งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลดำเนินการปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลดำเนินการปีงบประมาณ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลดำเนินการปีงบประมาณ 2553
การวิจัยและนวัตกรรม

2 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ D : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย โครงการแนววิจัยหลักสู่ความเป็นเลิศ ทางทันตแพทยศาสตร์ โครงการ Research Facilitating System กำหนดทิศทาง การวิจัย สนับสนุนและ ส่งเสริม สร้างเครือข่าย สร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรม โครงการสร้างเสริมบรรยากาศและ วัฒนธรรมวิจัย

3 โครงการ Research Facilitating System (RFS)
แผน/ผลการปฏิบัติงาน (แถบสี หมายถึง แผนการดำเนินงาน และเครื่องหมาย หมายถึง ผลการดำเนินงาน) กิจกรรม ปีงบประมาณ 2553 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. บริหารจัดการ Research Facilitating System 2. จัดตั้งและดำเนินการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ 3. ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะฯ 4. ประสานงานการเบิกจ่ายทุนวิจัยให้กับนักวิจัยอย่างเป็นระบบและเร่งด่วน 5. ประสานงานการรายการความก้าวหน้าการวิจัยและการรายงานผลวิจัยสมบูรณ์กับแหล่งทุน 6. ดำเนินการโครงการเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จากงานประจำ (Service-to-Research) Faculty of Dentistry

4 สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัย
ก่อตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๘๙/ ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓

5 สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัย
จัดหาครุภัณฑ์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทาง ทันตแพทยศาสตร์ Molecular Biology Electron Microscopy

6 สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัย
โครงการศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค High Performance Electron Microscopes

7 สร้างเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมวิจัย
งานประชุมวิชาการ “วันวิจัยทันตฯ มหิดล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕๕ พรรษา”

8 รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรม
CephSmile V 2.0: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน Thailand ICT Award Expo 2009 สภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลเกียรติคุณ ผลงาน ประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2553 สภาวิจัยแห่งชาติ

9 แผ่นพลาสติกใสทนแรงกระแทกสูง
รางวัลด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2552 จากสภาวิจัยแห่งชาติ รศ. พาศน์ศิริ นิสาลักษณ์ รศ. พรรัชนี แสวงกิจ อ.รชยา จินตวลากร อ.กิติกร จามรดุสิต

10 Number of Publications (original paper)
สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Number of Publications (original paper) Year Updated December 30, 2010 Faculty of Dentistry

11 โครงการคลินิกสถิติเพื่อการวิจัย
แผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 โครงการคลินิกสถิติเพื่อการวิจัย โครงการบริการกลุ่มเทคนิควิจัยครบวงจร โครงการฐานข้อมูลวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ Faculty of Dentistry

12 ระบบฐานข้อมูลวิจัย (Research Database System)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13 ผังระบบงาน (System Chart)
ระบบฐานข้อมูลวิจัย ข้อมูลหลัก ข้อมูลบุคลากร (ERP) ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (ERP) ประเภทงานวิจัย การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูล จากส่วนกลาง การจัดการข้อมูล จากภาควิชา การจัดการข้อมูล จากนักวิจัย การค้นหาข้อมูล Basic Search Advance Search รายงาน

14 Conceptual Design INTRANET/INTERNET ฐานข้อมูลวิจัย
สำนักงานการวิจัย คณะฯ อาจารย์/ภาควิชา หน่วยงานภายนอก INTRANET/INTERNET IIS (Internet Information Service) ASP Script Master Data Functional Report Searching SQL DB ฐานข้อมูลวิจัย สืบค้นข้อมูล นักวิจัย

15 Plan (2554) กิจกรรม (SDLC) รวบรวมความต้องการระบบ (System Requirement)
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. รวบรวมความต้องการระบบ (System Requirement) ออกแบบระบบ (System Design) พัฒนาระบบ (System Development) ทดสอบและแก้ไขระบบ (Testing & Validation) ติดตั้งระบบ Version 1. (System Deployment) พัฒนาระบบต่อ (System Development) ติดตั้งระบบ Version 2. (System Deployment) สนับสนุนการใช้งานระบบ (System Support)

16

17


ดาวน์โหลด ppt ผลดำเนินการปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google