งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินจุดเนนคูณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อ การรเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำโดย นางสาว ลักขณา คำวัฒนา เลขที่ 8 นางสาว สุนิสา ปะโมทะนัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินจุดเนนคูณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อ การรเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำโดย นางสาว ลักขณา คำวัฒนา เลขที่ 8 นางสาว สุนิสา ปะโมทะนัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินจุดเนนคูณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อ การรเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำโดย นางสาว ลักขณา คำวัฒนา เลขที่ 8 นางสาว สุนิสา ปะโมทะนัง เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยภาษาไทย

3 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ

5 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์

6 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยวิยาศาสตร์

7 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยสุขศึกษาและ พลศึกษา

8 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยศิลปะ

9 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยการงานอาชีพ และเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินจุดเนนคูณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อ การรเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำโดย นางสาว ลักขณา คำวัฒนา เลขที่ 8 นางสาว สุนิสา ปะโมทะนัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google