งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ นำเสนอโดยนายจักรพงษ์ รุ่งกำจัด รหัส 493041120-6 นางสาวภัทราภรณ์ โคตรบุตร รหัส 493041140-0

3 หัวข้อนำเสนอ ภาพรวมของโครงการ แผนการดำเนินงาน การพัฒนาระบบ สรุปผลโครงการ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

4 ภาพรวมของโครงการ Customer call center Operator Website Supporter Administrator Service

5 แผนการดำเนินงาน ลำ ดับ แผนงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 2552 2553 มิ. ย ก.คก.ค ส.ค.ส.ค. ก.ยก.ย ต.คต.ค พ.ยพ.ย ธ.คธ.ค ม.ค.ม.ค. ก.พก.พ 1 ศึกษาค้นคว้า, รวบรวม ข้อมูล 2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการศึกษาเพื่อใช้ใน การออกแบบระบบ 3 ออกแบบการทำงาน ของระบบ 4 พัฒนา Web Application 5 ทดสอบและปรับปรุง ระบบ 6 สรุปผลและจัดทำคู่มือ การใช้งาน

6 การพัฒนาระบบ ลักษณะงาน Web Application ที่ช่วยในการจัดการ ระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา HTML PHP JavaScript MySQL Database

7 การพัฒนาระบบ มีการกำหนดระดับสิทธ์ผู้ใช้งาน ได้แก่ Administrator ( ผู้ดูแลระบบ ) Operator ( โอเปอเรเตอร์ ) Supporter ( เจ้าหน้าที่จัดการ คำถาม ) Call center ( พนักงานรับโทรศัพท์ ) Customer ( ลูกค้า )

8 ระดับ Customer – ผู้ใช้งานทั่วไป Post New Question ตั้งคำถามที่เว็บไซต์

9 ระดับ Administrator Add/Delete User สามารถเพิ่มและลบสมาชิก ของระบบได้ Edit Profile แก้ไข้ข้อมูลของตัวเอง Edit User แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ระบบ Grant User กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ อื่นๆ Delete Question/Answer สามารถและลบ คำถาม - คำตอบ Create Report สร้างรายงาน

10 ระดับ Supporter Reply Answer ตอบคำถามของ Customer Categorize Question จัดหมวดหมู่ให้กับ คำถาม Edit Answer แก้ไขคำตอบที่ได้ตอบไปแล้ว Edit Profile แก้ไขข้อมูลของตัวเอง

11 ระดับ Call center Edit Profile แก้ไขข้อมูลของตัวเอง Create Report สร้างรายงาน Answer Question ตอบคำถาม Receive Question รับปัญหาเข้ามาแก้ไข

12 ระดับ Operator Fill call center form กรอกข้อมูลที่ โอเปอเรเตอร์ รับสาย Edit Profile แก้ไขข้อมูลของตัวเอง Create Report สร้างรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ของตัวเอง

13 สรุปผลโครงการ ระบบจัดการคำถาม - คำตอบ ระบบ call center อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานและมีความรวดเร็วใน การทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุง ให้สอดคล้องตามความต้องการของ ผู้ใช้บริการ สร้างทักษะในเรื่องการออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะการพัฒนาในรูปแบบของ Web Application

14 ปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับภาษาที่ใช้พัฒนา เกี่ยวกับการจัดการและออกแบบฐานข้อมูล การปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลและรูปแบบหน้า เว็บค่อนข้างบ่อยเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ มากที่สุด การศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน

15 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนแจ้งที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องมี การดำเนินงานต่อ เพื่อให้งานสมบูรณ์มากที่สุด การแสดงผลของรายงานส่วนต่างๆ ยังไม่ สมบูรณ์

16 Q&A THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google