งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

eDocument Services ระบบการบริการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "eDocument Services ระบบการบริการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ COE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 eDocument Services ระบบการบริการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ COE2005-24
โดย นายพงศ์พัฒน์ กังก๋ง นายพรณรงค์ วิภาตวิทย์

2 ทีมงาน นายพงศ์พัฒน์ กังก๋ง 453040815-2
นายพงศ์พัฒน์ กังก๋ง นายพรณรงค์ วิภาตวิทย์ อาจารย์ ดร. กานดา รุณนะพงศา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อาจารย์ ดร. วสุ เ ชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

3 หัวข้อที่จะพูด ที่มาและความสำคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน แสดงผลงาน (DEMO) เอกสารอ้างอิง

4 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
เอกสารส่วนมากถูกจัดเก็บเป็นกระดาษ จัดเก็บยาก, ค้นหายาก และเปลืองทรัพยากร ขาดระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสาร ในการแลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างองค์กรมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการแลกเปลี่ยน

5 วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ
พัฒนาระบบจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ ง่ายต่อการจัดเก็บเอกสารและสะดวกต่อการค้นหา พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น กรอกข้อมูลลงในเอกสารได้อย่างสะดวก กรอกข้อมูลจากที่ใดก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต

6 ขอบเขตของงาน เอกสารแบบฟอร์มที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องกรอกในงานบริการการศึกษา แบบฟอร์มเลือกภาควิชา แบบฟอร์มขอลาออก แบบฟอร์มขอลาพักการศึกษา เอกสารแลกเปลี่ยนระหว่างคณะกับภาควิชา หรือภาควิชากับภาควิชา แบบฟอร์มสรุปเกรด

7 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้
Script: JSP Java Script XForms - chiba war JASPER REPORT Database: MySQL Web service: Apache Axis Web server: Apache Tomcat - Tomcat IDE for JASPER REPORT : iReport

8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน
ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มเอกสารในงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขั้นตอนการจัดการเอกสาร ออกแบบโครงสร้างกระบวนการทำงานของระบบ สร้างระบบการจัดเก็บเอกสาร ทดลองใช้และปรับปรุง

9 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน
เรื่อง มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกแบบโครงสร้างกระบวนการทำงานของระบบ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร ทดลองใช้และปรับปรุง

10 ผลงาน เว็บแอ็พพลิเคชั่นที่สามารถกรอกข้อมูล แล้วได้ข้อมูลในรูปแบบของ XML ได้ เว็บแอ็พพลิเคชั่นที่สามารถนำข้อมูล XML กรอกลงแบบฟอร์มให้โดยอัตโนมัติ และออกรายงานในรูปแบบของ PDF ไฟล์และ RTF ไฟล์ได้

11 สรุป ได้เว็บแอ็พพลิเคชั่นที่สามารถกรอกข้อมูล แล้วได้ข้อมูลในรูปแบบของ XML ได้ ได้เว็บแอ็พพลิเคชั่นที่สามารถนำข้อมูล XML กรอกลงแบบฟอร์มให้โดยอัตโนมัติ และออกรายงานในรูปแบบของ PDF ไฟล์และ RTF ไฟล์ได้

12 เอกสารอ้างอิง http://www.w3.org/TR/xforms/ http://www.w3.org/2002/ws/


ดาวน์โหลด ppt eDocument Services ระบบการบริการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google