งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO นโยบายและทิศทางในการ จัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของ สำนักการแพทย์ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO นโยบายและทิศทางในการ จัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของ สำนักการแพทย์ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO นโยบายและทิศทางในการ จัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของ สำนักการแพทย์ โดย

2 สำนักการแพทย์ มี อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ดำเนินการให้บริการตรวจ รักษาพยาบาล การส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ฝึกอบรม และพัฒนา วิชาการ ทางการแพทย์ และการพยาบาล สำนักการแพทย์ มี อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ดำเนินการให้บริการตรวจ รักษาพยาบาล การส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ฝึกอบรม และพัฒนา วิชาการ ทางการแพทย์ และการพยาบาล ภารกิจ หน้าที่ ความ รับผิดชอบ ของสำนักการแพทย์

3 “ เป็นองค์กรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ที่มีเครือข่ายบริการชั้นนำของ ประเทศ ” “Medical service department is one of the leading health network in Thailand” วิสัยทัศ น์

4 “ สำนักการแพทย์ เป็นผู้นำในการจัด เครือข่ายบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่มีมาตรฐานระดับสากล โดย ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บำบัดรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และพัฒนาด้าน เวชศาสตร์เขตเมือง มีการบริหารแบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักการ ทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการวิจัยและการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสุขภาพ ” พันธ กิจ

5 EEBMU U E E B M Excellence of Medical Services to achieve regional health gateway Expertise of Urban medicine Branding to become medical services of choice Unity of BMA network for better quality of life เป้าประสงค์การพัฒนา Modernization of medical management and Learning Organization

6 เป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขที่มีมาตรฐานสากล ก้าวสู่ความ เป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชน ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ เขตเมือง เน้นการศึกษาเฉพาะทางควบคู่กับ การพัฒนางานวิจัย เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์การจัดบริการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ให้เป็นที่ยอมรับ ของประชาชน มีระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรร มาภิบาล มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างองค์กรแห่ง การเรียนรู้ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อ การให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน มีการบูรณาการเครือข่ายระบบบริการทาง การแพทย์ และระบบส่งต่อที่เป็นเอกภาพ

7 ประเทศ/นานาชาติ (National / International) เมือง (Urban) ชุมชน (Community) บริการรักษา พยาบาล และฟื้นฟู สุขภาพ สร้างเสริม สุขภาพ พัฒนางานวิจัย บริหารจัดการ Excellence of medical services to achieve regional health gateway Unity of BMA network For better quality of life Expertise of urban medicine Branding to become medical services of choice Modernization of medical management and learning organization

8 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ ดำเนินการของโรงพยาบาลใน สังกัดกรุงเทพมหานคร

9

10 แนวนโยบายของสำนักการแพทย์และ ผลกระทบต่อการดำเนินการ การบริหารงานบุคคลแนวใหม่  การบริหารงานบุคคลแนวใหม่ การสรรหา การรักษา การรักษา การพัฒนา การพัฒนา การบริหารผลงาน การบริหารผลงาน คุณภาพชีวิตการทำงานที่สมดุล คุณภาพชีวิตการทำงานที่สมดุล การบริหารคนเก่งและการสืบทอด ตำแหน่ง การบริหารคนเก่งและการสืบทอด ตำแหน่ง การสรรหา การรักษา การรักษา การพัฒนา การพัฒนา การบริหารผลงาน การบริหารผลงาน คุณภาพชีวิตการทำงานที่สมดุล คุณภาพชีวิตการทำงานที่สมดุล การบริหารคนเก่งและการสืบทอด ตำแหน่ง การบริหารคนเก่งและการสืบทอด ตำแหน่ง

11 แนวนโยบายของสำนักการแพทย์และ ผลกระทบต่อการดำเนินการ การสร้างวัฒนธรรมของการเป็น ส่วนหนึ่งของสังคม  การสร้างวัฒนธรรมของการเป็น ส่วนหนึ่งของสังคม สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือสังคม การเปิดให้สังคมมีส่วนร่วม การเปิดให้สังคมมีส่วนร่วม  การสร้างเครือข่าย การเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  การเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัย และโรคอุบัติใหม่  เตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ

12 แนวนโยบายของสำนักการแพทย์และ ผลกระทบต่อการดำเนินการ  การพัฒนาระบบบริการรักษาระดับ ปฐมภูมิ ในเขตเมือง ให้เป็น รูปธรรม  เสริมพลังให้ผู้ป่วยและชุมชนดูแล ตนเอง  การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใน บุคลากรทางการแพทย์  การพัฒนาจิตใจของบุคลากรให้ เข้มแข็ง มีคุณธรรม พร้อมรับมือกับ ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น  การเพิ่มบทบาทด้านการศึกษา

13 Company LOGO


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO นโยบายและทิศทางในการ จัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของ สำนักการแพทย์ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google