งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. นนทชัย กันเพ็ชร.  เมื่อ กล่าวถึงระบบฐานข้อมูล คำว่า “ ข้อมูล ” คือ สิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนสิ่งอื่นใด ความหมาย ของคำว่า ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. นนทชัย กันเพ็ชร.  เมื่อ กล่าวถึงระบบฐานข้อมูล คำว่า “ ข้อมูล ” คือ สิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนสิ่งอื่นใด ความหมาย ของคำว่า ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. นนทชัย กันเพ็ชร

2  เมื่อ กล่าวถึงระบบฐานข้อมูล คำว่า “ ข้อมูล ” คือ สิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนสิ่งอื่นใด ความหมาย ของคำว่า ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริง ต่าง ๆ ซึ่งต่อไปก็จะถูกนำมาประมวลผลนั่นเอง หรือ อาจ จะ เรียกว่าเป็นวัตถุดิบ เมื่อข้อมูลถูกนำมา ประมวล เช่น การจัด เรียง การ แยก กลุ่มจัดกลุ่ม การ เชื่อมโยง หรือการคิด คำนวณ เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ และ ต่อมาก็ จัดให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ ประโยชน์ได้ ง่าย เรียกว่าเป็น “ สารสนเทศ ” กล่าวโดยสรุป สารสนเทศ ( information) ก็คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของคะแนนสอบของรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งจะ ถูกนำมาประมวลเป็นเกรดของนิสิตแต่ละคนใน แต่ละภาคการศึกษา แล้วนำเกรดที่ได้มาคำนวณ เกรดเฉลี่ย เพื่อนำไปตรวจสอบสถานภาพเพื่อ แจ้งสภาพของนิสิตต่อไป  ลักษณะของสารสนเทศที่ดี ควรจะมีองค์ประกอบ ใน 4 ลักษณะ ต่อไปนี้

3  สารสนเทศที่ ถูกต้องและไม่ ผิดพลาด จะทำให้ ผู้ ใ ช้ได้ ข้อมูลสมบูรณ์ และสามารถ ทำงานในส่วนของตน รับผิดชอบ ได้อย่างเต็มความสามารถไม่ต้อง กังวลว่าได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด ระบบสารสนเทศ ที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรงเหล่า นั้นก็จะถูกจัดว่า เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ

4  ข้อมูล ที่จะนำมาเปลี่ยนสภาพเป็น สารสนเทศ อาจ จะ มีการเปลี่ยน แปลง ไป อยู่เสมอ ตามกาลเวลา ตามความต้องการ เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยของ นิสิต / นักศึกษาในแฟ้มประวัติของนักศึกษา ซึ่ง จะต้องเปลี่ยน แปลง ไปในแต่ละ ภาค การศึกษา ระบบสารสนเทศที่ดี จะต้องยืดหยุ่น โดย ให้มีการเปลี่ยน แปลง ค่าให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ หรือ ยัง คง เก็บ ค่าเก่าไว้เพื่อ ประโยชน์ ใน การใช้งาน ในกรณีอื่น ๆ ที่ แตกต่างกัน ไป

5  สารสนเทศมีคุณค่าทางเวลาเข้ามา เกี่ยวข้อง ถ้าไม่ได้สารสนเทศในเวลา ที่ต้องการ อาจจะเกิดการสูญเสีย โอกาสที่ไม่อาจจะได้กลับมาใหม่ ถ้า มหาวิทยาลัย ไม่สามารถหาข้อมูล สารสนเทศได้ทันเวลาประมูล มหาวิทยาลัย ก็อาจจะเสียโอกาสนั้น ไป ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ คือ ระบบที่จะต้องจัดสรรให้ได้ สารสนเทศเมื่อผู้ใช้ต้องการ ในเวลา ที่ต้องการ

6  ในหลาย ๆ กรณี สารสนเทศ ทำ ให้ เกิดความขัดแย้ง กันของ ข้อมูลที่จัดเก็บในหลาย ๆ ที่ หลาย ๆ แหล่งข้อมูล ซึ่งจะทำให้ ข้อมูลหรือสารสนเทศเหล่านั้น ไม่ ตรงกัน ได้ หรือแม้แต่ วิธีการ ประมวลผลที่ แตก ต่างกัน ก็ อาจ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น ได้ ดังนั้น ข้อมูล ที่ มีความคงที่ มากที่สุด จะทำให้ข้อมูลมีคุณค่า ควรแก่การใช้งาน

7  นอกจากนี้แล้วการนำเสนอข้อมูลหรือการ นำเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม ย่อมทำให้สารสนเทศนั้นมีคุณค่ามาก ยิ่งขึ้นตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าอาจารย์ สอนนิสิต / นักศึกษาหลายร้อยคนและ ต้องการจะดูคะแนนรวมของนาย ก. แต่ใน ระบบข้อมูลมีวิธีการจัดเรียงข้อมูลตามรหัส นักศึกษา ดังนั้นอาจารย์จะต้องค้นหาชื่อ นักศึกษาตั้งแต่ต้นจนกว่าจะพบชื่อที่ ต้องการ โดยที่อาจารย์ไม่ทราบว่า นักศึกษาผู้นั้นมีรหัสเท่าใด ดังนั้นระบบ สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ คือระบบที่มี ความยืดหยุ่นในการนำเสนอสารสนเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการใช้ สารสนเทศนั้น ๆ

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt อ. นนทชัย กันเพ็ชร.  เมื่อ กล่าวถึงระบบฐานข้อมูล คำว่า “ ข้อมูล ” คือ สิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนสิ่งอื่นใด ความหมาย ของคำว่า ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google