งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมหลักสูตร Intel ® Teach Elements: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น ฐาน (Project-based Approaches) ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนตากพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมหลักสูตร Intel ® Teach Elements: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น ฐาน (Project-based Approaches) ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนตากพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมหลักสูตร Intel ® Teach Elements: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น ฐาน (Project-based Approaches) ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนตากพิทยาคม

2 หลักสูตรต่าง ๆ ใน Intel ® Teach Elements การประเมินในห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล ภาวะผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยข้อมูล สารสนเทศ

3 โครงสร้างของหลักสูตร 5 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบด้วย 3-6 บท แต่ละบท ประกอบด้วย – บทเรียน e-learning แบบอินเทอร์แอคทีฟ – แผนปฏิบัติงาน – การอภิปราย

4 องค์ประกอบของหลักสูตร ภาพรวม ของ โครงงาน หน่วยที่ 1 การ ออกแบบ โครงงาน หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 2 การ ประเมิน หน่วยที่ 3 การ วางแผน โครงงาน หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 4 การชี้แนะ การ เรียนรู้ หน่วยที่ 5

5 บทที่ 1 พื้นฐาน โครงงาน บทที่ 3 คุณลักษณะ ของโครงงาน บทที่ 4 การทบทวน หน่วย บทที่ 2 ประโยชน์ ของการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นโครงงาน หน่วยที่ 1 ภาพรวมของ โครงงาน

6 บทที่ 1 การ วางแผน โครงงาน บทที่ 3 คำถามที่ กำหนดกรอบ การเรียนรู้ บทที่ 5 การ ทบทวนหน่วย บทที่ 4 การ ออกแบบ กิจกรรม บทที่ 2 เป้าหมาย การเรียนรู้ หน่วยที่ 2 การออกแบบ โครงงาน

7 บทที่ 1 กลวิธีการ ประเมินสำหรับ โครงงาน บทที่ 3 การ วางแผนการ ประเมิน บทที่ 5 การ ทบทวนหน่วย บทที่ 4 การให้ คะแนนโครงงาน บทที่ 2 การ ประเมินทักษะใน ศตวรรษที่ 21 หน่วยที่ 3 การประเมิน

8 บทที่ 1 องค์ประกอบ โครงงาน บทที่ 3 ภาระงาน ในโครงงานและ กิจกรรม บทที่ 4 การ ทบทวนหน่วย บทที่ 2 กลวิธีการ บริหารจัดการ

9 บทที่ 1 การตั้ง คำถามในห้องเรียน บทที่ 3 ความรู้ความ เข้าใจในสารสนเทศ บทที่ 5 การทบทวน หน่วย บทที่ 4 การสะท้อน ความเห็นของ นักเรียน บทที่ 2 การทำงาน แบบมีความร่วมมือ และการกำกับตนเอง หน่วยที่ 5 การชี้แนะการ เรียนรู้

10 หน่วยที่ 1: ภาระงาน สร้าง 1 โฟลเดอร์ บันทึกด้วยชื่อสกุลของตนเอง บันทึกแผนปฏิบัติงาน

11 หน่วยที่ 2: การออกแบบโครงงาน ในขั้นตอนของการวางแผน มี 4 ขั้นตอนที่ สำคัญในการออกแบบโครงงาน ดังนี้ – กำหนดเป้าหมาย ( มาตรฐาน, ทักษะศตวรรษที่ 21 และวัตถุประสงค์ ) – พัฒนาคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ ( คำถามสร้าง พลังคิด คำถามประจำหน่วยและคำถามประจำบท ) – วางแผนการประเมิน ( ระบุเครื่องมือประเมินรายทาง และปลายทาง ) – กิจกรรมการออกแบบ ( เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และ กำหนดระยะเวลาการประเมิน )

12 หน่วยที่ 3: การประเมิน คิด วางแผนว่าจะบูรณาการการประเมินเข้าเป็น ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อย่างไร – ระยะเวลาการประเมิน (timeline) ( จะประเมินรายทาง หรือปลายทาง ) – เครื่องมือที่จะใช้ประเมิน ( กระบวนการและ วัตถุประสงค์ ) จะออกแบบหรือเลือกเครื่องมือเพื่อประเมินอะไร ( เนื้อหา หรือทักษะ ) ทักษะใดบ้างที่ต้องการจะประเมิน (how and when) – เป้าหมาย 3 ประการของการประเมิน ( ความรู้เดิม ของนักเรียน, การส่งเสริมการเรียนรู้และการแสดงให้ รู้ถึงความเข้าใจ )

13 หน่วยที่ 4: การวางแผนโครงงาน สิ่งที่ต้องคำนึงถึง – โครงสร้างโครงงาน – กลยุทธ์การจัดการ – กิจกรรมและภาระงาน

14 หน่วยที่ 5: การชี้แนะการเรียนรู้ ความสำคัญของการตั้งคำถามในห้องเรียน (why and how) การร่วมมือกันทำงาน (how) ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลสารสนเทศ (how) การสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ (how)


ดาวน์โหลด ppt การอบรมหลักสูตร Intel ® Teach Elements: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น ฐาน (Project-based Approaches) ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนตากพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google