ แม่ข่ายจังหวัด ทุกศูนย์ 982 ศูนย์ เช่น การประชุมสัมมนาและชี้แจง แนวทางการพัฒนา

12 2. ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดทุกศูนย์ จัดอบรมให้โรงเรียนดีประจำอำเภอ และโรงเรียนเครือข่ายใกล้เคียง 3. สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์แม่ข่าย จังหวัด เช่น เข้าประชุม นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ 2. ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดทุกศูนย์ จัดอบรมให้โรงเรียนดีประจำอำเภอ และโรงเรียนเครือข่ายใกล้เคียง 3. สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์แม่ข่าย จังหวัด เช่น เข้าประชุม นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ

13

14

15

16 พัฒนาครู โรงเรียนในฝัน รุ่น 1 – 3 ร.ร.ดีประจำอำเภอ ร.ร.เครือข่าย ในเขตพื้นที่ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษา ให้เยาวชน เพื่อ การวางแผนการพัฒนาโรงเรียน สำหรับศูนย์แม่ ข่ายจังหวัด พัฒนาตนเอง

17

18

19

20 เกียรติบัตรจาก ส่วนกลาง สรุปรายงานผล การอบรม เกียรติบัตร Online ที่ www.labschools.net www.labschools.net

21 การนำเสนอ ผลงาน

22 จัด ๔ ภาค

23 - ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือแบบฝึกที่ดี (Best Practice) - มีผลงานที่เป็นแบบอย่างให้กับ โรงเรียนอื่นๆ - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ - มีสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ทำแล้วได้อะไร...... ศูนย์ แม่ข่ายจังหวัด

24


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด : โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google