งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเตือนการนัด หมาย ทาง การแพทย์. ข้อมูลผู้จัดทำ • หัวข้อโครงงานระบบเตือนการนัดหมาย ทางการแพทย์ • นิสิตนางสาวอรวี ทิพยางกูร • อาจารย์ที่ปรึกษานายประจักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเตือนการนัด หมาย ทาง การแพทย์. ข้อมูลผู้จัดทำ • หัวข้อโครงงานระบบเตือนการนัดหมาย ทางการแพทย์ • นิสิตนางสาวอรวี ทิพยางกูร • อาจารย์ที่ปรึกษานายประจักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเตือนการนัด หมาย ทาง การแพทย์

2 ข้อมูลผู้จัดทำ • หัวข้อโครงงานระบบเตือนการนัดหมาย ทางการแพทย์ • นิสิตนางสาวอรวี ทิพยางกูร • อาจารย์ที่ปรึกษานายประจักษ์ จิตเงินมะดัน • ระดับการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ • ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา • ปีการศึกษา 2556

3 Overview 1. ที่มาของปัญหา 2. วัตถุประสงค์ของ โครงงาน 3. แนวทางพัฒนา โครงการ 4. ขอบเขตของ โครงงาน 5. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 6. ทรัพยากรที่ใช้ในการ ดำเนินโครงงาน 7. เวลาที่ใช้ในการดำเนิน โครงงาน 8. อ้างอิง

4 1. ที่เป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา • การนัดหมายจากแพทย์ – เพื่อมาตรวจซ้ำเพื่อดูอาการ รับผลตรวจ หรือ รับยา ฯลฯ – ในบางการรักษา มีการนัดหมายเป็นประจำ ทุกเดือน หรือทุกสัปดาห์ • ช่องทางการนัดหมายที่พบบ่อย คือ ใบนัด • อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การนัดหมายเกิดการ ผิดพลาดและล้มเหลว มาจากหลายสาเหตุ – ใบนัดหาย – ผู้ป่วยลืมวันเวลานัดหมาย – จำวันนัดหมายผิด – ผู้ป่วยไม่ว่าง หรือ ติดธุรกระทันหัน

5 1. ที่เป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ( ต่อ ) • เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการและ ดำเนินงาน ของแพทย์และเจ้าหน้าที่ การนัด หมายของผู้ป่วยรายอื่นๆ • จากปัญหาข้างต้น จึงมีการใช้ประโยชน์ของ ปฎิทินการนัดหมาย และการแจ้งเตือนด้วย ข้อความสั้น เข้ามาช่วยแก้ปัญหา • จะช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น • ช่วยแก้ปัญหาความล้มเหลวในการนัดหมายได้ • ช่วยในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆระหว่าง แพทย์และผู้ป่วยได้ดีขึ้น

6 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน • เพื่อลดการผิดพลาดในการนัดหมาย • เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความแม่นยำ ด้านการติดต่อสื่สารในการนัดหมาย

7 3. ขอบเขตในการทำโครงงาน • สามารถแจ้งการนัดหมายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ป่วย ที่ถูกนัดหมายได้ ผ่านทางบริการข้อความสั้น และอีเมล • สามารถเตือนการนัดหมายล่วงหน้าก่อนถึง เวลานัดหมายได้ ผ่านทางบริการข้อความสั้น และอีเมล • ผู้ป่วยหมายสามารถแจ้งยกเลิกการนัดหมาย ได้ ผ่านทางบริการข้อความสั้นและอีเมล • เจ้าหน้าที่และหมอ สามารถจัดตารางการนัด หมาย หรือ เลื่อน เพิ่ม ลบ แก้ไขตารางนัด หมายได้

8 4. แนวทางการพัฒนาโครงงาน • ศึกษารวบรวมฐานข้อมูลการให้บริการการ รักษา • ศึกษาเครื่องมือในการให้บริการข้อความสั้น และอีเมล • การวิเคราะห์ระบบและการกาหนด ความสามารถของระบบ • การออกแบบโครงสร้างโดยรวมของระบบ ตารางนัดหมาย • การออกแบบการทางานย่อยและส่วนติดต่อ ผู้ใช้งาน • ดำเนินการพัฒนาตารางนัดหมายและการแจ้ง เตือน • ทดสอบปรับปรุงและแก้ไข

9 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • ผู้ป่วยมาตามการนัดหมายได้ตรงเวลา ความ ผิดพลาดในการนัดหมายดน้อยลง • ผู้ป่วยมีความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร กับเจ้าหน้าที่และมาตรงตามนัดหมายมากขึ้น

10 6. ทรัพยากรที่ใช้ในการทำ โครงงาน • ด้านฮาร์ดแวร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) – หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) – หน่วยความจำหลักขนาด (RAM) – สื่อบันทึกข้อมูลหลัก (Hard Disk)

11 6. ทรัพยากรที่ใช้ในการทำ โครงงาน ( ต่อ ) • ซอฟต์แวร์ – โปรแกรม phpMyAdmin ในการจัดการ ฐานข้อมูล MySQL –Gmail –google.com/calendar – ฐานข้อมูล MySQL – โปรแกรม Nodepad ++ – โปรแกรม Appserv 2.5.10

12 7. เวลาที่ใช้ในการดำเนิน โครงงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน ( เดือน ) ก. ค. 57 ส. ค. 57 ก. ย. 57 ต. ค. 57 พ. ย. 57 ธ. ค. 57 ม. ค. 58 • ศึกษารวบรวมฐานข้อมูลการ ให้บริการการรักษา • ศึกษาเครื่องมือในการให้บริการ ข้อความสั้นและอีเมล • • การวิเคราะห์ระบบและการกา หนดความสามารถของระบบ • การออกแบบโครงสร้างโดยรวม ของระบบตารางนัดหมาย • การออกแบบการทางานย่อยและ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน • ดำเนินการพัฒนาตารางนัด หมายและการแจ้งเตือน • ทดสอบปรับปรุงและแก้ไข

13 8. อ้างอิง •http://goo.gl/iCjJwPhttp://goo.gl/iCjJwP •http://www.ecampaign101.com/s ms-product.phphttp://www.ecampaign101.com/s ms-product.php •http://www.trio4u.com/index.php? lay=show&ac=article&Id=5386931 73http://www.trio4u.com/index.php? lay=show&ac=article&Id=5386931 73 •https://docs.google.com/document /d/1kUMD_7bdSawAUSHOMimA1E Yi1t9OM7kXjhtFouJY538/edithttps://docs.google.com/document /d/1kUMD_7bdSawAUSHOMimA1E Yi1t9OM7kXjhtFouJY538/edit •http://office.microsoft.com/th- th/outlook- help/HA010167495.aspxhttp://office.microsoft.com/th- th/outlook- help/HA010167495.aspx

14 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบเตือนการนัด หมาย ทาง การแพทย์. ข้อมูลผู้จัดทำ • หัวข้อโครงงานระบบเตือนการนัดหมาย ทางการแพทย์ • นิสิตนางสาวอรวี ทิพยางกูร • อาจารย์ที่ปรึกษานายประจักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google