งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ระบบและวิธี ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ระบบเป็นงานขั้นแรกในการ วางแผนสำนักงาน K H O N K A E N UNIV. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ระบบ ช่วยให้ฝ่ายบริหารเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ระบบและวิธี ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ระบบเป็นงานขั้นแรกในการ วางแผนสำนักงาน K H O N K A E N UNIV. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ระบบ ช่วยให้ฝ่ายบริหารเข้าใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ระบบและวิธี ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ระบบเป็นงานขั้นแรกในการ วางแผนสำนักงาน K H O N K A E N UNIV. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ระบบ ช่วยให้ฝ่ายบริหารเข้าใจ วิธีปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติและระบบต่าง ๆ และ หาหนทางปรับปรุงแก้ไขให้การ ปฏิบัติงาน ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยัด ช่วยให้การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไป ตามแผนขององค์การและก่อให้เกิดการ ประสานงานที่ดีต่อกัน

2 การวิเคราะห์ระบบและวิธี ปฏิบัติงาน  วิธีปฏิบัติ (Method) หมายถึง แบบหรือ ท่าทีในการดำเนินงานชนิดใดชนิดหนึ่ง K H O N K A E N UNIV.  ระบบ (System) หมายถึง กระบวนการ ปฏิบัติงานหลาย ๆ อย่าง ซึงเกี่ยวข้องกัน โดย มีจุดมุ่งหมายให้กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ขององค์การลุล่วงไป ระบบจึงประกอบด้วย กระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ร่วมกัน กระบวนการปฏิบัติ (Procedure) วิธีการ ปฏิบัติงานที่เลือกไว้โดยเฉพาะว่า จะต้องทำ อะไรบ้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สิ่ง สำคัญของระเบียบวีธีปฏิบัติงาน จะระบุลำดับ ขั้นตอนของการทำงานที่มีบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย เกี่ยวข้องกันเพื่อให้บรรลุผลตามที่มุ่งไว้ เรียกว่า Workflow

3 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) K H O N K A E N UNIV. แผนภูมิที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ เพื่อความ เข้าใจในโครงสร้างในการปฏิบัติงาน 1. ผังการแบ่งงาน (Work Distribution Chart) ผังการแบ่งหน้าที่และงาน ความรับผิดชอบ ต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดทำรายการแสดงลักษณะงาน (Activity list) การจัดทำรายการแสดงปริมาณงานในความ รับผิดชอบ การจัดทำผังการแบ่งงาน (Work Distribution Chart) 2. แผนภูมิสายทางเดินของงาน (Process Chart) เป็นแผนภูมิที่แสดงทิศทางของการ ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนของงานใดงาน หนึ่ง หรือหลาย ๆ งานรวมกันก็ได้ หรืออาจ แสดงเฉพาะบางส่วนของงานหรือ กระบวนการทุกขั้นตอนก็ได้

4 หน้าที่และกิจกรรมในการ วิเคราะห์ระบบ K H O N K A E N UNIV. 1. วิเคราะห์และกำหนดวิธีปฏิบัติ กระบวนการ ปฏิบัติที่จำเป็น 2. ศึกษาหาวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น 3. ศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวในการ ปฏิบัติงาน 4. วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง และบริหาร แบบฟอร์ม 5. วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง และควบคุม จดหมาย และรายงานต่าง ๆ 6. วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง และควบคุม การกระจายข้อมูลวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง และควบคุมระบบการจัดเก็บ เอกสารและการบริหารงานเอกสาร

5 หน้าที่และกิจกรรมในการ วิเคราะห์ระบบ K H O N K A E N UNIV. 7. การวางแผนด้านกำลังคน 8. การกำหนดตารางเวลาในการปฏิบัติงาน 9. การจัดแผนผังสำนักงานและการบริหาร พื้นที่ต่าง ๆ 10. การกำหนดงบประมาณสำหรับงาน สำนักงาน 11. การวิจัยการปฏิบัติงาน 12. วิธีการควบคุมด้านคุณภาพ ปริมาณ เวลา และค่าใช้จ่าย 13. การตรวจสอบการบริหารงาน

6 ขั้นตอนในการจัดระบบ K H O N K A E N UNIV. 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 2. การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ของบุคลากร 3. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 4. การวิเคราะห์จัดระบบและปรับปรุงงาน

7 วงจรในการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)

8 1. ค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) 2. ริเริ่มและวางแผนโครงการ (Project Initiation and Planning) 3. วิเคราะห์ระบบ (Analysis) 4. ออกแบบระบบ (Design) 5. พัฒนาและติดตั้งระบบ (Implementation) 6. บำรุงรักษาระบบ (Maintenance) K H O N K A E N UNIV.

9 เขียนแผนภาพแสดงกระบวนการทำงาน (Process Modeling) การสร้างแบบจำลองของข้อมูล (Data Modeling) แบบจำลองของข้อมูล คือ E-R Diagram และ Data Dictionary แบบจำลองของกระบวนการทำงาน คือ Data Flow Diagram การอธิบายกระบวนการทำงาน เช่น –Structure English –Decision Table –Decision Tree

10 สัญลักษณ์ Data Flow Diagram

11 กฎเกณฑ์การวาด DFD Process –Process ต้องมีทั้ง Input และ Output Data flow – ไม่มี input อย่างเดียว – ไม่มี output อย่างเดียว – ชื่อของ process ต้องเป็นคำกิริยา เช่น รับคำสั่งซื้อ Data Store – ไม่มี data flow จาก data store ไปยัง data store – ไม่มี data flow จาก external entity ไปยัง data store – ไม่มี data flow จาก data store ไปยัง external entity –Data store ตั้งชื่อเป็นคำนาม เช่น แฟ้มข้อมูลลูกค้า External Entity – ไม่มี data flow จาก external entity ไป external entity – ชื่อของ external entity เป็นคำนาม เช่น ลูกค้า Data Flow –data flow มีหัวลูกศรทางเดียวไม่มีไป - กลับ –data flow 1 เส้นไม่แตกออกเป็น 2 เส้น แต่ข้อมูลคนละตัว – ไม่มี data flow มา join กลายเป็นข้อมูลตัวเดียว –Data flow ไม่ไหลเข้า process เดิม –Data flow ไหลเข้า data store หมายถึงการ update และไหลออก หมายถึง การดึงข้อมูล – ชื่อของข้อมูลเป็นคำนาม

12

13

14 Balancing DFD When decomposing a DFD, you must conserve inputs to and outputs from a process at the next level of decomposition

15

16 Context Diagram

17 Data Flow Diagram Level 0

18 Data Flow Diagram Level 1

19 Data Flow Diagram level 1

20 The progression of models from logical to physical Current Logical Data Flow Diagram Current Logical Data Flow Diagram New Logical Data Flow Diagram New Logical Data Flow Diagram New Physical Data Flow Diagram New Physical Data Flow Diagram วาดแผนภาพแสดงการไหล ของข้อมูลของระบบเดิม วาดแผนภาพแสดงการไหลของ ข้อมูลของระบบใหม่ที่ต้องการ วาดแผนภาพแสดงการไหล ของข้อมูลของระบบใหม่โดย ระบุวิธีการดำเนินการ เช่น Hardware, Software, Data

21 Logical Data Flow Diagram level 0 : ระบบรับชำระค่าสินค้า

22 Physical Data Flow Diagram 0 : ระบบรับชำระค่าสินค้า


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ระบบและวิธี ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ระบบเป็นงานขั้นแรกในการ วางแผนสำนักงาน K H O N K A E N UNIV. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ระบบ ช่วยให้ฝ่ายบริหารเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google