งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการหอพักน่าอยู่ หอพักนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการหอพักน่าอยู่ หอพักนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการหอพักน่าอยู่ หอพักนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 แนะนำสมาชิก 1. นายประสาท จูมพลที่ปรึกษา กลุ่ม 2. นายมณเทียร คำภารักษ์ ประธานกลุ่ม 3. นางสุนันทา พ่วงพุฒสมาชิก 4. นางส่งเสริม พูลสวัสดิ์สมาชิก 5. นางแว่น กอนแก้ว สมาชิก 6. นายวินัย เริงสำราญสมาชิก 7. นายอรุณส่ง ภิภักกิจสมาชิก 8. นายอดุลย์ ฉาวกระโทกสมาชิก 9. นายประยุทธ์ ทิพย์เวชสมาชิก 10. นายสมชาย สุภาพ สมาชิก 11. นางเยาวพร หนูแป้นน้อย เลขานุการ

3 โครงสร้างหน่วยงาน - ภารกิจ - กลุ่ม ลูกค้า ภารกิจหลัก : ให้บริการหอพักนิสิตในระดับปริญญาตรี - โท - เอก ทั้ง ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 6 หอพัก กลุ่มลูกค้า : นิสิต ป. ตรี, ป. โท, ป. เอก กว่า 3,200 คน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน กิจการนิสิต

4 อุปกรณ์ภายในห้องพักชำรุดไม่ พร้อมใช้งาน และพื้นที่บริเวณ โดยรอบยังไม่มีการจัดแต่ง  การแจ้งซ่อม ได้รับการแก้ไข ล่าช้า  มีขั้นตอนการแจ้งซ่อมหลาย ขั้นตอน  นิสิตไม่ทราบขั้นตอนการแจ้งซ่อม ประเด็นปัญหา

5 หลักการและเหตุผล ( มูลเหตุจูงใจ ) ปัจจุบัน เพื่อให้หอพักนิสิตเป็นพื้นที่น่าพักอาศัย พร้อมให้บริการนิสิตหอพักและในการพักแขก ช่วงปิดภาค ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทั้ง การซ่อมแซม การจัดเตรียมเครื่องนอนต่าง ๆ ให้พร้อมให้บริการ โดยเป็นการทำงานเชิงรุก และดำเนินการให้โดยไม่ต้องแจ้งซ่อม รวมทั้ง การสร้างบรรยากาศโดยรอบบริเวณที่พัก โดย การปลูกต้นไม้และการตัดแต่งให้น่าอยู่เสมอ

6 ซ่อมแซมและบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในห้องพักและพื้นที่ ส่วนกลางให้พร้อมใช้อยู่เสมอ มีแผนปฏิบัติการเชิงรุกใน การซ่อมบำรุงห้องพักและพื้นที่ ส่วนกลาง สร้างสภาพแวดล้อมโดยรอบ ให้สวยงาม วัตถุประส งค์

7 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ห้องพักพร้อมให้บริการ 100 เปอร์เซ็นต์ มีแผนการซ่อมบำรุง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

8 แนวทางการแก้ไข จัดทำขั้นตอนการแจ้งซ่อมให้นิสิตได้ รับทราบ เชิญชวน ให้นิสิตแจ้งซ่อมตั้งแต่เริ่มเสีย เล็กน้อย จัดลำดับการความสำคัญของสิ่งที่ต้องซ่อม ( กรณีมีมากเกินกำลัง ) วางแผนการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ เต็มตามจำนวน จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำวัน ประจำ สัปดาห์ ประจำเดือน จัดประชุมทั้งงานช่าง หัวหน้าตึก เพื่อ ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมทุกสัปดาห์

9 ขอบเขตของโครงการ เฉพาะอาคารหอพักนิสิตและบริเวณ โดยรอบของหอพักนิสิต ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาเริ่มต้นวันที่ 1 พ. ค. 2554 ถึงวันที่ 1 ต. ค. 2554 รวม 5 เดือน

10 การ ประเมินผล โครงการ แบบตรวจ สภาพห้องพัก ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ มีห้องพักพร้อม ให้บริการนิสิตหอพัก และมีพื้นที่พักผ่อนใน บริเวณหอพัก

11 ผลที่ได้รับ นิสิตทราบขั้นตอนการแจ้งซ่อม ลดระยะเวลาในการแจ้งซ่อมลงได้ เจ้าหน้าที่ได้ประชุมร่วมกัน ทุกสัปดาห์ ร่วม รับทราบปัญหาที่เกิดร่วมกัน สามารถคำนวณอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ ชำรุดบ่อยได้ หอพักมีห้องพักที่พร้อมให้บริการ ลดจำนวน ห้องที่ชำรุด สภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในอาคาร หอพักได้รับการปรับปรุง

12 สิ่งที่จะปฏิบัติต่อไป จัดระบบการแจ้งซ่อมให้ขั้นตอนน้อย ที่สุด มีแผนซ่อมบำรุง รายวัน รายเดือน จัดเก็บข้อมูล อายุการใช้งาน อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ในหอพัก บำรุงรักษา สภาพแวดล้อมโดยรอบให้ สวยงาม


ดาวน์โหลด ppt โครงการหอพักน่าอยู่ หอพักนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google