งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management of International Relation Information System การพัฒนาระบบสารสนเทศวิเทศ สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. ที่ปรึกษา รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management of International Relation Information System การพัฒนาระบบสารสนเทศวิเทศ สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. ที่ปรึกษา รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management of International Relation Information System การพัฒนาระบบสารสนเทศวิเทศ สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. ที่ปรึกษา รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ อ. ร่วมประเมิน อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย นายอภิชัย อารมย์เสรี รหัส 473040625-9

2 Management of International Relation Information System หัวข้อที่จะนำเสนอ ลักษณะของโครงการ 1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 3 การพัฒนาและการใช้งานโปรแกรม 4 บทสรุปของโครงการ 5 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 6

3 Management of International Relation Information System ลักษณะของโครงการ  Student Information System  Foreigner Student  Web Application  PHP  PostgreSQL

4 Management of International Relation Information System วัตถุประสงค์ของโครงการ  Management of International Relation Information System  PHP & PostgreSQL Development

5 Management of International Relation Information System ขั้นตอนการดำเนินงาน  ศึกษา PHP ร่วมกับ PostgreSQL  รวบรวมข้อมูลนักศึกษาชาวต่างชาติ  สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล  เขียนโปรแกรมด้วย PHP ร่วมกับ PostgreSQL  ตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม  จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม

6 Management of International Relation Information System การพัฒนาโปรแกรม  Database  Oracle  PostgreSQL  Programming Language  PHP  Tool  Zend Studio 5.5 (Editor)  Apache (Web Server)  PHP 5.5 (Compiler)  SQL Manager for PostgreSQL  SQL Manager for Oracle  Oracle SQL Developer

7 Management of International Relation Information System การพัฒนาโปรแกรม  PostgreSQL

8 Management of International Relation Information System การพัฒนาโปรแกรม  Searching & Insert

9 Management of International Relation Information System การพัฒนาโปรแกรม  Report

10 Management of International Relation Information System การใช้งานโปรแกรม  Oracle  Searching  Report  PostgreSQL  Searching  Insert  Update  Delete  Report

11 Management of International Relation Information System ตัวอย่างการใช้งาน

12 Management of International Relation Information System ตัวอย่างการใช้งาน

13 Management of International Relation Information System ตัวอย่างการใช้งาน

14 Management of International Relation Information System ตัวอย่างการใช้งาน

15 Management of International Relation Information System บทสรุปของโครงการ  ข้อมูลจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  รายงานและสรุปผลเกี่ยวกับนักศึกษา ชาวต่างชาติ  ข้อมูลนักศึกษา  ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา  ข้อมูลทุนการศึกษา  ข้อมูลหนังสือเดินทาง  แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาชาวต่างชาติใน อนาคต  หลักสูตร, คณะ, สาขา, ระดับการศึกษา  ทุนการศึกษา  ประเทศ

16 Management of International Relation Information System ปัญหาที่พบและแนวทางการ แก้ไข  ขาดทักษะในการเขียนโปรแกรม  ศึกษาจากหนังสือ, คู่มือและ e-book ที่ เกี่ยวข้อง  การคิวรีข้อมูลของ Oracle มีความ สลับซับซ้อน  ปรึกษารุ่นพี่ (Output Stream)

17 Management of International Relation Information System คำถาม ?

18


ดาวน์โหลด ppt Management of International Relation Information System การพัฒนาระบบสารสนเทศวิเทศ สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. ที่ปรึกษา รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google