งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะสารสนเทศ ที่ดี  ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy)  ตรงตามความต้องการ (Relevancy)  ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness)  ความน่าเชื่อถือได้ (Reliability)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะสารสนเทศ ที่ดี  ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy)  ตรงตามความต้องการ (Relevancy)  ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness)  ความน่าเชื่อถือได้ (Reliability)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ลักษณะสารสนเทศ ที่ดี  ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy)  ตรงตามความต้องการ (Relevancy)  ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness)  ความน่าเชื่อถือได้ (Reliability)  ตรวจสอบได้ (Verifiable)  ความชัดเจน (Clarity)  ความสามารถในการเข้าถึง (Accessbility)  ทันต่อเหตุการณ์ (Timely)

4  บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ รับผิดชอบเป็นที่รู้จัก และให้ ข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงมาตลอด แม้จะไม่โดดเด่น  ผู้แต่ง มีพื้นฐานการศึกษาตรงกับ เนื้อหานั้น ๆ  แหล่งอ้างอิง หรือเอกสารอ้างอิง ที่ ปรากฏ ในข้อมูล ต้องสนับสนุน และ ยืนยันความเป็นจริงของข้อมูล  แสดงวันที่ ปรับปรุงข้อมูลชัดเจน หลักการประเมิน : ก่อน นำสารสนเทศมาใช้

5 การประเมินคุณภาพเว็บ 1. ความทันสมัย 2. เนื้อหาและข้อมูล 3. ความน่าเชื่อถือ 4. การเชื่อมโยงข้อมูล 5. ความเป็นมัลติมีเดีย 6. การให้ข้อมูล 7. การเข้าถึงข้อมูล 8. องค์ประกอบอื่น ๆ

6 ความทันสมัย (Currency) ความทันสมัยของเว็บไซต์ คือ  ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เช่น มีข้อมูลใหม่ ทันต่อเหตุการณ์  ข้อมูลได้รับการแก้ไขปรับปรุงตาม ระยะเวลาที่เหมาะสม และแสดงวันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้ง ล่าสุด ที่หน้าโฮมเพจ  สถิติการเข้าใช้  สถิติปรับปรุงข้อมูล

7 เนื้อหาและข้อมูล (Content and information) ประเมินคุณค่า ในด้าน :  ความถูกต้องเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์  ตรงตามชื่อ และสอดคล้องกับ หน่วยงานที่ ดำเนินการ หรือ รับผิดชอบชัดเจน  เนื้อหามีความถูกต้อง สมบูรณ์ และ เป็นประโยชน์  การใช้ภาษาเขียนที่สละสลวย สุภาพ และเป็นทางการ  การพิมพ์ การใช้สระ พยัญชนะ ตัวสะกด ต่าง ๆ ถูกต้อง

8 ความน่าเชื่อถือ (Authority) ความน่าเชื่อถือ พิจารณาจาก  ผู้จัดทำเว็บเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหา หรือเป็นองค์กรที่ รับผิดชอบด้านนั้นโดยตรง หรือมี ส่วนในการสงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งนิยมแสดงไว้ด้านล่างของ เว็บไซต์  มีโดเมนเนม (Domain name) ที่เป็น มาตรฐาน - สถาบันศึกษา.edu - หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร.org - หน่วยงานรัฐบาล.gov

9

10 การเชื่อมโยงข้อมูล (Navigation)  ชื่อเว็บไซต์โยงไปยังองค์กรที่เป็น เจ้าของชัดเจน เมื่อโยงไป ต้องเป็นเว็บไซต์ที่แสดง ความสัมพันธ์กับองค์กรนั้น  การเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ต้อง เข้าใจง่าย และชัดเจน  การเชื่อมโยง ควรจะเป็นแนวทาง เดียวกันสอดคล้องกันใน ทุก ๆ เว็บเพจ เช่น - การเชื่อมโยงหน้าแรก หรือหน้า โฮมเพจ เป็นปุ่ม หน้าอื่น ๆ ก็ควรเป็นปุ่ม - การเชื่อมโยงในทุก ๆ หน้า สามารถกลับไปยังหน้าแรกได้

11 ความเป็นมัลติมีเดีย (Multimedia) องค์ประกอบที่สำคัญของความเป็น มัลติมีเดีย คือ o เสียง ภาพกราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว o ความรวดเร็ว และเวลาในการนำเสนอ เนื้อหาเหมาะสม o ความสอดคล้องของมัลติมีเดียกับ เนื้อหาภายในเว็บ และ มัลติมีเดียช่วยสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ชมเว็บ

12 การให้ข้อมูล (Treatment) การให้ข้อมูลภายในเว็บ  ข้อมูลที่สำคัญ ควรจะเข้าถึงได้ง่าย ไม่ สลับซับซ้อน และ วางอยู่หน้าแรกๆ  การนำเสนอข้อมูล มีการจัดรูปแบบและ หมวดหมู่ของข้อมูล อย่างเป็นระบบ มีลักษณะหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยเรียงกันไป ตามลำดับ  ให้ข้อมูลที่เหมาะสม ไม่ลำเอียงจาก ผู้รับผิดชอบ แม้ว่าแนวคิด หรือเหตุผลทางธุรกิจไม่ตรงกัน

13 การเข้าถึงข้อมูล (Access) การเข้าถึงข้อมูล สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ  เว็บไซต์สามารถแสดงผลข้อมูล หรือ ปรากฏหน้าแรกได้อย่าง รวดเร็ว เมื่อผู้ใช้พิมพ์ที่อยู่ของเว็บ (URL) กด Enter เพราะถ้ารอนานเกินไป ทำให้น่าเบื่อ หน่าย และเปลี่ยนไปใช้ เว็บอื่น  ควรมี Search Engine ต่างๆ เชื่อมโยงไว้ด้วย เพื่ออำนวย ความสะดวกให้ผู้ค้นหา และมี ทางเลือกในการเข้าถึง แหล่งข้อมูลอื่น

14 การประเมิน เว็บไซต์ ด้านอื่น ๆ ได้รับรางวัล ยอดนิยม หรือได้รับ การโหวตในสาขาใด ๆ ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับผู้ใช้ ในลักษณะถามตอบ การสมัครและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้ เป็นความลับ ( รหัสผ่าน ) มีข้อมูลที่สามารถพิมพ์ออกได้ เสนอข้อมูลได้ใจความ สั้น กระทัดรัด มีเครื่องมือสืบค้นข้อมูลเป็นของ ตนเอง องค์ประกอบอื่น ๆ (Miscellaneous)

15

16 เอกสารอ้างอิง บวร ปภัสราทร. 2547. เวบไหนน่าเชื่อ. กรุงเทพธุรกิจ. 1 มิถุนายน, 14. ปรัชญนันท์ นิลสุข. 2546. การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูล สาร สนเทศ. รังสิตสารสนเทศ. 9, ฉ.1 (มกราคม- มิถุนายน): 19-27


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะสารสนเทศ ที่ดี  ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy)  ตรงตามความต้องการ (Relevancy)  ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness)  ความน่าเชื่อถือได้ (Reliability)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google