งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน วิชาการ ผลการสอบ O- NET ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 - 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน วิชาการ ผลการสอบ O- NET ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 - 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งาน วิชาการ ผลการสอบ O- NET ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 - 2555

2

3 สาระการเรียนรู้ระดับ โรงเรียน ระดับเขต พื้นที่ ระดับประ เทศ ภาษาไทย 42.5047.2045.68 คณิตศาสตร์ 28.7536.9935.77 วิทยาศาสตร์ 29.1339.0037.46 สังคมศึกษาฯ 37.7545.0244.22 สุขศึกษาและพล ศึกษา 56.7557.6754.84 ศิลปศึกษา 52.1953.6952.27 การงานอาชีพฯ 50.2555.1753.85 ภาษาอังกฤษ 27.0336.8936.99 เปรียบเทียบคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2555

4 สาระการเรียนรู้ระดับ โรงเรียน ระดับเขต พื้นที่ ระดับประ เทศ ภาษาไทย 55.4153.3154.48 คณิตศาสตร์ 27.6624.5226.95 วิทยาศาสตร์ 34.7734.6035.37 สังคมศึกษาฯ 51.1045.0447.12 สุขศึกษาและพล ศึกษา 59.5255.9656.67 ศิลปศึกษา 41.7742.1943.31 การงานอาชีพฯ 49.7445.9047.39 ภาษาอังกฤษ 25.2926.1228.71 เปรียบเทียบคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปีการศึกษา 2555

5 สรุป การแข่งขันทักษะ วิชาการและศิลปะหัตถ หรรมนักเรียน สพป. น่าน เขต 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสกาดพัฒนา

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ที่ 2 ป.4-6 เด็กหญิงพิชญา รกไพร เด็กหญิงเปรมิกา กลางสุวรรณ เด็กหญิงปิยะธิดา จินดาสวัสดิ์ ครูผู้ฝึกสอน ครูนภสร บุญสิงห์ ครูเกสร ลำทา

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( เด็กพิเศษ ) ศาสตร์คณิตกับชีวิตประจำวัน ป.1- ป.6 เด็กชายสุริยา รกไพร เด็กชายกรวิทย์ รกไพร ครูผู้ฝึกสอน ครูนภสร บุญสิงห์ ครูเกสร ลำทา

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( เด็ก พิเศษ ) นักข่าวรุ่นเยาว์ ป.1- ป 6 เด็กหญิงอภิสรา รพินณิภา วาดภาพ ม.1- ม.3 เด็กชายอนุพงศ์ รกไพร ครูผู้ฝึกสอน ครูเนตรนรินร์ วีรเชวงกุล

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล ศึกษา โครงงานสุขศึกษา ป.1- ป.6 เด็กหญิงปุณยาพร รกไพร เด็กหญิงจันทกานต์ สังวัน นา เด็กหญิงปัทมาภรณ์ คุณ กานต์ ครูผู้ฝึกสอน นางสาวรัสมี ธนะวัง นายชัชวาลย์ งานคำอ้าย

10 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การพูดสุนทรพจน์ นางสาวนันทนา วงคำจันทร์ อ่านเอาเรื่อง เด็กหญิงอารีวรรณ รุจิจารีพล กุล ครูผู้ฝึกสอน ครูอนงค์พรรณ รกไพร

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี หุ่นยนต์บังคับมือ ม 1- ม.3 เด็กชายสรวิทย์ รกไพร เด็กชายพงษ์ดนัย สีหาบุตร เด็กชายนราธิป นาคชัยวงษ์ ครูผู้ฝึกสอน ครูเทวินทร์ ศรีบุญเรือง ครูชัชวาลย์ งานคำอ้าย


ดาวน์โหลด ppt งาน วิชาการ ผลการสอบ O- NET ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 - 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google