งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bai Chak Group ภูมิใจเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bai Chak Group ภูมิใจเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bai Chak Group ภูมิใจเสนอ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ภายใต้โครงการก้าวใหม่การจัดการเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ
เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการขอหนังสือมอบอำนาจ สำหรับการจ้างที่ปรึกษาและสัญญาทั่วไป”

3 เนื่องจากปัจจุบัน การขอหนังสือมอบอำนาจของส่วนงานต่างๆ เพื่อไป
 มูลเหตุจูงใจ เนื่องจากปัจจุบัน การขอหนังสือมอบอำนาจของส่วนงานต่างๆ เพื่อไป ดำเนินการกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ปรึกษา และสัญญาทั่วไป ยังไม่ถูกต้องเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจากที่ ผ่านมาต้องมีกานำกลับไปแก้ไข ซึ่งกลายเป็นความยุ่งยาก การเพิ่มขั้นตอน และทำให้เสียเวลา จึงควรนำเสนอและเผยแพร่ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือ มอบอำนาจที่เป็นรูปแบบเดียวกัน  จุดประสงค์โครงการ ๑. เพื่อให้หนังสือมอบอำนาจมีความถูกต้อง และมีเนื้อหา สาระครบถ้วนตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การขอหนังสือมอบอำนาจมีความถูกต้องและเป็น มาตรฐานเดียวกัน

4  การดำเนินโครงการ เดิม การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ ใช้ระบบโทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนตัว)

5 ซึ่งต้องตอบ e-mail กลับไปมาหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีตัวอย่าง ที่ทำให้ส่วนงานมั่นใจ

6 เลือกใช้ส่วนนี้เพื่อความสะดวก
 ขั้นตอนดำเนินการ ๑. หลังจากได้หัวเรื่องที่จะทำการพัฒนาแล้ว ได้ประชุมสรุปและเลือก ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจและนำไปปรึกษาที่ปรึกษากลุ่ม ๒. เลือกใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วในการเผยแพร่ตัวอย่างฯ คือ Website ของจุฬาฯ โดยเพิ่มเข้าไปในส่วน “จุฬาลิขิต” และเลือกเอกสารอื่นๆ เพื่อให้ สืบค้นได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย เลือกใช้ส่วนนี้เพื่อความสะดวก

7

8 ไม่สามารถดำเนินแผนงานโครงการได้ทั้งหมด เนื่องจากได้รับทราบจาก
 อุปสรรคการดำเนินโครงการ ไม่สามารถดำเนินแผนงานโครงการได้ทั้งหมด เนื่องจากได้รับทราบจาก หน่วยสารนิเทศว่า ข้อมูลที่นำมาประชาสัมพันธ์ใน Website จะไม่สามารถ นำเอกสาร MS-Words ประชาสัมพันธ์ได้ เนื่องจากสำนักงานสารสนเทศ (สำนักงาน IT) เขียนโปรแกรมไม่อนุญาตให้นำ MS-Words ขึ้น Website เอาไว้ (จำกัด files บางประเภทไว้) แบบที่แสดงใน Website แบบที่วางไว้

9 เปรียบเหมือนการซื้อขายและรับประทานลูกจาก
 แผนการปรับปรุงโครงการ ในขั้นตอนต่อไป จะติดต่อสำนักงานสารสนเทศ (สำนักงาน IT) เพื่อนำเอา MS-Words ขึ้น Website เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ส่วนงานสามารถนำตัวอย่าง ไปปรับใช้ได้ทันที เปรียบเหมือนการซื้อขายและรับประทานลูกจาก เก็บมารับประทานสด ซื้อมาจากท้องตลาด ส่งขายในตลาดต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt Bai Chak Group ภูมิใจเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google