งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
สพท./ สศศ. หน่วยงาน สพท. สถานศึกษา บุคคล ในเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานศึกษา ทุกรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ด้าน (ยกเว้น ลูกจ้างยอดเยี่ยม) - ด้านวิชาการ - ด้านบริหารจัดการ - ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สพร. สพฐ.

2 ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป./ สพม. หน่วยงาน สพป./สพม.ยอดเยี่ยม บุคคล ผอ.สพป./สพม.ยอดเยี่ยม รอง ผอ.สพป./สพม.ยอดเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มสพป./สพม.ยอดเยี่ยม ศึกษานิเทศก์สพป./สพม.ยอดเยี่ยม บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38. ค (2) ลูกจ้างสพป./สพม.ยอดเยี่ยม สพร. สพฐ.

3 ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในสถานศึกษา สังกัด สพป.
สถาน ศึกษา สังกัด (สพป.) หน่วยงาน สถานศึกษา ยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขยายโอกาสทางการศึกษา บุคคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ฃยายโอกาสทางการศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประถมศึกษา ครูผู้สอน ระดับ ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา -กลุ่มสาระภาษาไทย - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - กลุ่มสาระสังคมศึกษา - กลุ่มสาระศิลปะฯ - กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ - บูรณาการ - กิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมนักเรียนฯ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลูกจ้าง ลูกจ้างในสถานศึกษา (สพป) ลูกจ้างในสถานศึกษาขยายโอกาส สพร. สพฐ.

4 ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในสถานศึกษา สังกัด สพม.
สถาน ศึกษา สังกัด (สพม.) หน่วยงาน สถานศึกษายอดเยี่ยม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ บุคคล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -กลุ่มสาระภาษาไทย - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - กลุ่มสาระสังคมศึกษา - กลุ่มสาระศิลปะฯ - กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ - บูรณาการ - กิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมนักเรียนฯ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษา สพม. สพร. สพฐ.

5 ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในสถานศึกษา สังกัด สศศ.
สถาน ศึกษา (สศศ.) หน่วยงาน สถานศึกษายอดเยี่ยม ร.ร.การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ บุคคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน ร.ร.การศึกษาพิเศษ บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ร.ร.เรียนร่วม ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ลูกจ้างยอดเยี่ยม ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์/ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ สพร. สพฐ.


ดาวน์โหลด ppt ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google