งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ระบบร้านเช่าหนังสือออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ระบบร้านเช่าหนังสือออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ระบบร้านเช่าหนังสือออนไลน์
จัดทำโดย นายอนุวัตร สุนทรสา รหัสนิสิต นิสิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรถพร แขสวัสดิ์ อาจารย์กรรมการ อาจารย์วีรภัทร พุกกะมาน

2 คำนำ โครงงานนี้เป็นระบบจัดการร้านเช่าหนังสือ ออนไลน์ ที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกใน การจัดการร้านหนังสือ และผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ร้านเช่าหนังสือ ให้ได้รับบริการที่ดี

3 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ในปัจจุบันรัฐบาลมีการส่งเสริมด้านการศึกษา มีนโยบาย ขยายโอกาสทางการศึกษา ทำให้คนไทยมีความต้องการที่ จะเรียนรู้มากขึ้น จึงมีร้านบริการให้เช่าหนังสือเกิดขึ้น มากมาย เพราะมีราคาถูกถ้าเทียบกับราคาหนังสือเล่มนั้นถ้า ต้องการซื้อคนจึงนิยมเช่าหนังสือ มากกว่าที่ซื้อเพราะ หนังสือบางเล่มอาจต้องการความรู้เพียงบางส่วนเท่านั้น

4 กระบวนการทำงานของร้านเช่าหนังสือ(เดิม)
ก่อนที่ลูกค้าจะสามารถเช่าหนังสือได้ จะต้องมีการสมัครสมาชิก กรอกรายระเอียดและทำระเบียนประวัติไว้ หลังจากเป็นสมาชิก เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเช่าหนังสือได้ สำหรับร้านเช่า หนังสือบางร้านจะต้อง แลกบัตรไว้ เพื่อเป็นการประกันว่าลูกค้า ที่ยืมหนังสือไปจะนำหนังสือมาคืน โดยทางร้านเช่าหนังสือจะ เก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบเอกสาร

5 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานแบบเดิม
1. เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล 2. ยากในการสืบค้น 3. ข้อมูลสูญหาย 4. เกิดความผิดพลาดของข้อมูล 5. ไม่มีการเก็บหรือบันทึกยอดการใช้บริการลูกค้า 6. หากลูกค้าต้องการหาหนังสือจะต้อมาที่ร้านเท่านั้น

6 แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยนำเทคโนโลยีมาช่วย
จึงมีการจัดทำโปรแกรมระบบจัดการร้านเช่าหนังสือออนไลน์ มาช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดธุรกิจร้านเช่าหนังสือ โดยมี รูปแบบการทำงานดังต่อไปนี้ ระบบสามารถให้เช่า หรือหนังสือ ได้ สามารถลงทะเบียนหนังสือใหม่ ค้นหาประวัติการเช่าหนังสือ หรือค้นหารายการหนังสือเพื่อตรวจสอบว่าอยู่ที่ใดมีผู้ใดใครยืม ไป หนังสือนั้นเหลือจำนวนอยู่เท่าใด อีกทั้งทางผู้พัฒนาระบบจะ ทำให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามรารถ ตรวจสอบด้วยบาร์โค๊ดได้ เพิ่ม ความสะดวกสบายมากขึ้น ลูกค้าสามารถดูรายการหนังสือ เช็ค รายการหนังสือค้างส่งคืน หรือเช็ครายการหนังสือยอดนิยม และ รายการหนังสือเข้าใหม่ ผ่านอินเตอร์เน็ต

7 ขอบเขตของโครงงาน 1. สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน
1. สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน 2. สามารถให้ยืม คืนหนังสือได้ (ด้วยระบบบาร์โค๊ด) 3. สามารถกำหนดอัตราค่าเช่า จำนวนวันให้เช่า และค่าปรับ 4. สามารถแสดงรายการข้อมูลหนังสือค้างส่ง หนังสือที่มีการ เช่า หรือคืน 5. สามารถลงทะเบียนหนังสือใหม่ได้

8 ขอบเขตของโครงงาน(ต่อ)
6. สามารถจัดการข้อมูลหนังสือได้ 7. สามารถสรุปรายรับ รายจ่ายประจำวัน เดือน ปี ตามลำดับ 8. สามารถจัดการบัญชีรายรับรายจ่าย 9. สามารถแสดงรายการหนังสือ ที่มีความนิยมในขณะ ช่วงเวลานั้น ๆ 10. สามารถทำการจองหนังสือผ่านออนไลน์ 11. ออกรายงาน

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้องเป็นระเบียบ สามารถ ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลได้ 2. ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการมาใช้บริการร้านเช่า หนังสือ และได้รับบริการ และตรงตามความต้องการของลูกค้า 3. ช่วยให้เจ้าของธุรกิจร้านเช่าหนังสือ ลดต้นทุนในการจ้าง พนักงานประจำร้าน 4. ช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และพื้นที่ในการจัดเก็บ เอกสาร

10 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
1. ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา - เครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) กิกะเฮิร์ต (GHz) หรือสูงกว่า - หน่วยความจำหลักขนาด (RAM) กิกะไบต์ (GB) หรือสูงกว่า - สื่อบันทึกข้อมูลหลัก (Hard Disk) 250 กิกะไบต์ (GB) หรือสูงกว่า - เครื่องพิมพ์ (Printer)

11 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา(ต่อ)
2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา - ระบบปฏิบัติการวินโดว์วิสต้าโฮมพรีเมี่ยม (Window Vista Home Premium) - ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) - อีดิดพลัส เวอร์ชัน 2.0 (Edit Plus 2.0) - พาวเวอร์ ดีไซเนอร์ (PowerDesigner 15.2) - ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เวิร์ด เวอร์ชัน (Microsoft Office Word 2010) - ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยด์ เวอร์ชัน (Microsoft Office PowerPoint 2010) - ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ วิสิโอ (Microsoft Office Visio 2010)

12 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
- อะโดบี โฟโตชอป ซีเอสโฟ (Adobe Photoshop CS4) - อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ เวอร์ชัน ซีเอชห้า (Adobe Dreamweaver CS5) - โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) - ในการจัดการฐานข้อมูล มายเอชคิวแอล (MySQL) - โปรแกรมแอดเซิร์ฟ เวอร์ชัน (Appserv )

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ระบบร้านเช่าหนังสือออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google