งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส 493041119-1 นายธนิต มานะกุลรหัส 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ระบบคลังสินค้า นม Milk Warehouse.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส 493041119-1 นายธนิต มานะกุลรหัส 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ระบบคลังสินค้า นม Milk Warehouse."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส 493041119-1 นายธนิต มานะกุลรหัส 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ระบบคลังสินค้า นม Milk Warehouse System ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่โครงงาน I152C04008 1

2 หัวข้อที่จะ นำเสนอ - ความสำคัญและที่มาของ โครงการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - ขอบเขตของโครงการ - แผนการดำเนินงาน - เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ผลงานที่ได้จัดทำแล้ว - งานที่ดำเนินการต่อไป - สรุป Image image เลขที่โครงงาน I152C04008 2

3 ความสำคัญและที่มา ของโครงการ การบันทึกการเก็บนมที่ผลิต และการจ่ายนมนั้น มีการจัดเก็บโดย Excel ต้องการโปรแกรมบริหาร จัดการคลังสินค้านม ต้องการเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ ทำการบันทึกข้อมูลการนำเข้านม ดิบ ข้อมูลสถานที่จัดเก็บนมที่ ผลิตแล้ว และข้อมูลการจำหน่าย นมให้กับลูกค้า เลขที่โครงงาน I152C04008 3

4 วัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถ บันทึกและค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับตำแหน่งของนมใน คลังสินค้านมได้ง่าย เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถ บันทึก ค้นหา แสดงข้อมูล สถิติสรุปนมดิบที่รับเข้ามา และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตใน คลังสินค้านม เลขที่โครงงาน I152C04008 4

5 ขอบเขตของ โครงการ เว็บแอปพลิเคชันที่ได้สามารถ นำมาใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ทุก ประเภทและสามารถช่วยบริษัท ค้นหาข้อมูลและสถิติตามที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย สาขาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือต้องการ เลขที่โครงงาน I152C04008 5

6 แผนการ ดำเนินงาน เลขที่โครงงาน I152C04008 6

7 ใช้ HTML ในการสร้างเว็บเพจ ใช้ PHP ใช้ในการสร้างเว็บแอป พลิเคชันและส่วน ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล ใช้ MySQL Database ในการเก็บ บันทึกฐานข้อมูล ใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทุกเครื่องมือเป็นโอเพนซอร์ส สามารถใช้ได้ฟรี เครื่องมือที่ใช้ใน การพัฒนา เลขที่โครงงาน I152C04008 7

8 ประโยชน์ที่คาด ว่าจะได้รับ ได้ระบบที่สามารถบันทึกและ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของ นมในคลังสินค้านม ได้ระบบที่สามารถบันทึก ค้นหา และแสดงข้อมูลสถิติสรุปนมดิบที่ รับเข้ามาและผลิตภัณฑ์นมที่ผลิต ในคลังสินค้านม เลขที่โครงงาน I152C04008 8

9 การดำเนินงาน อสค ใน ปัจจุบัน - ตาราง Excel รับ ผลิตภัณฑ์นม เลขที่โครงงาน I152C04008 9

10 การดำเนินงาน อสค ในปัจจุบัน - ตาราง Excel จ่าย ผลิตภัณฑ์นม เลขที่โครงงาน I152C04008 10

11 เว็บแอปพลิเคชันที ได้พัฒนา - บันทึกการจ่ายนม เลขที่โครงงาน I152C04008 11

12 เว็บแอปพลิเคชัน ทีได้พัฒนา - ระบบค้นหา >> กรอกคีย์เวิร์ด ที่ต้องการค้นหา เลขที่โครงงาน I152C04008 12

13 เว็บแอปพลิเคชัน ทีได้พัฒนา - ระบบค้นหา >> ผลลัพธ์ ของการค้นหา เลขที่โครงงาน I152C04008 13

14 คุณสมบัติของเว็บ แอปพลิเคชัน เลขที่โครงงาน I152C04008 - ใช้ Ajax ช่วยในการทำ Type Ahead AutoComplete 14

15 ส่วนที่กำลัง ดำเนินการ เลขที่โครงงาน I152C04008 - ศึกษาการทำกราฟ 15

16 งานที่จะ ดำเนินการ ต่อไป จัดทำระบบค้นหาให้สมบูรณ์ จัดทำระบบสรุปผลทางสถิติ นำระบบที่พัฒนาเสร็จแล้ว เสนอต่อองค์การสหกรณ์ ส่งเสริมโคนม จัดทำคู่มือการใช้งาน เลขที่โครงงาน I152C04008 16

17 สรุป โครงการนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ ช่วยทำให้ อสค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถ จัดการระบบคลังสินค้านมได้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาจะช่วย ทำให้ อสค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถ บันทึกนมที่รับเข้ามาจาก เกษตรกรและนมที่จ่ายออก ให้กับลูกค้า ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนมที่ผลิต สรุปสถิติเกี่ยวกับการผลิตนม ในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน และ ในแต่ละปี เลขที่โครงงาน I152C04008 17

18 กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ อสค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้โอกาสในการ ทำงานร่วมกัน ขอขอบคุณสำนักงานโครงการ IRPUS ที่ให้ทุน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสานงาน เลขที่โครงงาน I152C04008 18

19 คำถามและ ข้อเสนอแนะ เลขที่โครงงาน I152C04008 19


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส 493041119-1 นายธนิต มานะกุลรหัส 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ระบบคลังสินค้า นม Milk Warehouse.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google