งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน: ฉันหลงทาง 我迷路了

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน: ฉันหลงทาง 我迷路了"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน: ฉันหลงทาง 我迷路了
เรื่อง การถาม-บอกเส้นทาง : ฉันหลงทาง 我迷路了 ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ครูชยาวริน ชญภูมริน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน ตัวชี้วัดชั้นปี พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง การเดินทางโดยพาหนะต่างๆ และการโดยสารรถประจำทาง เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียนคำศัพท์ง่าย ๆ

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทาง การถามทาง คำศัพท์สถานที่สำคัญในจังหวัดอุดรธานีได้ 2.นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง 3.นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์ตามหลักการเขียนภาษาจีนได้ 4.นักเรียนสามารถบอกเส้นทางจากโรงเรียนไปยังสถานที่สำคัญในจังหวัดอุดรธานีได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด -ภาษาจีนมีบทบาทอย่างไรในชีวิต • คำถามประจำหน่วย -ทำอย่างไรถึงพูดภาษาจีนได้ -ทำอย่างไรถึงสื่อสารกับคนจีนได้ • คำถามประจำบท -ระบบเสียงภาษาจีนประกอบด้วยอะไรบ้าง -คำศัพท์บอกทิศทางเป็นภาษาจีนมีอะไรบ้าง -การบอกทิศทางเป็นภาษาจีนพูดได้อย่างไรบ้าง

5 เครื่องมือการประเมิน
ก่อนเริ่มโครงการ -แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน -แบบบันทึกการอ่าน •ระหว่างการทำโครงการ -แบบประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม -แบบประเมินการทำงานรายสัปดาห์ •เมื่อสิ้นสุดโครงการ -แบบบันทึกคะแนนการนำเสนอผลงาน และโครงการ -แบบทดสอบ

6 โครงงาน: ฉันหลงทาง ◊ Goal เป้าหมาย -นักเรียนสามารถสนทนาเรื่องการถาม-บอกเส้นทางได้ ◊ Role บทบาท -สืบค้นข้อมูลสถานที่สำคัญในจังหวัดอุดรธานี -ศึกษาเส้นทางจากโรงเรียนไปยังสถานที่สำคัญ ◊ Audience กลุ่มผู้ชม -สมาชิกของรัฐ -คนในชุมชน

7 โครงงาน: ฉันหลงทาง ◊Set of activitiey ชุดกิจกรรมและภาระงาน -แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน -ให้นักเรียนแบ่งภาระงานกันทำ โดยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1 สืบค้นข้อมูลสถานที่สำคัญในจังหวัด 2. ศึกษาเส้นทางจากโรงเรียนไปยังสถานที่นั้นๆ 3.รวบรวมผลงานนำเสนอในรูปแบบละครสั้น ◊ Product ผลงาน -การแสดง 1 ชุด โดยใช้ทักษะทางภาษาจีนในเรื่องการถาม-บอกเส้นทาง


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน: ฉันหลงทาง 我迷路了

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google