งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วย การเรียนรู้ เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมจีน : มารู้จักขนม ไหว้พระจันทร์กันเถอะ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ครูระวีวรรณ วีระเทศ โรงเรียนสงวนหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วย การเรียนรู้ เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมจีน : มารู้จักขนม ไหว้พระจันทร์กันเถอะ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ครูระวีวรรณ วีระเทศ โรงเรียนสงวนหญิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วย การเรียนรู้ เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมจีน : มารู้จักขนม ไหว้พระจันทร์กันเถอะ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ครูระวีวรรณ วีระเทศ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้อง สาระการเรียนรู้หลัก : ภาษาต่างประเทศ  ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษา กับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความ แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทยและ นำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้  1 สามารถใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับ บุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  2 แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอยู่ ของเจ้าของภาษา  3 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง คำ วลี สำนวน ประโยคและข้อความและนำไปใช้ได้อย่างมี วิจารณญาณ  4 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและนำไปใช้ อย่างมีวิจารณญาณ  5 เห็นคุณค่าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนตาม ความสนใจ  6 ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน และนำ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกต์ในการ พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม

4 คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ - คำถามสร้างพลังคิด วัฒนธรรมประเพณีจีนในไทยและ จีนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร - คำถามประจำหน่วย วัฒนธรรม ประเพณีจีนมีอิทธิพลต่อคนไทย หรือไม่ - คำถามประจำบท เธอรู้จักเทศกาลไหว้พระจันทร์ใช่ไหม

5 เครื่องมือการประเมิน ก่อนเริ่ม การจัดการ เรียนรู้ ระหว่าง การจัดการเรียนรู้ สิ้นสุด การจัดการเรียนรู้ วิธีกา ร เครื่องมื อ วิธีการ เครื่องมือวิธีการ เครื่องมือ - สอบถา มความรู้ ทั่วไป เกี่ยวกับ วัฒนธร รม ประเพ ณีจีน - ทดสอบ คำศัพท์ ภาษาจี นก่อน เรียน - สมุด บันทึก - แบบทด สอบ คำศัพท์ - การ ประเมิน แบบ Rubric ประเมินการ ทำงานของ กลุ่มและ ความ รับผิดชอบ - ประเมินจาก การนำเสนอ ผลงานโดย ให้นักเรียน ร่วมประเมิน ด้วย - แบบประเมิน การทำงานกลุ่ม อ่าน เขียน - แบบประเมินการ นำเสนอผลงาน - การสังเกต แบบมีส่วนร่วม - ทดสอบ คำศัพท์ ภาษาจีนหลัง เรียน - แบบประเมิน การมีส่วนร่วม - แบบทดสอบ คำศัพท์

6 โครงงาน : วัฒนธรรมประเพณี จีนในประเทศไทย Goal- เป้าหมาย นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมประเพณีจีน Role- บทบาท ครูแนะช่องทางแหล่งสืบค้นข้อมูลให้นักเรียน Audience- กลุ่มผู้ชม นักเรียนต่างห้อง Set of activities and tasks- ชุดกิจกรรมและภาระงาน - ใบความรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีจีน ( ไหว้พระจันทร์ ) - จัดป้ายนิเทศก์แนะนำเทศกาลไหว้พระจันทร์

7 โครงงาน : วัฒนธรรมประเพณี จีนในประเทศไทย Products- ผลงาน ป้ายนิเทศก์แนะนำเทศกาลไหว้พระจันทร์

8


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วย การเรียนรู้ เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมจีน : มารู้จักขนม ไหว้พระจันทร์กันเถอะ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ครูระวีวรรณ วีระเทศ โรงเรียนสงวนหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google