งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สพท. / สศ ศ. หน่วยงา น สพท. สถานศึกษา บุคคล ในเขตพื้นที่ การศึกษา ใน สถานศึกษา ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ทุกรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ( ยกเว้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สพท. / สศ ศ. หน่วยงา น สพท. สถานศึกษา บุคคล ในเขตพื้นที่ การศึกษา ใน สถานศึกษา ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ทุกรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ( ยกเว้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สพท. / สศ ศ. หน่วยงา น สพท. สถานศึกษา บุคคล ในเขตพื้นที่ การศึกษา ใน สถานศึกษา ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ทุกรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ( ยกเว้น ลูกจ้างยอดเยี่ยม ) - ด้านวิชาการ - ด้านบริหารจัดการ - ด้านนวัตกรรมการจัดการ เรียนการสอน สพร. สพฐ.

2 เขต พื้นที่ การศึก ษา สพป./ สพม. หน่วยงา น สพป./ สพม. ยอด เยี่ยม บุคค ล ผอ. สพป./ สพม. ยอด เยี่ยม รอง ผอ. สพป./ สพม. ยอดเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มสพป./ สพ ม. ยอดเยี่ยม ศึกษานิเทศก์สพป./ สพ ม. ยอดเยี่ยม บุคลากรทางการศึกษา ตาม มาตรา 38. ค (2) สพป./ สพม. ยอดเยี่ยม ลูกจ้างสพป./ สพม. ยอดเยี่ยม ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพร. สพฐ.

3 สถาน ศึกษา สังกัด ( สพป.) หน่วยง าน สถานศึ กษา ยอด เยี่ยม ขนาด เล็ก ขนาด กลาง ขนาด ใหญ่ ขยายโอกาสทาง การศึกษา บุคค ล ผู้อำนวยการ สถานศึกษา ยอดเยี่ยม ขนาด เล็ก ขนาด กลาง ขนาด ใหญ่ ฃยายโอกาสทาง การศึกษา รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา ยอดเยี่ยม ประถมศึก ษา ขยายโอกาสทาง การศึกษา ครูผู้สอ น ยอด เยี่ยม ระดับ ก่อน ประถมศึกษา ระดับ ประถมศึกษา - กลุ่มสาระภาษาไทย - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - กลุ่มสาระสังคมศึกษา - กลุ่มสาระศิลปะฯ - กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ - บูรณาการ - กิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมนักเรียนฯ - กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ลูกจ้าง ยอด เยี่ยม ลูกจ้างใน สถานศึกษา ( สพป ) ลูกจ้างใน สถานศึกษา ขยายโอกาส ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ใน สถานศึกษา สังกัด สพป. สพร. สพฐ.

4 สถา น ศึกษ า สังกั ด ( สพ ม.) หน่วยงา น สถานศึกษายอด เยี่ยม ขนาดเล็ก ขนาด กลาง ขนาด ใหญ่ บุคคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก ขนาด กลาง ขนาดใหญ่ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา ยอดเยี่ยม ขนาด เล็ก ขนาด กลาง ขนาด ใหญ่ ครูผู้สอน ยอด เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น - กลุ่มสาระภาษาไทย - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - กลุ่มสาระสังคมศึกษา - กลุ่มสาระศิลปะฯ - กลุ่มสาระสุขศึกษาและ พลศึกษา - กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ - กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ - บูรณาการ - กิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมนักเรียนฯ - กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย ลูกจ้างยอด เยี่ยม ในสถานศึกษา สพม. ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ใน สถานศึกษา สังกัด สพม. สพร. สพฐ.

5 สถาน ศึกษา ( สศ ศ.) หน่วยงา น สถานศึกษายอดเยี่ยม ร. ร. การศึกษาพิเศษ / ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ร. ร. ศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชา นุเคราะห์ บุคคล ผู้อำนวยการ สถานศึกษา ยอดเยี่ยม ร. ร. การศึกษาพิเศษ / ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ร. ร. ศึกษาสงเคราะห์ / ราช ประชานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา ยอดเยี่ยม ร. ร. การศึกษาพิเศษ / ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ร. ร. ศึกษาสงเคราะห์ / ราช ประชานุเคราะห์ ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ร. ร. การศึกษาพิเศษ บกพร่องทางการ มองเห็น บกพร่องทาง สติปัญญา บกพร่องทางการ ได้ยิน บกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพ ร. ร. เรียนร่วม ร. ร. ศึกษาสงเคราะห์ ร. ร. ราชประชานุ เคราะห์ ลูกจ้างยอดเยี่ยม ร. ร. การศึกษาพิเศษ / ศูนย์การศึกษา พิเศษ ร. ร. ศึกษาสงเคราะห์ / ร. ร. ราชประชานุ เคราะห์ ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในสถานศึกษา สังกัด สศศ. สพร. สพฐ.


ดาวน์โหลด ppt สพท. / สศ ศ. หน่วยงา น สพท. สถานศึกษา บุคคล ในเขตพื้นที่ การศึกษา ใน สถานศึกษา ประเภทรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ทุกรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ( ยกเว้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google