งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พัฒนา การเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พัฒนา การเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศูนย์พัฒนา การเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
ศูนย์พัฒนา การเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน

3

4 โรงเรียนดีประจำอำเภอ
ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด : โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ

5 ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ปี 2555 จำนวน 982 ศูนย์
ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ปี จำนวน 982 ศูนย์ ที่ รายชื่อศูนย์ จำนวนศูนย์ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ 181 2 ภาษาไทย 112 3 คณิตศาสตร์ 110 4 วิทยาศาสตร์ 5 ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 81 6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 78

6 982 7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 79 8 สุขศึกษาและพลศึกษา 76 9 ศิลปะ
ที่ รายชื่อศูนย์ จำนวนศูนย์ 7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 79 8 สุขศึกษาและพลศึกษา 76 9 ศิลปะ 77 10 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน 34 11 แหล่งเรียนรู้ 30 12 กิจกรรมและพัฒนาผู้เรียน 14  รวม 982

7 บทบาทหน้าที่ของศูนย์
เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาครูโรงเรียนในฝัน และเครือข่าย 2. เป็นแกนนำในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 3. เป็นศูนย์พัฒนาโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำ อำเภอ ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นไป ตามเป้าหมาย

8 บทบาทหน้าที่ของศูนย์
4. ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบด้านการจัด การเรียนการสอน 5. เป็นแหล่งเรียนรู้งานการพัฒนาด้านบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆให้กับโรงเรียน อื่นๆ 6. เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมอย่างหลากหลาย

9 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนดีประจำอำเภอ
การวางแผนพัฒนาครู สำหรับ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนในฝันปี ๒๕๕๕ โรงเรียนดีประจำอำเภอ

10 กิจกรรมของศูนย์แม่ข่ายจังหวัด :โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ
ส่วนกลางดำเนินการ ส่วนภูมิภาค ดำเนินการ

11 1. ส่วนกลางโดยโครงการโรงเรียนในฝัน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับโดยศูนย์ แม่ข่ายจังหวัด ทุกศูนย์ 982 ศูนย์ เช่น การประชุมสัมมนาและชี้แจง แนวทางการพัฒนา

12 2. ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดทุกศูนย์
จัดอบรมให้โรงเรียนดีประจำอำเภอ และโรงเรียนเครือข่ายใกล้เคียง 3. สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์แม่ข่าย จังหวัด เช่น เข้าประชุม นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ

13 หลักสูตรการอบรม หลักสูตรเฉพาะ หลักสูตรทั่วไป

14 หลักสูตรทั่วไป 1. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒
2. การใช้เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ 3. การเรียนรู้ความเป็นอาเซียน และสิทธิเด็ก

15 เป็นไปตามหลักสูตรการอบรมของแต่ละศูนย์หรือตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
หลักสูตรเฉพาะ เป็นไปตามหลักสูตรการอบรมของแต่ละศูนย์หรือตามความต้องการของแต่ละพื้นที่

16 การวางแผนการพัฒนาโรงเรียน สำหรับศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
พัฒนาครู โรงเรียนในฝัน รุ่น 1 – 3 ร.ร.ดีประจำอำเภอ ร.ร.เครือข่าย ในเขตพื้นที่ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาให้เยาวชน เพื่อ พัฒนาตนเอง

17

18 การดำเนินงานของศูนย์
ศึกษาความต้องการจำเป็น ศึกษาหลักสูตร วางแผนและดำเนินการพัฒนาครู เลือกใช้หลักสูตรอบรม ขออนุมัติหลักสูตรทางเว็บไซต์ ... ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรม อบรม (เวลาการอบรม ๓-๔ วัน) งบประมาณการอบรมปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท ทุกศูนย์ฯ

19 เกียรติบัตร/การสรุปรายงาน

20 เกียรติบัตรจากส่วนกลาง
สรุปรายงานผลการอบรม ร.ร. สพม. / สพป. สพฐ. เผยแพร่ ในแบ่งปันสานฝันศูนย์ฯ เกียรติบัตรจากส่วนกลาง เกียรติบัตร Online ที่

21 การนำเสนอผลงาน

22 จัด ๔ ภาค การสัมมนา นำเสนอผลงาน (Symposium)
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ของศูนย์แม่ข่ายจังหวัด จัด ๔ ภาค

23 ทำแล้วได้อะไร...... ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือแบบฝึกที่ดี (Best Practice) มีผลงานที่เป็นแบบอย่างให้กับ โรงเรียนอื่นๆ - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ มีสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้

24 ขอบคุณ.....สวัสดี บุญญลักษณ์ พิมพา ผู้จัดการโครงการโรงเรียนในฝัน
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕.... บรรยาย ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนยก


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พัฒนา การเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google