งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน : ฉันหลงทาง 我迷路了 เรื่อง การถาม - บอกเส้นทาง : ฉันหลงทาง 我迷 路了 ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ครูชยาวริน ชญภูมริน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน : ฉันหลงทาง 我迷路了 เรื่อง การถาม - บอกเส้นทาง : ฉันหลงทาง 我迷 路了 ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ครูชยาวริน ชญภูมริน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน : ฉันหลงทาง 我迷路了 เรื่อง การถาม - บอกเส้นทาง : ฉันหลงทาง 我迷 路了 ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ครูชยาวริน ชญภูมริน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ๑. ๓ นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน เรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน ตัวชี้วัดชั้นปี พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง การเดินทางโดยพาหนะต่างๆ และการโดยสาร รถประจำทาง เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียนคำศัพท์ง่าย ๆ

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการบอก เส้นทาง การถามทาง คำศัพท์สถานที่สำคัญใน จังหวัดอุดรธานีได้ 2. นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์ภาษาจีนได้อย่าง ถูกต้อง 3. นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์ตามหลักการ เขียนภาษาจีนได้ 4. นักเรียนสามารถบอกเส้นทางจากโรงเรียนไป ยังสถานที่สำคัญในจังหวัดอุดรธานีได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด - ภาษาจีนมีบทบาทอย่างไรในชีวิต คำถามประจำหน่วย - ทำอย่างไรถึงพูดภาษาจีนได้ - ทำอย่างไรถึงสื่อสารกับคนจีนได้ คำถามประจำบท - ระบบเสียงภาษาจีนประกอบด้วยอะไรบ้าง - คำศัพท์บอกทิศทางเป็นภาษาจีนมีอะไรบ้าง - การบอกทิศทางเป็นภาษาจีนพูดได้อย่างไรบ้าง

5 เครื่องมือการประเมิน ก่อนเริ่มโครงการ - แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน - แบบบันทึกการอ่าน ระหว่างการทำโครงการ - แบบประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม - แบบประเมินการทำงานรายสัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดโครงการ - แบบบันทึกคะแนนการนำเสนอผลงาน และ โครงการ - แบบทดสอบ

6 โครงงาน : ฉันหลงทาง ◊ Goal เป้าหมาย - นักเรียนสามารถสนทนาเรื่องการถาม - บอกเส้นทางได้ ◊ Role บทบาท - สืบค้นข้อมูลสถานที่สำคัญในจังหวัดอุดรธานี - ศึกษาเส้นทางจากโรงเรียนไปยังสถานที่สำคัญ ◊ Audience กลุ่มผู้ชม - สมาชิกของรัฐ - คนในชุมชน

7 โครงงาน : ฉันหลงทาง ◊Set of activitiey ชุดกิจกรรมและภาระงาน - แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน - ให้นักเรียนแบ่งภาระงานกันทำ โดยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1 สืบค้นข้อมูลสถานที่สำคัญในจังหวัด 2. ศึกษาเส้นทางจากโรงเรียนไปยังสถานที่นั้นๆ 3. รวบรวมผลงานนำเสนอในรูปแบบละครสั้น ◊ Product ผลงาน - การแสดง 1 ชุด โดยใช้ทักษะทางภาษาจีนในเรื่องการ ถาม - บอกเส้นทาง


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน : ฉันหลงทาง 我迷路了 เรื่อง การถาม - บอกเส้นทาง : ฉันหลงทาง 我迷 路了 ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ครูชยาวริน ชญภูมริน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google