งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง การ์ดวันสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูหฤทัย แซ่จง

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต.1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเขียนคำอวยพรเป็นภาษาจีนได้
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานเป็นของตัวเอง เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้วัสดุเหลือใช้ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด จะทำการ์ดอย่างไรให้สวยงาม ประหยัด และสร้างสรรค์ คำถามประจำหน่วย ทำไมต้องให้การ์ดในวันสำคัญต่างๆ มีวันสำคัญอะไรบ้างที่นิยมส่งการ์ดอวยพร มีคำอวยพรอะไรบ้างในภาษาจีน คำถามประจำบท การ์ดแบบประยุกต์ทำอย่างไร ประโยคที่ใช้ในการอวยพรมีอะไรบ้าง

5 เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน ระดับ คะแนน ประเด็น การประเมิน ดีเยี่ยม(4)
ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 1. ความถูกต้องของเนื้อหา ตรงตามเนื้อหา คำศัพท์และ โครงสร้างภาษาสมบูรณ์ ตรงตามเนื้อหาที่ กำหนด ผิดไม่เกิน 2 แห่ง ตรงตามเนื้อหาที่กำหนด ผิดไม่ เกิน 4 แห่ง ตรงตามเนื้อหาที่กำหนด ผิดมากกว่า 4 แห่ง 2. ความสามารถในการเขียน เขียนตัวสะกด ใช้เครื่องหมาย และเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง เขียนตัวสะกด และใช้ เครื่องหมายได้ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ เป็นชิ้นงานที่คล้ายตัวอย่างเป็น ส่วนใหญ่ เป็นชิ้นงานที่เหมือนตัวอย่าง รายละเอียดไม่ครบ 3. ความสมบูรณ์ของงาน เป็นชิ้นงานที่ตกแต่งสวยงาม ประณีต มีรายละเอียดมาก เป็นชิ้นงานที่ใหม่คล้าย ตัวอย่าง ตกแต่งสวยงาม รายละเอียดค่อนข้าง สมบูรณ์ ประโยคมีใจความไม่ต่อเนื่อง ใช้เครื่องหมายต่างๆ ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ ประโยคมีใจความไม่ต่อเนื่อง ใช้ เครื่องหมายไม่ถูกต้อง

6 โครงงานการทำการ์ดอวยพร
เป้าหมาย (Goal) -นักเรียนทุกคนเขียนคำอวยพรภาษาจีนได้ บทบาท (Role) -นักเรียนค้นหาข้อมูลและทำด้วยตนเอง กลุ่มผู้ชม (Audience) -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดกิจกรรม และภาระงาน(Set of activities) -ให้นักเรียนช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลและทำงานกลุ่มร่วมกัน -แบ่งภาระหน้าที่กันประดิษฐ์ตกแต่ง ชิ้นงาน (Product) -การ์ดอวยพร


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google