งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล (มูลเหตุจูงใจ) ปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล (มูลเหตุจูงใจ) ปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและเหตุผล (มูลเหตุจูงใจ) ปัจจุบัน
หน่วยงายภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนสนับสนุนให้นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นโดยนิสิตที่ได้พำนักอยู่ที่หอพักภายในมหาวิทยาลัยมีข้อได้เปรียบทางด้านโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนและความสะดวกต่างๆ จากหอพักนิสิต ในแต่ละภาคการศึกษามีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาหรือมีการย้ายออกจากหอพักด้วยเหตุต่างๆ ซึ่งมีนิสิตจำนวนไม่น้อยที่พักอาศัยในหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งนี้หอพักต่างๆนั้นมีความหลากหลายแตกต่างกันไปหากนิสิตได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วนเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้นิสิตได้ที่พักที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการดำรงชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัยได้เพิ่มมากขึ้น

2 วัตถุประสงค์ 5.1 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของนิสิตที่ไม่ได้สิทธ์ ในการพักหอพัก ของมหาวิทยาลัย 5.2 เพื่อสอบถามปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 5.3 เพื่อหาหอพักให้นิสิตที่ไม่ได้สิทธิ์พักใน หอพักของมหาวิทยาลัย

3 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
6.1 นิสิตที่ไม่ได้สิทธ์ในการพักหอพักของ มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจที่สามารถหา ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 6.2 นิสิตที่จบมีข้อมูลหอพักข้างนอก มหาวิทยาลัย

4 รายชื่อหอพักรอบๆ มหาวิทยาลัยที่มี ความปลอดภัยและมีราคาย่อมเยา
ขอบเขตของโครงการ รายชื่อหอพักรอบๆ มหาวิทยาลัยที่มี ความปลอดภัยและมีราคาย่อมเยา

5 การประเมินผลโครงการ 1 นิสิตหอพักมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลหอพักภายนอก มหาวิทยาลัย 2 นิสิตที่เคยเป็นนิสิตหอพักให้ข้อมูลหอพักภายนอก มหาวิทยาลัยกลับมาที่หอพักนิสิต 3 หอพักนิสิตสามารถแนะนำหอพักภายนอก มหาวิทยาลัยแก่นิสิตได้อย่างเหมาะสม

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นฐานข้อมูลสำหรับนิสิตที่ไม่ได้รับสิทธิ์อยู่หอพัก, นิสิตที่จบการศึกษา

7 ที่ปรึกษากลุ่ม (ถ้ามี)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สายงาน/หน่วยงาน 1 นายประสาท จูมพล ที่ปรึกษากลุ่ม (ถ้ามี) สำนักงานบริหารงานกิจการนิสิต 2 นางสาวนิพัทธ์พร วงษ์หิรัญ ประธานกลุ่ม 3 นางสาวคนึงนิจ ทองปลื้ม เลขานุการ 4 นางสาวกรกช นาคบุญช่วย สมาชิก 5 นายมนัส สมคะเน 6 นางเยาวพร หนูแป้นน้อย


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล (มูลเหตุจูงใจ) ปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google