งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนบอกชื่อของพืชสมุนไพรได้ 2. นักเรียนจำแนกได้ว่าพืชชนิดใดเป็นสมุนไพร หรือไม่เป็น 3. นักเรียนบอกข้อสังเกตของลักษณะที่สำคัญ ของสมุนไพรได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนบอกชื่อของพืชสมุนไพรได้ 2. นักเรียนจำแนกได้ว่าพืชชนิดใดเป็นสมุนไพร หรือไม่เป็น 3. นักเรียนบอกข้อสังเกตของลักษณะที่สำคัญ ของสมุนไพรได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนบอกชื่อของพืชสมุนไพรได้ 2. นักเรียนจำแนกได้ว่าพืชชนิดใดเป็นสมุนไพร หรือไม่เป็น 3. นักเรียนบอกข้อสังเกตของลักษณะที่สำคัญ ของสมุนไพรได้ 4. นักเรียนบอกประโยชน์ของสมุนไพรได้

2 แนวคิดโครงงาน โครงงานเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคน เปิด โอกาสให้เข้าร่วม มีความหมาย ตอบสนอง มาตรฐานการเรียนรู้ บูรณาการทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ช่วยนักเรียนพัฒนาการทักษะการ บริหารจัดการตนเอง นักเรียนเป็นสำคัญ มีการ ประเมินอย่างต่อเนื่อง

3 GRASP G หมายถึง Goal เป้าหมาย ได้แก่ผู้เรียน R หมายถึง Role บทบาทสมมติ ตั้งสมมติฐาน ปัญหา A หมายถึง Audence บุคคลที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง S หมายถึง Self of Activities กิจกรรม P หมายถึง Product ผลผลิต / ผลงาน

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ 1. พืชอะไรบ้างที่เป็นพืชสมุนไพร 2. เราจะทราบได้อย่างไรว่าพืชชนิดใดเป็นพืช สมุนไพร 3. อะไรเป็นข้อแตกต่างระหว่างพืชที่เป็น สมุนไพรกับไม่เป็นสมุนไพร 4. สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไร

5 การประเมิน เครื่องมือ วิธีการ 1. แบบบันทึกการค้นคว้าข้อมูล 1. ใช้ การประเมินค่าแบบรูบริก 2. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 2. ใช้ การประเมินค่าแบบรูบริก 3. รายงานการศึกษาค้นคว้า 3. ประชุมกลุ่ม ตรวจผลงาน


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนบอกชื่อของพืชสมุนไพรได้ 2. นักเรียนจำแนกได้ว่าพืชชนิดใดเป็นสมุนไพร หรือไม่เป็น 3. นักเรียนบอกข้อสังเกตของลักษณะที่สำคัญ ของสมุนไพรได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google