งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลการเช่า - คืน วีซีดีและดีวีดี นายสถาพรวงค์คำน้อยรหัสนิสิต 5340202968 นางสาวสุภาพร โสภา รหัสนิสิต 5340203328 นางสาวพาฝัน เถาว์ชาลี รหัสนิสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลการเช่า - คืน วีซีดีและดีวีดี นายสถาพรวงค์คำน้อยรหัสนิสิต 5340202968 นางสาวสุภาพร โสภา รหัสนิสิต 5340203328 นางสาวพาฝัน เถาว์ชาลี รหัสนิสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลการเช่า - คืน วีซีดีและดีวีดี นายสถาพรวงค์คำน้อยรหัสนิสิต 5340202968 นางสาวสุภาพร โสภา รหัสนิสิต 5340203328 นางสาวพาฝัน เถาว์ชาลี รหัสนิสิต 5340205789

2 องค์กร ร้าน Showtime อ. เมือง จ. สกลนคร

3 เหตุผลของการพัฒนา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก และพนักงานร้านวีซีดีและดีวีดี ให้สามารถ ตรวจสอบข้อมูลการยืมคืนวีซีดีและดีวีดี เพื่อ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเช่ายืมร้านวีซีดี และดีวีดี 2. เพื่อศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูล

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. พนักงานและสมาชิกได้รับความสะดวกจาก ระบบการจัดการฐานข้อมูล 2. มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำใน การทำงานต่างๆ 3. ลดค่าใช้จ่ายจากการว่าจ้างพนักงาน 4. ลูกค้าสามารถตรวจสอบข่าวสาร และกิจกรรม ที่ทางร้านจัดขึ้นได้

6 ขอบเขตการศึกษา 1. ให้บริการเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น โดยร้านจะ เก็บข้อมูลของสมาชิก 2. สามารถเรียกดูรายงานของสมาชิก ได้แก่ ประเภท สมาชิก, วันที่สมัคร, วันที่หมดอายุและสถานะการเช่า - คืนของสมาชิก 3. ในการรับคืน หากผู้เช่าส่งคืนช้ากว่ากำหนด ให้ สมาชิกมีการเสียค่าปรับและบันทึกข้อมูลเก็บไว้

7 ขอบเขตการศึกษา ( ต่อ ) 4. การคิดค่าเช่า / ค่าปรับ - สำหรับแผ่น VCD 1 เรื่องคิดค่าเช่า 20 บาท ยืมได้ 7 วัน และในกรณีที่นำมาคืนช้ากว่า กำหนดคิดค่าปรับ 10 บาท / วัน - สำหรับแผ่น DVD 1 เรื่องคิดค่าเช่า 30 บาท ยืมได้ 7 วัน และในกรณีที่นำมาคืนช้ากว่า กำหนดคิดค่าปรับ 15 บาท / วัน 5. การเพิ่มสมาชิกมีเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่ สามารถเพิ่มได้

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. กำหนดหัวข้อเรื่องโครงการที่ต้องการศึกษา 2. นำหัวข้อโครงการเสนออาจารย์ประจำวิชา 3. สอบถามข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และเขียน ER- Diagram

9

10 รูป ER ทั้งหมด

11 ER-DIAGRAM ( ต่อ ) ความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชัน 1. หนังมีความสัมพันธ์แบบ 1-to-many กับ สำเนาหนัง โดยหนังอย่างน้อย 1 หนังมีสำเนา หนังอย่างมาก many ส่วนสำเนาหนังอย่างน้อย 0 สำเนาหนังมีหนังอย่างมาก 1 หนัง

12 ER-DIAGRAM ( ต่อ ) 2. ประเภทสำเนาหนังมีความสัมพันธ์ 1- to-many กับสำเนาหนัง โดยประเภทสำเนา หนังอย่างน้อย 0 ประเภทสำเนาหนังมีสำเนา หนังอย่างมาก many ส่วนสำเนาหนังอย่าง น้อย 1 สำเนาหนังมีประเภทสำเนาหนังอย่าง มาก 1 ประเภท

13 ER-DIAGRAM ( ต่อ ) 3. สำเนาหนังมีความสัมพันธ์แบบ 1-to-many กับการเช่า โดยสำเนาหนังอย่างน้อย 0 สำเนาหนัง มีการเช่าอย่างมาก many การเช่า ส่วนการเช่า อย่างน้อย 0 การเช่ามีสำเนาหนังอย่างมาก 1 สำเนาหนัง

14 ER-DIAGRAM ( ต่อ ) 4. สมาชิกมีความสัมพันธ์แบบ 1-to-many กับการเช่า โดยสมาชิกอย่างน้อย 0 สมาชิกมีการ เช่าอย่างมาก many ส่วนการเช่าอย่างน้อย 0 การ เช่ามีสมาชิกอย่างมาก 1 สมาชิก

15 ER-DIAGRAM ( ต่อ ) 5. พนักงานมีความสัมพันธ์แบบ 1-to-many กับสมาชิก โดยพนักงานอย่างน้อย 0 พนักงาน เพิ่มสมาชิกอย่างมาก many คน ส่วนสมาชิกอย่าง น้อย 1 สมาชิกถูกเพิ่มโดยพนักงานอย่างมาก 1 คน

16 ER-DIAGRAM ( ต่อ ) 6. พนักงานมีความสัมพันธ์แบบ 1-to-many กับการเช่า โดยพนักงานอย่างน้อย 0 พนักงาน ให้บริการการเช่าอย่างมาก many การเช่า ส่วน การเช่าอย่างน้อย 1 การเช่าถูกให้บริการโดย พนักงานอย่างมาก 1 คน

17


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลการเช่า - คืน วีซีดีและดีวีดี นายสถาพรวงค์คำน้อยรหัสนิสิต 5340202968 นางสาวสุภาพร โสภา รหัสนิสิต 5340203328 นางสาวพาฝัน เถาว์ชาลี รหัสนิสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google