งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลดำเนินการปีงบประมาณ 2553. ประเด็นยุทธศาสตร์ D : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้าน การวิจัย สนับสนุนและ ส่งเสริม สร้างเครือข่าย สร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรม กำหนดทิศทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลดำเนินการปีงบประมาณ 2553. ประเด็นยุทธศาสตร์ D : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้าน การวิจัย สนับสนุนและ ส่งเสริม สร้างเครือข่าย สร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรม กำหนดทิศทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลดำเนินการปีงบประมาณ 2553

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ D : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้าน การวิจัย สนับสนุนและ ส่งเสริม สร้างเครือข่าย สร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรม กำหนดทิศทาง การวิจัย โครงการแนววิจัยหลักสู่ความเป็นเลิศ ทางทันตแพทยศาสตร์ โครงการ Research Facilitating System โครงการสร้างเสริมบรรยากาศและ วัฒนธรรมวิจัย

3 Faculty of Dentistry แผน / ผลการปฏิบัติงาน ( แถบสี หมายถึง แผนการดำเนินงาน และเครื่องหมาย หมายถึง ผลการดำเนินงาน ) กิจกรรม ปีงบประมาณ 2553 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. บริหารจัดการ Research Facilitating System 2. จัดตั้งและดำเนินการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคนประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ 3. ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณา ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะฯ 4. ประสานงานการเบิกจ่ายทุนวิจัยให้กับนักวิจัยอย่าง เป็นระบบและเร่งด่วน 5. ประสานงานการรายการความก้าวหน้าการวิจัยและ การรายงานผลวิจัยสมบูรณ์กับแหล่งทุน 6. ดำเนินการโครงการเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ จากงานประจำ (Service-to-Research) โครงการ Research Facilitating System (RFS)

4 ก่อตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ ส นับสนุนและส่งเสริม การทำวิจัย คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๘๙ / ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓

5 จัดหาครุภัณฑ์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทาง ทันตแพทยศาสตร์ Molecular BiologyElectron Microscopy ส นับสนุนและส่งเสริม การทำวิจัย

6 โครงการศูนย์บริการวิเคราะห์ โครงสร้างจุลภาค High Performance Electron Microscopes ส นับสนุนและส่งเสริม การทำวิจัย

7 ส ร้างเสริมบรรยากาศและ วัฒนธรรมวิจัย งานประชุมวิชาการ “ วันวิจัยทันตฯ มหิดล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ๕๕ พรรษา ”

8 รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรม CephSmile V 2.0: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะและ จำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน Thailand ICT Award Expo 2009 สภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลเกียรติคุณ ผลงาน ประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2553 สภาวิจัยแห่งชาติ

9 แผ่นพลาสติกใสทนแรงกระแทกสูง รางวัลด้านวิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 จากสภาวิจัยแห่งชาติ รศ. พาศน์ศิริ นิสาลักษณ์ รศ. พรรัชนี แสวงกิจ อ. รชยา จินตวลากร อ. กิติกร จามรดุสิต

10 Faculty of Dentistry สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารระดับนานาชาติ Number of Publications (original paper) Year 2006 - 2010 Updated December 30, 2010

11 Faculty of Dentistry แผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 โครงการคลินิกสถิติ เพื่อการวิจัย โครงการบริการกลุ่มเทคนิค วิจัยครบวงจร โครงการฐานข้อมูลวิจัยคณะทันต แพทยศาสตร์ โครงการเครือข่ายการวิจัย นานาชาติ

12 ระบบฐานข้อมูลวิจัย (Research Database System) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13 ผังระบบงาน ( System Chart ) ระบบ ฐานข้อมูลวิจัย ข้อมูลหลัก ข้อมูลบุคลากร (ERP) ข้อมูล โครงสร้าง องค์กร (ERP) ประเภท งานวิจัย การจัดการ ข้อมูล การจัดการ ข้อมูล จากส่วนกลาง การจัดการ ข้อมูล จากภาควิชา การจัดการ ข้อมูล จากนักวิจัย การค้นหา ข้อมูล Basic Search Advance Search รายงาน

14 Conceptual Design IIS (Internet Information Service) ASP Script Master DataFunctionalReportSearching SQL DB ฐานข้อมู ลวิจัย นักวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะฯ หน่วยงานภายนอก อาจารย์/ภาควิชา สืบค้นข้อมูล INTRANET/INTERNET

15 Plan (2554) กิจกรรม (SDLC) ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. รวบรวมความต้องการระบบ (System Requirement) ออกแบบระบบ (System Design) พัฒนาระบบ (System Development) ทดสอบและแก้ไขระบบ (Testing & Validation) ติดตั้งระบบ Version 1. (System Deployment) พัฒนาระบบต่อ (System Development) ติดตั้งระบบ Version 2. (System Deployment) สนับสนุนการใช้งานระบบ (System Support) 2554

16

17


ดาวน์โหลด ppt ผลดำเนินการปีงบประมาณ 2553. ประเด็นยุทธศาสตร์ D : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้าน การวิจัย สนับสนุนและ ส่งเสริม สร้างเครือข่าย สร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรม กำหนดทิศทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google