งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความเป็นมาของปัญหา องค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีการดำเนินธุรกรรมใดๆ ย่อมมีการ สื่อสารโต้ตอบระหว่างกัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความยุ่งยากใน การรับส่งเอกสารจัดเก็บเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความเป็นมาของปัญหา องค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีการดำเนินธุรกรรมใดๆ ย่อมมีการ สื่อสารโต้ตอบระหว่างกัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความยุ่งยากใน การรับส่งเอกสารจัดเก็บเอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ความเป็นมาของปัญหา องค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีการดำเนินธุรกรรมใดๆ ย่อมมีการ สื่อสารโต้ตอบระหว่างกัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความยุ่งยากใน การรับส่งเอกสารจัดเก็บเอกสาร หรือแม้กระทั่งการค้นคืนเอกสารก็ ทำได้ไม่สะดวก ดังนั้นจึงต้องมีระบบการจัดการเอกสารที่ดีเพื่อ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันไว้แหล่งเดียวกันเพื่อให้ การค้นคืนเอกสารทำได้รวดเร็ว ทันเวลา ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน ได้ และจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีต่างๆ ก็ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี RDF บนเว็บเพื่อเป็นช่องทางใน การรับส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การบรูณาการเพื่อ จัดการเอกสารซึ่งอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ให้สามารถจัดเก็บใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บเอกสาร เพิ่มความสะดวกในการเรียกใช้งาน 2

3 ปัญหาของระบบ  ความไม่สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นเอกสารมีความ ล่าช้าเพราะต้อง  ใช้เวลาในการตรวจสอบและค้นหา  เอกสารสำคัญของสมาชิกเมื่อสูญหายก่อความเสียหายต่อองค์กร  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากอยู่นอกสถานที่ทำให้การทำงาน ล่าช้า  เอกสารถูกปลอมแปลงทำให้ต้องเสียเวลาตรวจสอบและพิสูจน์เพื่อ ยืนยันตัวตน  ปริมาณเอกสารเพิ่มขึ้นส่งผลให้แนวโน้มภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต เพิ่มตามไปด้วย  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ User ได้เมื่อ User ไม่ได้ อยู่ในสถานที่ๆทำงาน 3

4 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 4  จากการศึกษางานวิจัยของ K.Selguk Candan, Huan Liu, and Reshma Suvarna เรื่อง “Resource Description Framework:Metadata and Its Applications”

5 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 5  จากการศึกษางานวิจัยของ ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์, อานนท์ ไกรเสวก วิสัย, สราวุธิ ราษฎร์นิยม เรื่อง ระบบค้นหารูปภาพโดยใช้หลักการเว็บเชิงความหมาย The Image Search Engine using Semantic Web

6 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  จากการศึกษางานวิจัยของ ขจรเกียรติ ธรรมบุตร และ สมชาย ปราการ เจริญ เรื่อง การพัฒนาระบบสืบค้นด้วยวิธีการออนโทโลยี กรณีศึกษา ข้อมูล ข่าวเกี่ยวกับพลังงาน” 6

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง 1. การนำ RDF มาใช้กับระบบจัดการเอกสาร จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน ในองค์กรสามารถค้นหาเอกสารได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 2. ทำให้การเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละแผนก ภายในองค์เป็น มาตรฐานเดียวกัน 3. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแบ่งหมวดหมู่ (Ontology) ได้ตาม ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเอกสารที่ต้องการจัดเก็บและรูปแบบ การใช้งาน 7

8 แนวทางแก้ไขปัญหา  เปลี่ยนเอกสารที่เป็นกระดาษให้เป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์  สร้างระบบสารสนเทศสำหรับจัดทำเอกสารบนเว็บและการจัดเก็บ ด้วยระบบฐานข้อมูล  สร้างระบบการค้นหาโดยใช้โปรแกรม PHP สร้างสารบัญหรือหัวข้อ สาหรับการค้นหาข้อมูลผ่านทาง Web Browser หรือ เอกสารที่ ต้องการและสามารถนำข้อมูลมาแสดงได้ตามต้องการ  นำเอาแนวความคิดของเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) ที่มี วัตถุประสงค์เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความหมายของ เอกสารบนอินเทอร์เน็ตและสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ เอกสารได้โดยการใช้เทคนิคภาษา RDF (Resource Description Framework) เพื่อให้สามารถอธิบายรายละเอียดและความหมาย ของเอกสารได้ 8

9 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. ระบบการจัดเก็บเอกสาร 2. เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) 3. Resource Description Framework หรือ “RDF” 4. Ontology 9

10 10

11 11

12 12

13 ผลประโยชน์ที่ได้รับ  ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงานด้านเอกสารทาให้มีความสะดวก รวดเร็วในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถค้นหา และ เรียกดูได้อย่างรวดเร็ว  การบริหารจัดการงานด้านเอกสารเป็นระบบมากขึ้นเป็นไปตาม มาตรฐานของกระบวนการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การค้นหา เชิงความหมายทำให้ผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่าการค้นหา แบบใช้คำหลัก  โครงสร้างการจัดการเอกสารเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ทำให้ง่าย ต่อการเรียกใช้งานในแต่ละแผนกภายในองค์กร 13

14 Q>A


ดาวน์โหลด ppt 1. ความเป็นมาของปัญหา องค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีการดำเนินธุรกรรมใดๆ ย่อมมีการ สื่อสารโต้ตอบระหว่างกัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความยุ่งยากใน การรับส่งเอกสารจัดเก็บเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google