งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดมุ่งหมายหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดมุ่งหมายหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดมุ่งหมายหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้
ดร.เมธี ธรรมวัฒนา ผู้สอน

2 จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมาย Objective จุดประสงค์ Aim เป้าหมาย Target
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ Objective Aim Target KPI

3 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
จุดมุ่งหมายการศึกษา (แห่งชาติ) จุดมุ่งหมายของการศึกษาแต่ละระดับ จุดมุ่งหมายกลุ่มวิชา / หมวดวิชา จุดมุ่งหมายรายวิชา จุดมุ่งหมายการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ (เชิงพฤติกรรม)

4 ตัวอย่างวิธีการเขียน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม A B C D A = Audient ผู้ฟัง หรือผู้เรียน B = Behavior พฤติกรรม C = Condition เงื่อนไข D = Degree ระดับ

5 ตัวอย่างการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อนิสิต (A) ได้เรียนบทเรียนนี้แล้ว (C) 1. บอกความหมายของจุดมุ่งหมายประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องร้อยละ 80 (B) (D) 2. ยกตัวอย่างการเขียนจุดมุ่งหมายประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง

6 การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ของBloom Taxonomy 1956
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) สติปัญญา ความคิด ความรู้/จำ เข้าใจ-ประยุกต์ใช้-วิเคราะห์-สังเคราะห์-และประเมินผล 2.ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ความรู้สึก อารมณ์ รับรู้ ตอบสนอง สร้างคุณค่า นำมาจัดระบบ สร้างลักษณะนิสัย 3.ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) รับรู้ ทำตามแบบ ทำได้ ทำคล่อง ทำอย่างเชี่ยวชาญ

7 E. J. Simpson

8 New Bloom Taxonomy

9 การนำหลักสูตรไปใช้ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535) กล่าวว่า การนำหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการต่างๆ ดังนี้ การนำหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง สั้นและยาวต้องมีการประสานงานอยู่เสมอ ระยะเวลาใช้หลักสูตรจะมีการปรับปรุงพัฒนา ประเมินผลเป็นระยะๆ การนำหลักสูตรไปสัมพันธ์กับพัฒนาการทางด้านวิชาชีพครู พัฒนาด้านเดียวย่อมไม่เกิดผล การนำหลักสูตรไปใช้ต้องมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ

10 5. เมื่อพบปัญหาการใช้หลักสูตรให้วิเคราะห์ และแก้ไข
6. การสร้างแผนงานการนำหลักสูตรไปใช้ต้องอาศัยการเรียนรู้ วิธีการ และเวลา 7. ผลการใช้หลักสูตรต้องพิจารณาความก้าวหน้า และประโยชน์ที่จะได้รับ

11 คำถามที่ 1 การนำหลักสูตรไปใช้ไม่เกี่ยวข้องกับใคร
ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักวิชาการ

12 คำถามที่ 2 การนำหลักสูตรไปใช้ไม่เกี่ยวข้องกับ ใครอีกบ้าง
คำถามที่ 2 การนำหลักสูตรไปใช้ไม่เกี่ยวข้องกับ ใครอีกบ้าง ผู้บริหาร ครู วิทยากรอบรมครู นักวิชาการ นักแนะแนว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน 8. ปราชญ์ชาวบ้าน 9. นักวัดผลการศึกษา 10.ศึกษานิเทศก์ 11.หัวหน้าภาควิชา 12. นักการภารโรง 13. อบต.

13 ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้
ปัญหาขาดครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ปัญหาการไม่ยอมรับและไม่เปลี่ยนแปลงบทบาทการสอนของครูตามแนวหลักสูตร ปัญหาการจัดอบรมครู ศูนย์การพัฒนาหลักสูตร ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ผู้บริหารต่าง ๆ ไม่สนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ปัญหาขาดแคลนเอกสาร เนื่องจากขาดงบประมาณและการคมนาคมขนส่งไม่มีประสิทธิภาพพอ


ดาวน์โหลด ppt จุดมุ่งหมายหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google