งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดมุ่งหมาย หลักสูตร และการ นำหลักสูตรไปใช้ ดร. เมธี ธรรมวัฒนา ผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดมุ่งหมาย หลักสูตร และการ นำหลักสูตรไปใช้ ดร. เมธี ธรรมวัฒนา ผู้สอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดมุ่งหมาย หลักสูตร และการ นำหลักสูตรไปใช้ ดร. เมธี ธรรมวัฒนา ผู้สอน

2 จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ วัตถุประสง ค์ Objective Aim Target KPI

3 จุดมุ่งหมายของ หลักสูตร จุดมุ่งหมายการศึกษา ( แห่งชาติ ) จุดมุ่งหมายของการศึกษาแต่ละระดับ จุดมุ่งหมายกลุ่มวิชา / หมวดวิชา จุดมุ่งหมายรายวิชา จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้ ( เชิงพฤติกรรม )

4 ตัวอย่างวิธีการเขียน จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม A B C D A = Audient ผู้ฟัง หรือผู้เรียน B = Behavior พฤติกรรม C = Condition เงื่อนไข D = Degree ระดับ

5 ตัวอย่างการเขียนจุดประสงค์เชิง พฤติกรรม เมื่อนิสิต (A) ได้เรียนบทเรียนนี้แล้ว (C) 1. บอกความหมายของจุดมุ่งหมายประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องร้อยละ 80 (B)(D) 2. ยกตัวอย่างการเขียนจุดมุ่งหมายประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง

6 การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ของ Bloom Taxonomy 1956 Bloom แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) สติปัญญา ความคิด ความรู้ / จำ เข้าใจ - ประยุกต์ใช้ - วิเคราะห์ - สังเคราะห์ - และประเมินผล 2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ความรู้สึก อารมณ์ รับรู้ ตอบสนอง สร้างคุณค่า นำมาจัดระบบ สร้างลักษณะนิสัย 3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) รับรู้ ทำตามแบบ ทำได้ ทำคล่อง ทำอย่าง เชี่ยวชาญ

7 E. J. Simpson

8 New Bloom Taxonomy

9 การนำหลักสูตรไปใช้ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535) กล่าวว่า การนำหลักสูตร ไปใช้เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้อง คำนึงถึงหลักการต่างๆ ดังนี้ 1. การนำหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง สั้นและยาวต้องมีการประสานงานอยู่เสมอ 2. ระยะเวลาใช้หลักสูตรจะมีการปรับปรุงพัฒนา ประเมินผลเป็นระยะๆ 3. การนำหลักสูตรไปสัมพันธ์กับพัฒนาการ ทางด้านวิชาชีพครู พัฒนาด้านเดียวย่อมไม่ เกิดผล 4. การนำหลักสูตรไปใช้ต้องมีหน่วยงานให้ความ ช่วยเหลือ

10 5. เมื่อพบปัญหาการใช้หลักสูตรให้ วิเคราะห์ และแก้ไข 6. การสร้างแผนงานการนำหลักสูตรไปใช้ ต้องอาศัยการเรียนรู้ วิธีการ และเวลา 7. ผลการใช้หลักสูตรต้องพิจารณา ความก้าวหน้า และประโยชน์ที่จะได้รับ

11 คำถามที่ 1 การนำหลักสูตรไปใช้ไม่ เกี่ยวข้องกับใคร 1. ผู้บริหาร 2. ครู 3. นักเรียน 4. นักวิชาการ

12 คำถามที่ 2 การนำหลักสูตรไปใช้ไม่ เกี่ยวข้องกับ ใครอีกบ้าง 1. ผู้บริหาร 2. ครู 3. วิทยากรอบรมครู 4. นักวิชาการ 5. นักแนะแนว 6. ผู้ใหญ่บ้าน 7. ผู้ปกครอง นักเรียน 8. ปราชญ์ชาวบ้าน 9. นักวัดผล การศึกษา 10. ศึกษานิเทศก์ 11. หัวหน้าภาควิชา 12. นักการภารโรง 13. อบต.

13 ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ ปัญหาขาดครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ปัญหาการไม่ยอมรับและไม่เปลี่ยนแปลง บทบาทการสอนของครูตามแนวหลักสูตร ปัญหาการจัดอบรมครู ศูนย์การพัฒนาหลักสูตร ไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตน ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ผู้บริหารต่าง ๆ ไม่สนใจเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ปัญหาขาดแคลนเอกสาร เนื่องจากขาด งบประมาณและการคมนาคมขนส่งไม่มี ประสิทธิภาพพอ


ดาวน์โหลด ppt จุดมุ่งหมาย หลักสูตร และการ นำหลักสูตรไปใช้ ดร. เมธี ธรรมวัฒนา ผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google