งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ งานวิจัย ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้พัฒนา : สมศักดิ์ บุตรสีทา 4340090 อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ งานวิจัย ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้พัฒนา : สมศักดิ์ บุตรสีทา 4340090 อาจารย์ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ งานวิจัย ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้พัฒนา : สมศักดิ์ บุตรสีทา 4340090 อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ประทีป จันทร์คง รศ. รัตนา ณ ลำพูน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ. มนพ ลือชารัศมี Research Information System Development in Faculty of Dentistry Chiang Mai University

2 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 2 Agenda 1. ปัญหาและอุปสรรคของระบบเดิม 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4. วิธีการศึกษา 5. การออกแบบ 6. ข้อจำกัดของระบบ 7. ข้อเสนอแนะ 8. สาธิตการใช้งานระบบที่ได้

3 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 3 1. ปัญหาและอุปสรรคของระบบ เดิม การสืบค้นต้องใช้เวลามาก การรายงานข้อสรุป หรือรายงานตามแบบ สำรวจต่างๆ ด้านวิจัย ทำได้ล่าช้าและยุ่งยาก ข้อมูลที่เป็นเอกสารบางครั้งมีการสูญหาย การตรวจสอบข้อมูลทำได้ยาก เช่น กรณีมี บุคลากรลาออก และต้องตรวจสอบภาระ ผูกพันด้านวิจัย

4 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 4 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของคณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำระบบสารสนเทศงานวิจัยที่ได้ไปใช้ งานในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 5 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้ระบบสารสนเทศงานวิจัยใช้ในคณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้มีการ จัดเก็บข้อมูลด้านวิจัยอย่างเป็นระบบ การสืบค้นข้อมูลการวิจัยในคณะฯ ทำได้สะดวกและ รวดเร็ว เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ได้ระบบเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง นักวิจัยทั้งภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรอื่นๆ ภายนอก เป็นการอำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดแรง กระตุ้นด้านการวิจัยต่อนักวิจัย สามารถนำระบบที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

6 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 6 4. วิธีการศึกษา ใช้ แนวทาง SDLC Project Identification and Selection Project Initiation and Planning Analysis Logical Design Physical Design Implementation Maintenance เลือก ระบบสารสนเทศงานวิจัย Grant Chart User Requirement, DFD, E-R Web Database App., DB Design Linux, MySQL, PHP, Network DB installation, PHP coding Fac.Of Dentistry

7 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 7 DFD : Context Diagram 5. การ ออกแบบ Context Diagram

8 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 8 DFD : Level-0 5. การ ออกแบบ

9 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 9 E-R Diagram 5. การ ออกแบบ

10 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 10 ระบบฐานข้อมูลและ เครือข่ายที่มีอยู่เดิม

11 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 11 การออกแบบ ระบบ ฐานข้อมูลและเครือข่าย 5. การ ออกแบบ

12 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 12 6. ข้อจำกัดของระบบ ระบบขึ้นกับการทำงานของเครือข่าย ความยืดหยุ่นของระบบยังมีน้อย ระบบต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลที่ เชื่อมโยงมาจากระบบฐานข้อมูลงานบุคคล (Personal Information System : PIS) ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากระบบบริหาร จัดการผู้ใช้ (User Management System : UMS) และข้อมูลหนังสือเวียนจากระบบ หนังสือเวียนของคณะทันตแพทยศาสตร์ การ นำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอื่นๆ จึงต้องมีการ ปรับปรุงในส่วนนี้

13 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 13 6. ข้อจำกัดของระบบ ระบบทำงานได้บนสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ คือ Server ที่เป็น Linux เว็บเซิฟเวอร์ที่เป็น อาปาเช่ (Apache) ระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลที่เป็น มาย เอส คิว แอล (MySQL) และภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเป็นพี เอช พี (PHP)… ยังไม่มีคุณสมบัติ cross-platform

14 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 14 7. ข้อเสนอแนะ การรายงานสรุปต่างๆ ควรจะมีการแสดงใน รูปกราฟ ระบบควรทำงานได้บนสภาพแวดล้อมที่ต่าง ออกไป เช่น ระบบปฏิบัติการอื่น นอกเหนือจาก Linux ระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลอื่นนอกเหนือจาก ระบบบริหาร จัดการฐานข้อมูล มาย เอส คิว แอล (MySQL) และภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม สำหรับเว็บอื่นนอกเหนือจากพี เอช พี (PHP) เช่น เจ เอส พี (JSP) หรือ เอ เอส พี (ASP) เป็นต้น

15 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 15 7. ข้อเสนอแนะ ผู้ใช้ หรือ นักวิจัย ควรสามารถกรอกข้อมูล เองได้โดยตรง ข้อมูลสาขาด้านทันตกรรมของโครงการวิจัย ยังไม่สมบูรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการนำโครงการวิจัยไปตีพิมพ์ ในวารสารต่างๆ หรือนำเสนอในที่ประชุมทาง วิชาการต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์

16 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 16 8. สาธิตการใช้งานระบบที่ได้


ดาวน์โหลด ppt 15 พ. ย. 2547 ระบบสารสนเทศ งานวิจัย 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ งานวิจัย ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้พัฒนา : สมศักดิ์ บุตรสีทา 4340090 อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google