งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 eDocument Services ระบบการบริการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ COE2005-24 โดย นายพงศ์พัฒน์กังก๋ง 453040815-2 นายพรณรงค์วิภาตวิทย์ 453040823-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 eDocument Services ระบบการบริการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ COE2005-24 โดย นายพงศ์พัฒน์กังก๋ง 453040815-2 นายพรณรงค์วิภาตวิทย์ 453040823-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 eDocument Services ระบบการบริการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ COE2005-24 โดย นายพงศ์พัฒน์กังก๋ง 453040815-2 นายพรณรงค์วิภาตวิทย์ 453040823-3

2 2 ทีมงาน นายพงศ์พัฒน์ กังก๋ง 453040815-2 อาจารย์ อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อาจารย์ ดร. กานดา รุณนะ พงศา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. วสุ เ ชาว์พา นนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน นายพรณรงค์ วิภาตวิทย์ 453040823-3

3 3 หัวข้อที่จะพูด  ที่มาและความสำคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ  เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้  ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน  แสดงผลงาน (DEMO)  เอกสารอ้างอิง

4 4 ที่มาและความสำคัญของปัญหา  เอกสารส่วนมากถูกจัดเก็บเป็นกระดาษ จัดเก็บยาก, ค้นหายาก และเปลือง ทรัพยากร  ขาดระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสาร  ในการแลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างองค์กรมี ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำให้เกิดความล่าช้าใน การแลกเปลี่ยน

5 5 วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะ ได้รับ  พัฒนาระบบจัดการเอกสารในรูปแบบ อิเล็คทรอนิกส์ ง่ายต่อการจัดเก็บเอกสารและสะดวกต่อการ ค้นหา  พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น กรอกข้อมูลลงในเอกสารได้อย่างสะดวก กรอกข้อมูลจากที่ใดก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต

6 6 ขอบเขตของงาน  เอกสารแบบฟอร์มที่นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ต้องกรอกในงานบริการ การศึกษา แบบฟอร์มเลือกภาควิชา แบบฟอร์มขอลาออก แบบฟอร์มขอลาพักการศึกษา  เอกสารแลกเปลี่ยนระหว่างคณะกับภาควิชา หรือภาควิชากับภาควิชา แบบฟอร์มสรุปเกรด

7 7 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้  Script: JSP Java Script XForms - chiba-1.0.0.war JASPER REPORT  Database: MySQL  Web service: Apache Axis  Web server: Apache Tomcat - Tomcat 4.1.31  IDE for JASPER REPORT : iReport

8 8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน  ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้ของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มเอกสารในงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขั้นตอนการจัดการเอกสาร  ออกแบบโครงสร้างกระบวนการทำงาน ของระบบ  สร้างระบบการจัดเก็บเอกสาร  ทดลองใช้และปรับปรุง

9 9 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน เรื่อง มิ. ย ก.คก.ค ส.คส.ค ก.ยก.ย ต.คต.ค พ.ยพ.ย ธ.คธ.ค ม.คม.ค ก.พก.พ ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้ ของเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกแบบโครงสร้าง กระบวนการทำงานของ ระบบ พัฒนาระบบการจัดเก็บ เอกสาร ทดลองใช้และปรับปรุง

10 10 ผลงาน  เว็บแอ็พพลิเคชั่นที่สามารถกรอกข้อมูล แล้วได้ ข้อมูลในรูปแบบของ XML ได้  เว็บแอ็พพลิเคชั่นที่สามารถนำข้อมูล XML กรอกลงแบบฟอร์มให้โดยอัตโนมัติ และออก รายงานในรูปแบบของ PDF ไฟล์และ RTF ไฟล์ได้

11 11 สรุป  ได้เว็บแอ็พพลิเคชั่นที่สามารถกรอกข้อมูล แล้ว ได้ข้อมูลในรูปแบบของ XML ได้  ได้เว็บแอ็พพลิเคชั่นที่สามารถนำข้อมูล XML กรอกลงแบบฟอร์มให้โดยอัตโนมัติ และออก รายงานในรูปแบบของ PDF ไฟล์และ RTF ไฟล์ได้

12 12 เอกสารอ้างอิง  http://www.w3.org/TR/xforms/  http://www.w3.org/2002/ws/  http://chiba.sourceforge.net  http://jasperreports.sourceforge.net/  http://xmlgraphics.apache.org/fop/


ดาวน์โหลด ppt 1 eDocument Services ระบบการบริการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ COE2005-24 โดย นายพงศ์พัฒน์กังก๋ง 453040815-2 นายพรณรงค์วิภาตวิทย์ 453040823-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google