งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เขาเป็นใครหนอ ? เขามา จากไหน ? ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ครูวัชรี อ้ายไชย โรงเรียนเทิง วิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เขาเป็นใครหนอ ? เขามา จากไหน ? ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ครูวัชรี อ้ายไชย โรงเรียนเทิง วิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เขาเป็นใครหนอ ? เขามา จากไหน ? ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ครูวัชรี อ้ายไชย โรงเรียนเทิง วิทยาคม

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและ อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาใน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษา กับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถพูดและออกเสียงการแนะนำ ตนเองเป็นภาษาจีนได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนการแนะนำตนเองเป็น ภาษาจีนได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ - คำถามสร้างพลังคิด ทำไมคนไทยต้องเรียนภาษาจีน - คำถามประจำหน่วย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวเองมี อะไรบ้าง - คำถามประจำบท การแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนพูดอย่างไร

5 เครื่องมือ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ วิธีการ : เขียนตามคำบอกคำศัพท์ประจำบท เครื่องมือ : แบบประเมินคะแนน สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการ : สอบพูดการแนะนำตนเอง เครื่องมือ : แบบประเมินคะแนน

6 โครงงาน ให้นักเรียนทำแผ่นงานแนะนำ ตนเองเป็นภาษาจีน

7 โครงงาน เขาเป็นใครหนอ ? เขามาจาก ไหน ? G: นักเรียนสามารถพูดละเขียนแนะนำตนเองเป็น ภาษาจีนได้ R: ให้นักเรียนพูดและเขียนแนะนำตนเองเป็นภาษาจีน A: กลุ่มผู้ชม ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4- ม.6) S: การสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนะนำตนเองเป็น ภาษาจีน P: ใบงานและ Power Point


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เขาเป็นใครหนอ ? เขามา จากไหน ? ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ครูวัชรี อ้ายไชย โรงเรียนเทิง วิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google