งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment ICCM (Integrated Chronic Disease Prevention, Control and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment ICCM (Integrated Chronic Disease Prevention, Control and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment ICCM (Integrated Chronic Disease Prevention, Control and Management) : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นพ. สมเกียรติ โพธิสัตย์ สำนักที่ปรึกษา และ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment www.who.int/chp

3 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment Causes of chronic diseases Click to edit Master text styles –Second level Third level –Fourth level »Fifth level

4 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment

5 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment

6 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment NHES 4: Prevalence of DM

7 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment NHES 4: Prevalence of HT

8 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment ความครอบคลุมของการวินิจฉัย รักษา และควบคุมเบาหวาน ที่มา : รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ. ศ. 2551 – 2552

9 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment ที่มา : รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ. ศ. 2551 – 2552 ความครอบคลุมของการวินิจฉัย รักษา และ ควบคุมความดันโลหิตสูง

10 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment (Dr John Juliard Go, 4 th Public Health Convention on NCD Prevention and Control, 24 July 2008)

11 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment ปรับกรอบแนวคิด การจัดการโรคเรื้อรัง

12 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment บริการโดย บุคลากร สาธารณสุข ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ การดูแลตนเอง (ตกแผนที่) ค่าใช้จ่าย

13 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment บริการโดย บุคลากร สาธารณสุข ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ การดูแลตนเอง (ตกแผนที่) การดูแลตนเอง ครอบครัว เพื่อน เครือข่ายดูแลตนเอง บุคลากรสาธารณสุข หุ้นส่วน อำนวย สนับสนุน

14 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessmentปรับกรอบแนวคิด Ref: Intl.J.of Technology Assessment in Health Care 15:3, 1999 page 509. ระบบบริการ แบบดั้งเดิม ระบบบูรณาการ ป้องกันและจัดการโรค การดูแลเน้นระยะ เฉียบพลัน แบบแยกส่วน การป้องกัน / การรักษา / การ ฟื้นฟู การดูแลอย่างบูรณาการครอบคลุมทั้ง เฉียบพลัน, กึ่งเฉียบพลัน, เรื้อรัง / เชิงรุก รวม การป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพ การเจ็บป่วยเป็นครั้งๆ การดูแลแบบบูรณาการ การดูแลต่อเนื่อง ตอบสนองตาม สถานการณ์ เน้นการดูแลองค์รวมทั้งคน เป็นเฉพาะบุคคล เป็นประชากร มุ่งกลุ่มคน

15 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessmentปรับกรอบแนวคิด Ref: Intl.J.of Technology Assessment in Health Care 15:3, 1999 page 509. ระบบบริการ แบบดั้งเดิม ระบบบูรณาการ ป้องกันและจัดการโรค ผู้ป่วยหวังพึ่งพิงผู้ ให้บริการ ผู้ป่วยและผู้รับบริการที่กระตือรือร้น ; มี เครื่องมือสนับสนุนการจัดการดูแลได้ด้วย ตนเอง การแพทย์เชิงเดี่ยว สหสาขาวิชาชีพทั้งทางการแพทย์และ การสาธารณสุข การเชื่อดั้งเดิม นิสัย ความคิดเห็น วัตถุประสงค์, หลักฐานเชิงประจักษ์ ( ทางการแพทย์, การประเมินทาง เศรษฐศาสตร์และผลลัพธ์ )

16 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessmentปรับกรอบแนวคิด Ref: Intl.J.of Technology Assessment in Health Care 15:3, 1999 page 509. ระบบบริการ แบบดั้งเดิม ระบบบูรณาการ ป้องกันและจัดการโรค การดูแลเป็นอิสระ มีแนวทางปฏิบัติ, ข้อกำหนด, แนวทางการ ดูแล ดำเนินการโดยส่วนตน การประกันความเชื่อถือได้, เทคโนโลยี สารสนเทศ ( ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ระบบ ข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ ) การปรับเปลี่ยนยาก ความเป็นพลวัตร การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง

17 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment การจัดการโรค เป็นการบูรณาการ ตลอดกระบวนการดูแล รักษาโรค ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนจากการรักษา เฉียบพลันในสถานพยาบาลไปสู่เชิงส่งเสริม ป้องกัน นอกสถานพยาบาล เน้นการให้ความรู้ คำนึงถึงผลลัพธ์สุขภาพ และค่าใช้จ่ายที่ เหมาะสม (PubMed: Year introduced: 1997)

18 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment การจัดการโรค เป็นการบูรณาการ ตลอดกระบวนการดูแล รักษาโรค ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนจากการรักษา เฉียบพลันในสถานพยาบาลไปสู่เชิงส่งเสริม ป้องกัน นอกสถานพยาบาล เน้นการให้ความรู้ คำนึงถึงผลลัพธ์สุขภาพ และค่าใช้จ่ายที่ เหมาะสม (PubMed: Year introduced: 1997)

19 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment การจัดการโรค ประสาน บูรณาการ ดูแลต่อเนื่อง ตลอดเส้นทาง ทั้งระบบ (Ellrodt G, Cook DJ, Lee J, et al. Evidence-based disease management. JAMA. 1997;278(20):1687–1692.)

20 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment Uninformed, passive patients Frustrating, problem-centered interactions Rushed, unpre- pared, reactive Practice Team Sub-optimal functional and clinical outcomes Care delivery depends on MD only via short, unplanned visits and patient- initiated follow up No care protocols; specialist input via traditional referrals only Patient information limited to what is in chart; no population-based data available Health System: No links w/community agencies or resources Patient problems in managing the condition not solicited or dealt with; counseling didactic only Community: “Usual Care” Model: Leadership concerned primarily with “the Bottom Line”; incentives favor more frequent, shorter visits; no organized quality improvement processes

21 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment Wagner’s Chronic Care Model Demonstrates Best Practices in CDM

22 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment Edward Wagner Since 1998, Dr. Wagner has directed “Improving Chronic Illness Care”, a national program of The Robert Wood Johnson Foundation. He is a member of the Institute of Medicine and He and his MacColl Institute colleagues developed the Chronic Care Model

23 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment The Expanded Chronic Care Model

24 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment

25 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment สร้างเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิตในสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเพิ่มขึ้น ของประชากรที่มีปัจจัยเสี่ยง ป้องกันการเกิดโรค ในกลุ่มเสี่ยงสูง ป้องกันและชลอการดำเนินโรค สู่ภาวะแทรกซ้อนและการเป็นซ้ำ ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงสูงมีสัญญาณผิดปกติ เป็นโรค มีอาการ มีสภาวะแทรกซ้อนพิการ ประชากรทั้งหมด การป้องกัน 3 ระดับ ลดวิถีชีวิตเสี่ยงลดการเกิดโรค ลดการเข้าอยู่ใน รพ. ลดความพิการ เพิ่มคุณภาพชีวิต ประชากรมีความตระหนัก จัดการลดเสี่ยง ลดโรค ลดเจ็บป่วย ได้รับความคุ้มครอง ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความรุนแรงของ ภาวะแทรกซ้อน การจัดการ รายกลุ่ม การจัดการ รายบุคคล

26 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment การออกแบบระบบบริการ Delivery System Design ระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support การจัดระบบข้อมูล Clinical Information System การสนับสนุนการจัดการตนเอง Self-Management Support การเชื่องโยงกับชุมชน Community linkage ปรับทิศ และเป้าองค์กรสุขภาพ เสริมกลไกจัด สภาพแวดล้อมสนับสนุน สร้างนโยบาย เสริมสร้าง สาธารณะ เสริมกลไก จัดทรัพยากร และสภาพแวดล้อมชุมชน เสริมสร้าง สมรรถนะ ชุมชน หุ้นส่วน พร้อม ปฏิบัติการ ทีม พร้อม ปฏิบัติการ ครอบครัว ชุมชน รับข่าวสาร และตระหนัก จัดการ ผู้ป่วย รับข่าวสาร และตระหนัก จัดการ

27 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment ทีมงาน ติดอาวุธ รุกรบ ผู้ป่วย ตื่นตัว ทั่วพร้อมข้อมูล ผลลัพธ์ สุขภาพดีขึ้น

28 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment ชุมชน องค์กรบริหาร ส่วนท้องถิ่น สนับสนุน ทรัพยากร ระบบสนับสนุนการจัดการ ตนเอง ระบบสุขภาพที่สนับสนุนจาก ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศ ทางคลินิก ที่ช่วย สนับสนุน และ ส่งผ่านข้อมูลถึง กันและกัน มีแนวทางเวชปฏิบัติที่มีหลักฐานอ้างอิง เป็นเกณฑ์เพื่อจัดการโรค ระบบการบริการที่เชื่อมต่อถึง กัน ตลอดกระบวนการ

29 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment

30 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment ผู้ป่วย ตื่น รู้ ทีมงาน พร้อม รุก

31 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment ชุมชน ท้องถิ่น สนับสนุนทรัพยากร ระบบสนับสนุนการจัดการ ตนเอง ระบบสุขภาพที่สนับสนุนจาก ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศ ทาง คลินิก ที่ช่วยสนับสนุน และส่งผ่านข้อมูลถึงกัน และกัน มีแนวทางเวชปฏิบัติที่มีหลักฐานอ้างอิง เป็นเกณฑ์เพื่อจัดการโรค ระบบการบริการที่เชื่อมต่อถึง กัน ตลอดกระบวนการ

32 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment การปรับระบบบริการ (Delivery system design) หน่วยปฐมภูมิที่ชัดเจน เชื่อมโยงระบบการส่งต่อ แนวปฏิบัติ/เกณฑ์ปฏิบัติ (Care plan / Protocol) ใน การส่งต่อชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ: Case manager และ ทีมสหวิชาชีพ

33 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment มีระบบฐานข้อมูลทางคลินิกที่เชื่อมโยง เป็น ข้อมูลปัจจุบัน เป็นข้อมูลรายบุคคล และรายกลุ่ม ช่วยสนับสนุนการดูแลรายบุคคล สนับสนุน/ติดตามการชี้วัดคุณภาพการดูแลของ ทีม และระบบ เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนและจัดการ ระบบสารสนเทศทางคลินิก ( Clinical information system )

34 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment แนวปฏิบัติ/เกณฑ์ปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย (Care protocol / care pathways) อ้างอิงข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) Integrate specialist & care primary expertise ให้ฝังตัวอยู่ให้การบริการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ( Decision support system )

35 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment Collaborative care planning Self management support strategies Self management integrated into services Capacity building of health professionals ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ( Self-management support )

36 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment กรอบยุทธศาสตร์ ”สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย” 2550-59

37 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment นโยบายสาธารณะสร้างสุข การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ การพัฒนาศักยภาพชุมชน การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค (Surveillance & Care System) การพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากร องค์ความรู้ และระบบบริหารจัดการ กรอบยุทธศาสตร์ ”สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย” 2550-59

38 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment กลุ่มป่วยซับซ้อน, ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มป่วย กลุ่มปกติ ประชากร 70-80% จัดการรายกรณี ประสานจัดการ เบาหวาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง จัดการ ดูแลตนเอง บริการสุขภาพ กรอบกระบวนการทำงานในระบบการจัดการโรคเรื้อรัง (S.Potisat adapted from Pippa Hague : Chronic disease self management. 2004)

39 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment สวัสดี

40 สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment potisat@health.moph.go.th


ดาวน์โหลด ppt สวป สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ IMRTA Medical Research & Technology Assessment ICCM (Integrated Chronic Disease Prevention, Control and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google