งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดช่องลมเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ ดำเนินชีวิตตามสภาพแวดล้อมตาม แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และการใช้วัสดุทรัพยากรที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดช่องลมเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ ดำเนินชีวิตตามสภาพแวดล้อมตาม แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และการใช้วัสดุทรัพยากรที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 โรงเรียนวัดช่องลมเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ ดำเนินชีวิตตามสภาพแวดล้อมตาม แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และการใช้วัสดุทรัพยากรที่มี อยู่อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถขยายผลเผยแพร่ออกสู่ ชุมชน

4 • บูรณาการเศรษฐกิจ พอเพียงทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ทุก ระดับชั้นตั้งแต่ชั้น อนุบาลจนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

5 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา การการเรียนรู้ • กิจกรรมที่ 1 น้ำสกัดชีวภาพกับชีวิตที่ พอเพียง • กิจกรรมที่ 2 ก๊าซชีวมวล • กิจกรรมที่ 3 ธนาคารขยะรีไซเคิล • กิจกรรมที่ 4 การออม • กิจกรรมที่ 5 อินเตอร์เน็ตพอเพียง • กิจกรรมที่ 6 การขยายผล เผยแพร่

6

7

8

9

10

11

12

13 ผู้นำเสนอ นางโสฬส นพรัตน์ ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนอาชีพ และเทคโนโลยี ผู้จัดทำ นางสาวเกษรา บุญสงค์ ครู คศ.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนอาชีพและ เทคโนโลยี ที่ปรึกษา นายบุญเหลือ เมธโยดม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจิรพร รัตนเสถียร รอง ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดช่องลม สำนักงานเขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดช่องลมเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ ดำเนินชีวิตตามสภาพแวดล้อมตาม แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และการใช้วัสดุทรัพยากรที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google