งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจัดการ ลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจัดการ ลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการจัดการ ลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ โดย นายจักรพงศ์ รุ่งกำจัด นางสาวภัทราภรณ์ โคตร บุตร

3 หัวข้อนำเสนอ  จุดประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  แผนการดำเนินงาน  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  งานที่ดำเนินการ  สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

4 จุดประสงค์ของโครงการ จุดประสงค์  พัฒนาระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์  อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร หรือบุคคลทั้ง ภายในและภายนอก ขอบเขตของโครงการ  ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์  พัฒนาในรูปแบบของ Web-based Application  สามารถบันทึก เก็บข้อมูลของปัญหา และผู้ ที่มาใช้บริการ

5 แผนการดำเนินงาน ลำดับ แผนงาน 2552 2553 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. 1 ศึกษาค้นคว้า, รวบรวมข้อมูล 2 วิเคราะห์ข้อมูล 3 ออกแบบการทำงานของระบบ 4 พัฒนา Web Application 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6 สรุปผลและจัดทำคู่มือ การใช้งาน

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  Web Application ที่สามารถตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้บริการ ได้อย่างตรงประเด็น และทันตามกำหนดเวลา  Web Application ที่สามมารถวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และนำข้อมูลจาก การวิเคราะห์มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้ใช้บริการ  ได้เรียนรู้ทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่าง เป็นขั้นตอน

7 งานที่ดำเนินการ  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ใช้ในการพัฒนา  รวบรวมข้อมูลจริงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ ทางศูนย์คอมฯได้รับ  รวมรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆที่ ทางศูนย์คอมฯได้รับ  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อทำการแยก หมวดหมู่  ออกแบบฐานข้อมูลโดยอาศัยการอ้างอิง จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้  ออกแบบ Web Application จากข้อมูลที่ได้ ศึกษา

8 งานที่ดำเนินการ  ผลสรุปการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานระบบ  ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลปัญหา เพื่อทำเป็น รายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติ  การค้นหาข้อมูล มีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่ง ต้องความสะดวกในการค้นหา  การติดตามงานหรือปัญหาที่มีคนมาติดต่อ ( Work Flow Management )  การออกแบบหน้าเว็บต้องทำให้มีส่วนสืบค้น สามารถดูข้อมูล, ป้อนปัญหาต่างๆได้

9

10 งานที่ดำเนินการ ตัวอย่างเว็บที่ได้ออกแบบ

11 งานที่ดำเนินการ

12

13 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป  สร้างฟังก์ชันและการออกแบบหน้า interface  ศึกษาเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ควบคู่กัน  การเก็บข้อมูลเพิ่มเติ่ม  พัฒนา Web Application ที่ตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด  จัดทำฐานข้อมูลที่รองรับข้อมูลได้ตามที่ ระบบต้องการ

14 Q & A THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจัดการ ลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google