งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ระบบร้านเช่าหนังสือ ออนไลน์ จัดทำโดย นายอนุวัตร สุนทรสา รหัสนิสิต 51412413 นิสิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรถพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ระบบร้านเช่าหนังสือ ออนไลน์ จัดทำโดย นายอนุวัตร สุนทรสา รหัสนิสิต 51412413 นิสิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรถพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ระบบร้านเช่าหนังสือ ออนไลน์ จัดทำโดย นายอนุวัตร สุนทรสา รหัสนิสิต 51412413 นิสิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรถพร แข สวัสดิ์ อาจารย์กรรมการ อาจารย์วีรภัทร พุก กะมาน

2 คำนำ โครงงานนี้เป็นระบบจัดการ ร้านเช่าหนังสือออนไลน์ ที่ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความ สะดวกในการจัดการร้านหนังสือ และผู้ที่เข้ามาใช้บริการร้านเช่า หนังสือ ให้ได้รับบริการที่ดี

3 ที่มาและความสำคัญของ โครงงาน ในปัจจุบันรัฐบาลมีการส่งเสริมด้าน การศึกษา มีนโยบายขยายโอกาสทาง การศึกษา ทำให้คนไทยมีความ ต้องการที่จะเรียนรู้มากขึ้น จึงมีร้าน บริการให้เช่าหนังสือเกิดขึ้นมากมาย เพราะมีราคาถูกถ้าเทียบกับราคา หนังสือเล่มนั้นถ้าต้องการซื้อคนจึงนิยม เช่าหนังสือ มากกว่าที่ซื้อเพราะหนังสือ บางเล่มอาจต้องการความรู้เพียง บางส่วนเท่านั้น

4 กระบวนการทำงานของร้าน เช่าหนังสือ ( เดิม ) ก่อนที่ลูกค้าจะสามารถเช่าหนังสือได้ จะต้องมีการสมัครสมาชิก กรอกรายระ เอียดและทำระเบียนประวัติไว้ หลังจาก เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเช่า หนังสือได้ สำหรับร้านเช่าหนังสือบางร้าน จะต้อง แลกบัตรไว้ เพื่อเป็นการประกันว่า ลูกค้าที่ยืมหนังสือไปจะนำหนังสือมาคืน โดยทางร้านเช่าหนังสือจะเก็บข้อมูลไว้ใน รูปแบบเอกสาร

5 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน แบบเดิม 1. เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล 2. ยากในการสืบค้น 3. ข้อมูลสูญหาย 4. เกิดความผิดพลาดของข้อมูล 5. ไม่มีการเก็บหรือบันทึกยอดการใช้ บริการลูกค้า 6. หากลูกค้าต้องการหาหนังสือจะต้อมาที่ ร้านเท่านั้น

6 แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยนำ เทคโนโลยีมาช่วย จึงมีการจัดทำโปรแกรมระบบจัดการร้าน เช่าหนังสือออนไลน์ มาช่วยอำนวยความ สะดวกในการเปิดธุรกิจร้านเช่าหนังสือ โดย มีรูปแบบการทำงานดังต่อไปนี้ ระบบ สามารถให้เช่า หรือหนังสือได้ สามารถ ลงทะเบียนหนังสือใหม่ ค้นหาประวัติการ เช่าหนังสือ หรือค้นหารายการหนังสือเพื่อ ตรวจสอบว่าอยู่ที่ใดมีผู้ใดใครยืมไป หนังสือนั้นเหลือจำนวนอยู่เท่าใด อีกทั้ง ทางผู้พัฒนาระบบจะทำให้ระบบที่พัฒนาขึ้น สามรารถ ตรวจสอบด้วยบาร์โค๊ดได้ เพิ่ม ความสะดวกสบายมากขึ้น ลูกค้าสามารถดู รายการหนังสือ เช็ครายการหนังสือค้าง ส่งคืน หรือเช็ครายการหนังสือยอดนิยม และรายการหนังสือเข้าใหม่ ผ่าน อินเตอร์เน็ต

7 ขอบเขตของโครงงาน 1. สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน 2. สามารถให้ยืม คืนหนังสือได้ ( ด้วย ระบบบาร์โค๊ด ) 3. สามารถกำหนดอัตราค่าเช่า จำนวนวัน ให้เช่า และค่าปรับ 4. สามารถแสดงรายการข้อมูลหนังสือค้าง ส่ง หนังสือที่มีการเช่า หรือคืน 5. สามารถลงทะเบียนหนังสือใหม่ได้

8 ขอบเขตของโครงงาน ( ต่อ ) 6. สามารถจัดการข้อมูลหนังสือได้ 7. สามารถสรุปรายรับ รายจ่าย ประจำวัน เดือน ปีตามลำดับ 8. สามารถจัดการบัญชีรายรับรายจ่าย 9. สามารถแสดงรายการหนังสือ ที่มี ความนิยมในขณะช่วงเวลานั้น ๆ 10. สามารถทำการจองหนังสือผ่าน ออนไลน์ 11. ออกรายงาน

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้อง เป็นระเบียบ สามารถค้นหา และตรวจสอบ ข้อมูลได้ 2. ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ มาใช้บริการร้านเช่าหนังสือ และได้รับ บริการ และตรงตามความต้องการของ ลูกค้า 3. ช่วยให้เจ้าของธุรกิจร้านเช่าหนังสือ ลดต้นทุนในการจ้างพนักงานประจำร้าน 4. ช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และ พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

10 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 1. ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา - เครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 2.00 กิกะเฮิร์ต (GHz) หรือสูงกว่า - หน่วยความจำหลักขนาด (RAM) 2.00 กิกะไบต์ (GB) หรือสูงกว่า - สื่อบันทึกข้อมูลหลัก (Hard Disk) 250 กิกะไบต์ (GB) หรือสูงกว่า - เครื่องพิมพ์ (Printer)

11 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ( ต่อ ) 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา - ระบบปฏิบัติการวินโดว์วิสต้าโฮมพรีเมี่ยม (Window Vista Home Premium) - ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) - อีดิดพลัส เวอร์ชัน 2.0 (Edit Plus 2.0) - พาวเวอร์ ดีไซเนอร์ 15.2 (PowerDesigner 15.2) - ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เวิร์ด เวอร์ชัน 2010 (Microsoft Office Word 2010) - ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยด์ เวอร์ชัน 2010 (Microsoft Office PowerPoint 2010) - ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ วิสิโอ 2010 (Microsoft Office Visio 2010)

12 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา - อะโดบี โฟโตชอป ซีเอสโฟ (Adobe Photoshop CS4) - อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ เวอร์ชัน ซีเอชห้า (Adobe Dreamweaver CS5) - โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) - ในการจัดการฐานข้อมูล มายเอชคิวแอล (MySQL) - โปรแกรมแอดเซิร์ฟ เวอร์ชัน 2.5.10 (Appserv 2.5.10)

13 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ระบบร้านเช่าหนังสือ ออนไลน์ จัดทำโดย นายอนุวัตร สุนทรสา รหัสนิสิต 51412413 นิสิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรถพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google