งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management of International Relation Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management of International Relation Information System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management of International Relation Information System
การพัฒนาระบบสารสนเทศวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น Management of International Relation Information System อ.ที่ปรึกษา รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อ.ร่วมประเมิน อ.ดร.วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย นายอภิชัย อารมย์เสรี รหัส

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ลักษณะของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 3 การพัฒนาและการใช้งานโปรแกรม 4 บทสรุปของโครงการ 5 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 6 Management of International Relation Information System

3 Student Information System Web Application
ลักษณะของโครงการ Student Information System Foreigner Student Web Application PHP PostgreSQL Management of International Relation Information System

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
Management of International Relation Information System PHP & PostgreSQL Development Management of International Relation Information System

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ศึกษา PHP ร่วมกับ PostgreSQL
รวบรวมข้อมูลนักศึกษาชาวต่างชาติ สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล เขียนโปรแกรมด้วย PHP ร่วมกับ PostgreSQL ตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม Management of International Relation Information System

6 การพัฒนาโปรแกรม Database Oracle PostgreSQL Programming Language PHP
Tool Zend Studio 5.5 (Editor) Apache (Web Server) PHP 5.5 (Compiler) SQL Manager for PostgreSQL SQL Manager for Oracle Oracle SQL Developer Management of International Relation Information System

7 การพัฒนาโปรแกรม PostgreSQL
Management of International Relation Information System

8 การพัฒนาโปรแกรม Searching & Insert
Management of International Relation Information System

9 การพัฒนาโปรแกรม Report
Management of International Relation Information System

10 การใช้งานโปรแกรม Oracle PostgreSQL Searching Report Insert Update
Delete Management of International Relation Information System

11 ตัวอย่างการใช้งาน Management of International Relation Information System

12 ตัวอย่างการใช้งาน Management of International Relation Information System

13 ตัวอย่างการใช้งาน Management of International Relation Information System

14 ตัวอย่างการใช้งาน Management of International Relation Information System

15 บทสรุปของโครงการ ข้อมูลจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
รายงานและสรุปผลเกี่ยวกับนักศึกษาชาวต่างชาติ ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลหนังสือเดินทาง แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาชาวต่างชาติในอนาคต หลักสูตร,คณะ,สาขา,ระดับการศึกษา ทุนการศึกษา ประเทศ Management of International Relation Information System

16 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข
ขาดทักษะในการเขียนโปรแกรม ศึกษาจากหนังสือ,คู่มือและ e-book ที่เกี่ยวข้อง การคิวรีข้อมูลของ Oracle มีความสลับซับซ้อน ปรึกษารุ่นพี่ (Output Stream) Management of International Relation Information System

17 คำถาม ? Management of International Relation Information System

18 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Management of International Relation Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google