งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลการเช่า - คืน วีซีดีและดีวีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลการเช่า - คืน วีซีดีและดีวีดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลการเช่า - คืน วีซีดีและดีวีดี
นายสถาพร วงค์คำน้อย รหัสนิสิต นางสาวสุภาพร โสภา รหัสนิสิต นางสาวพาฝัน เถาว์ชาลี รหัสนิสิต

2 ร้าน Showtime อ.เมือง จ.สกลนคร
องค์กร ร้าน Showtime อ.เมือง จ.สกลนคร

3 เหตุผลของการพัฒนา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและพนักงานร้านวีซีดีและดีวีดี ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมคืนวีซีดีและดีวีดี เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเช่ายืมร้านวีซีดีและดีวีดี 2.เพื่อศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูล

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พนักงานและสมาชิกได้รับความสะดวกจากระบบการจัดการฐานข้อมูล 2. มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำในการทำงานต่างๆ 3. ลดค่าใช้จ่ายจากการว่าจ้างพนักงาน 4. ลูกค้าสามารถตรวจสอบข่าวสาร และกิจกรรมที่ทางร้านจัดขึ้นได้

6 ขอบเขตการศึกษา 1. ให้บริการเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น โดยร้านจะเก็บข้อมูลของสมาชิก 2. สามารถเรียกดูรายงานของสมาชิก ได้แก่ ประเภทสมาชิก,วันที่สมัคร,วันที่หมดอายุและสถานะการเช่า-คืนของสมาชิก 3. ในการรับคืน หากผู้เช่าส่งคืนช้ากว่ากำหนด ให้สมาชิกมีการเสียค่าปรับและบันทึกข้อมูลเก็บไว้

7 ขอบเขตการศึกษา (ต่อ) 4. การคิดค่าเช่า/ค่าปรับ - สำหรับแผ่น VCD 1 เรื่องคิดค่าเช่า 20 บาท ยืมได้ 7 วัน และในกรณีที่นำมาคืนช้ากว่ากำหนดคิดค่าปรับ 10 บาท/วัน - สำหรับแผ่น DVD 1 เรื่องคิดค่าเช่า 30 บาท ยืมได้ 7 วัน และในกรณีที่นำมาคืนช้ากว่ากำหนดคิดค่าปรับ 15 บาท/วัน 5.การเพิ่มสมาชิกมีเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่สามารถเพิ่มได้

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.กำหนดหัวข้อเรื่องโครงการที่ต้องการศึกษา 2.นำหัวข้อโครงการเสนออาจารย์ประจำวิชา 3.สอบถามข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และเขียน ER-Diagram

9 ER DIAGRAM

10 รูป ER ทั้งหมด

11 ER-DIAGRAM (ต่อ) ความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชัน 1.หนังมีความสัมพันธ์แบบ 1-to-many กับสำเนาหนัง โดยหนังอย่างน้อย 1 หนังมีสำเนาหนังอย่างมาก many ส่วนสำเนาหนังอย่างน้อย 0 สำเนาหนังมีหนังอย่างมาก 1 หนัง

12 ER-DIAGRAM (ต่อ) 2.ประเภทสำเนาหนังมีความสัมพันธ์ 1-to-many กับสำเนาหนัง โดยประเภทสำเนาหนังอย่างน้อย 0 ประเภทสำเนาหนังมีสำเนาหนังอย่างมาก many ส่วนสำเนาหนังอย่างน้อย 1 สำเนาหนังมีประเภทสำเนาหนังอย่างมาก 1 ประเภท

13 ER-DIAGRAM (ต่อ) 3.สำเนาหนังมีความสัมพันธ์แบบ 1-to-many กับการเช่า โดยสำเนาหนังอย่างน้อย 0 สำเนาหนังมีการเช่าอย่างมาก many การเช่า ส่วนการเช่าอย่างน้อย 0 การเช่ามีสำเนาหนังอย่างมาก 1 สำเนาหนัง

14 ER-DIAGRAM (ต่อ) 4.สมาชิกมีความสัมพันธ์แบบ 1-to-many กับการเช่า โดยสมาชิกอย่างน้อย 0 สมาชิกมีการเช่าอย่างมาก many ส่วนการเช่าอย่างน้อย 0 การเช่ามีสมาชิกอย่างมาก 1 สมาชิก

15 ER-DIAGRAM (ต่อ) 5.พนักงานมีความสัมพันธ์แบบ 1-to-many กับสมาชิก โดยพนักงานอย่างน้อย 0 พนักงานเพิ่มสมาชิกอย่างมาก many คน ส่วนสมาชิกอย่างน้อย 1 สมาชิกถูกเพิ่มโดยพนักงานอย่างมาก 1 คน

16 ER-DIAGRAM (ต่อ) 6.พนักงานมีความสัมพันธ์แบบ 1-to-many กับการเช่า โดยพนักงานอย่างน้อย 0 พนักงานให้บริการการเช่าอย่างมาก many การเช่า ส่วนการเช่าอย่างน้อย 1 การเช่าถูกให้บริการโดยพนักงานอย่างมาก 1 คน

17 END


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลการเช่า - คืน วีซีดีและดีวีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google