งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการปรับขั้นตอน การรับสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สัมมนา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการปรับขั้นตอน การรับสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สัมมนา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการปรับขั้นตอน การรับสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สัมมนา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1

2 สมาชิก 1. นายคณัสพิสิษฐ์ เตียสกุลที่ ปรึกษากลุ่ม 2. นายบัญชา สุขแสงชูที่ ปรึกษากลุ่ม 3. นายทรงชัย ธรรมาภิมุขกุล ประธานกลุ่ม 4. นายสัณห์ฐิติ สารโพธิ์คา เลขานุการ 5. นายคมสัน เลาห์กมล สมาชิก 6. นางสาวนทีทิพย์ จันทิวาเจริญ สมาชิก 7. นายสมชาย สุภาพ สมาชิก 2

3 โครงการการปรับขั้นตอน การรับสมัคร เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา หลักการและเหตุผล ( มูลเหตุจูงใจ ) ปัจจุบัน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากร มนุษย์ มีการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนา ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก และต้องประสานงานกับบุคลากรในการเข้าร่วม โครงการต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ใช้วิธีการส่งข้อมูล การตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนา ทางเครื่องโทรสาร (Fax) หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยจัดส่งด้วยตนเอง บางครั้งทำให้เกิดการสูญหายของเอกสาร การ จัดส่งแบบตอบรับล่าช้า และสิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น กระดาษในการรับข้อมูลและเวลาของ เจ้าหน้าที่ในการจัดส่ง ทางกลุ่มจึงได้คิดโครงการ การปรับขั้นตอนการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา โดยการพัฒนาและนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครเข้าร่วม 3

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ได้รับข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วทันเวลาในการดำเนินการ 2. เพื่อความสะดวก ง่าย ประหยัดเวลา และทรัพยากร 3. เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไป จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการฝึกอบรมและ สัมมนา ของบุคลากร 4

5 5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หลังจาก ใช้บริการแล้วจะต้องได้ระดับดีมาก 2. ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษจะต้องได้ ระดับดีเยี่ยม 3. จำนวนครั้งของความผิดพลาดลดลง จะต้องได้ระดับดีมาก 4. จำนวนอัตราที่ข้อมูลส่งกลับไม่ทันใน เวลาที่กำหนดลดลงจะต้องได้ระดับดีมาก

6 6 ประเด็นปัญหาที่พบในการรับสมัครในการ เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา 1. เกิดการตกหล่นของเอกสาร ผู้บริหาร โครงการไม่ได้รับการแจ้งรายชื่อ 2. ผู้บริหารโครงการต้องคีย์รายชื่อ ผู้เข้าร่วมหลังจากได้รับรายชื่อจากหน่วยงาน

7 กระบวนการ : การรับสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมสัมมนา หน่วยงานผู้รับบริการ 1. ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงาน 2. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมและส่งข้อมูลตอบ กลับมายังฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1. จัดส่งบันทึกข้อความไปยังหน่วยงาน ผู้รับบริการเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมอบรม สัมมนา 7

8 เปรียบเทียบกระบวนการ : การรับสมัครเข้า ร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา ผู้บริหารโครงการรวบรวม รายชื่อเพื่อคีย์เข้า โปรแกรมบันทึกข้อมูล 8 หน่วยงานรวบรวมรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการ ตอบกลับมายังฝ่ายพัฒนา บุคลากร หน่วยงานรวบรวมรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการและ สามารถคีย์รายชื่อผ่าน เว็บไซต์สำนักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารโครงการสามารถนำ รายชื่อที่หน่วยงานคีย์ผ่าน เวบไซต์มาใช้ดำเนินการจัด ฝึกอบรม แบบเดิมแบบใหม่ ผู้บริหารโครงการนำรายชื่อ ที่คีย์มาใช้ดำเนินการจัด ฝึกอบรม อาจสูญหายระหว่าง การส่งได้ รายชื่อเข้าสู่ระบบ โปรแกรมบันทึก ข้อมูล

9 9

10

11 เลือกชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เลือกโครงการ ใส่เบอร์ติดต่อ กดส่งข้อมูล ใส่รายละเอียดกรณีทานอาหาร หรือไปต่างจังหวัด

12 สรุปผลที่คาดว่าจะได้จากการแก้ไข ปัญหา 1. เพิ่มช่องทางการรับสมัคร ให้ สะดวก รวดเร็ว 2. ป้องกันการสูญหายของรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 12

13 ปัญหา/อุปสรรคที่พบ และ แนวทางแก้ไข 13

14 14 Q&A


ดาวน์โหลด ppt โครงการการปรับขั้นตอน การรับสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สัมมนา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google