งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การ์ดวันสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูหฤทัย แซ่จง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การ์ดวันสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูหฤทัย แซ่จง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การ์ดวันสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูหฤทัย แซ่จง

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต.1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมี เหตุผล

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเขียนคำอวยพรเป็นภาษาจีนได้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานเป็นของ ตัวเอง เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้วัสดุเหลือใช้ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด จะทำการ์ดอย่างไรให้สวยงาม ประหยัด และสร้างสรรค์ คำถามประจำหน่วย ทำไมต้องให้การ์ดในวันสำคัญต่างๆ มีวันสำคัญอะไรบ้างที่นิยมส่งการ์ดอวยพร มีคำอวยพรอะไรบ้างในภาษาจีน คำถามประจำบท การ์ดแบบประยุกต์ทำอย่างไร ประโยคที่ใช้ในการอวยพรมีอะไรบ้าง

5 เครื่องมือ แบบ ประเมินผลงาน ระดับ คะแนน ประเด็น การประเมิน ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 1. ความถูกต้อง ของเนื้อหา ตรงตามเนื้อหา คำศัพท์และ โครงสร้างภาษา สมบูรณ์ ตรงตามเนื้อหา ที่กำหนด ผิด ไม่เกิน 2 แห่ง ตรงตามเนื้อหาที่ กำหนด ผิดไม่เกิน 4 แห่ง ตรงตามเนื้อหาที่กำหนด ผิดมากกว่า 4 แห่ง 2. ความสามารถใน การเขียน เขียนตัวสะกด ใช้ เครื่องหมายและเว้น วรรคตอนได้ถูกต้อง เขียนตัวสะกด และใช้ เครื่องหมายได้ ถูกต้องเป็นส่วน ใหญ่ เป็นชิ้นงานที่คล้าย ตัวอย่างเป็นส่วน ใหญ่ เป็นชิ้นงานที่เหมือน ตัวอย่าง รายละเอียดไม่ ครบ 3. ความสมบูรณ์ ของงาน เป็นชิ้นงานที่ตกแต่ง สวยงาม ประณีต มี รายละเอียดมาก เป็นชิ้นงานที่ ใหม่คล้าย ตัวอย่าง ตกแต่งสวยงาม รายละเอียด ค่อนข้าง สมบูรณ์ ประโยคมีใจความไม่ ต่อเนื่อง ใช้ เครื่องหมายต่างๆ ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ประโยคมีใจความไม่ ต่อเนื่อง ใช้เครื่องหมาย ไม่ถูกต้อง

6 โครงงานการทำการ์ดอวยพร เป้าหมาย (Goal) - นักเรียนทุกคนเขียนคำอวยพรภาษาจีนได้ บทบาท (Role) - นักเรียนค้นหาข้อมูลและทำด้วยตนเอง กลุ่มผู้ชม (Audience) - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดกิจกรรม และภาระงาน (Set of activities) - ให้นักเรียนช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลและทำงานกลุ่มร่วมกัน - แบ่งภาระหน้าที่กันประดิษฐ์ตกแต่ง ชิ้นงาน (Product) - การ์ดอวยพร


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การ์ดวันสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูหฤทัย แซ่จง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google