งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงายภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนสนับสนุนให้นิสิตมี ความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นโดยนิสิตที่ได้พำนักอยู่ที่หอพัก ภายในมหาวิทยาลัยมีข้อได้เปรียบทางด้านโอกาสที่ได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงายภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนสนับสนุนให้นิสิตมี ความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นโดยนิสิตที่ได้พำนักอยู่ที่หอพัก ภายในมหาวิทยาลัยมีข้อได้เปรียบทางด้านโอกาสที่ได้รับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงายภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนสนับสนุนให้นิสิตมี ความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นโดยนิสิตที่ได้พำนักอยู่ที่หอพัก ภายในมหาวิทยาลัยมีข้อได้เปรียบทางด้านโอกาสที่ได้รับการ สนับสนุนและความสะดวกต่างๆ จากหอพักนิสิต ในแต่ละภาคการศึกษามีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา หรือมีการย้ายออกจากหอพักด้วยเหตุต่างๆ ซึ่งมีนิสิตจำนวนไม่ น้อยที่พักอาศัยในหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งนี้หอพักต่างๆนั้น มีความหลากหลายแตกต่างกันไปหากนิสิตได้รับข้อมูลเพื่อ ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วนเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้นิสิต ได้ที่พักที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการดำรงชีวิตภายนอก มหาวิทยาลัยได้เพิ่มมากขึ้น หลักการและเหตุผล ( มูลเหตุจูงใจ ) ปัจจุบัน

2 วัตถุประสงค์ 5.1 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของ นิสิตที่ไม่ได้สิทธ์ในการพัก หอพัก ของมหาวิทยาลัย 5.2 เพื่อสอบถามปัญหาและ หาแนวทางแก้ไข 5.3 เพื่อหาหอพักให้นิสิตที่ ไม่ได้สิทธิ์พักในหอพักของ มหาวิทยาลัย

3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ 6.1 นิสิตที่ไม่ได้สิทธ์ในการ พักหอพักของมหาวิทยาลัยมี ความพึงพอใจที่สามารถหา ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 6.2 นิสิตที่จบมีข้อมูลหอพัก ข้างนอกมหาวิทยาลัย

4 ขอบเขตของโครงการ รายชื่อหอพักรอบๆ มหาวิทยาลัยที่มีความ ปลอดภัยและมีราคา ย่อมเยา

5 การประเมินผล โครงการ 1 นิสิตหอพักมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย 2 นิสิตที่เคยเป็นนิสิตหอพักให้ ข้อมูลหอพักภายนอก มหาวิทยาลัยกลับมาที่หอพักนิสิต 3 หอพักนิสิตสามารถแนะนำหอพัก ภายนอกมหาวิทยาลัยแก่นิสิตได้ อย่างเหมาะสม

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ เป็นฐานข้อมูล สำหรับนิสิตที่ ไม่ได้รับสิทธิ์อยู่ หอพัก, นิสิตที่จบ การศึกษา

7 ผู้รับผิดชอบ โครงการ ลำดั บที่ ชื่อ – นามสกุลตำแหน่งสายงาน / หน่วยงาน 1 นายประสาท จูมพล ที่ปรึกษากลุ่ม ( ถ้า มี ) สำนักงานบริหารงาน กิจการนิสิต 2 นางสาวนิพัทธ์พร วงษ์หิรัญ ประธานกลุ่ม สำนักงานบริหารงาน กิจการนิสิต 3 นางสาวคนึงนิจ ทองปลื้ม เลขานุการ สำนักงานบริหารงาน กิจการนิสิต 4 นางสาวกรกช นาค บุญช่วย สมาชิก สำนักงานบริหารงาน กิจการนิสิต 5 นายมนัส สมคะเนสมาชิก สำนักงานบริหารงาน กิจการนิสิต 6 นางเยาวพร หนู แป้นน้อย สมาชิก สำนักงานบริหารงาน กิจการนิสิต


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงายภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนสนับสนุนให้นิสิตมี ความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นโดยนิสิตที่ได้พำนักอยู่ที่หอพัก ภายในมหาวิทยาลัยมีข้อได้เปรียบทางด้านโอกาสที่ได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google