งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ บริหารเงินสด (Cash Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ บริหารเงินสด (Cash Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ บริหารเงินสด (Cash Management) Version 1.0

2 การควบคุมเอกสาร วันที่ผู้ปรับปรุง / แก้ไขเวอร์ ชั่น อ้างอิง 27-Nov-12Nuttawoot B.1.0Create Document ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่งวันที่ผู้ตรวจสอบ ชัยพร ช. เจริญยิ่ง 28-Nov-12 การตรวจสอบเอกสาร : ควบคุมเอกสาร :

3 ลงนามเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบบริหารเงินสด (Cash Management) ผู้ดูแลระบบงาน (IT กองคลัง ): ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

4 ลงนามเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบบริหารเงินสด (Cash Management) ผู้ใช้งานระบบ (Key User): ______________________ ผู้ใช้งานระบบ (Key User): (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________ ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

5 ● แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความ ต้องการระบบงาน ● โครงสร้างหลัก ● ขั้นตอนการทำงานบนระบบงานใหม่ ● ข้อเสนอแนะหัวข้อหลัก

6 แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ ระบบงาน ข้อที่รายละเอียดความ ต้องการ แนวทางการแก้ไข ปัญหา หน่วยงานผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ CM-I-001พัฒนาให้สามารถนำ แฟ้มข้อมูล statement จาก ธนาคารเข้ามาในระบบได้ เพื่อจัดทำงบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร (Bank Reconcile) โดยไม่ต้องป้อน ข้อมูลทีละรายการได้ จะพัฒนาโปรแกรมนำเข้า ข้อมูล Statementเข้าลงที่ interface แล้วส่งคำร้องเพื่อ นำเข้า Statement อีกครั้ง หนึ่ง CMU ขั้นตอนการทำงาน

7 โครงสร้างหลัก

8 การกำหนดรหัสรายการของธนาคาร (Bank Transactions Code)

9

10 Cash Management Process Flow

11 Cash Management Integration Cash Management General Ledger Receivables Payables กระทบยอด Banks Bank Statements Clearing Accounting Copyright © A-HOST, All Right Reserved

12 Reconciliation Process Receive bank statement Load and verify bank statement Perform reconciliation Review results Create journal entries and post to general ledger Use Bank Statement Open Interface Or Enter bank statement manually Copyright © A-HOST, All Right Reserved

13 สัญลักษณ์ Direction of Flow Automation Process Manual Operation Document Electronic Data Predefined Process Decision Off-page Reference On-page Reference Responsible Section Officer Document Name Manual Description Process Description Decision Data Description A 1 Predefined Process

14 Reconciliation Flow Statement จากธนาคาร ส่งคำร้องนำ Statement เข้า Interface CM ส่งคำร้อง Bank Statement Import ส่งคำร้อง Auto Reconcile มีรายการ ที่ยังไม่จับคู่ ใช่ ไม่ Close Statement ส่งคำร้องรายงาน Transactions Available for Reconciliation ทำ Manual Reconcile Cash Management CM Reconcile AR เมื่อทำการ Reconcile ผ่านระบบ CM DR. Cash (Bank) CR. Remittance CM Reconcile AP ทำการ Reconcile ผ่านระบบ CM Dr. Bank Clearing A/C Cr. Cash (Bank)

15 รายงานแสดงรายการที่นำมากระทบยอด Transactions Available for Reconciliation

16

17 รายการชำระเงินที่ล้าง Cleared Transactions Report

18 รายการชำระเงินที่ล้าง

19 ข้อเสนอแนะ

20 ข้อเสนอแนะ Solutions 1 (CM) Invoice Payment Reconciliation Payable Cash Management การบันทึกบัญชีธนาคารตอนทำจ่าย Dr. ค่าใช้จ่าย Cr. เจ้าหนี้ Manual Clearing ล้างเช็คในระบบ Manual Clearing ล้างเช็คในระบบ Reconciliation Statement Reconciliation Statement Dr. ค่าใช้จ่าย Cr. บัญชีพัก(Clearing)* Dr.บัญชีพัก(Clearing)* Cr. บัญชีธนาคาร รายงาน เช็ค ค้างจ่าย รายงาน เช็ค ค้างจ่าย รายงาน เช็ครอ เคลียร์ statement

21 ข้อเสนอแนะ Solutions 2 (AP) Invoice Payment Reconciliation Payable Cash Management การบันทึกบัญชีธนาคารตอนทำจ่าย Dr. ค่าใช้จ่าย Cr. เจ้าหนี้ Manual Clearing ล้างเช็คในระบบ Manual Clearing ล้างเช็คในระบบ Reconciliation Statement Reconciliation Statement Dr. ค่าใช้จ่าย Cr. บัญชีธนาคาร* Dr. บัญชีธนาคาร* Cr. บัญชีธนาคาร รายงาน เช็ค ค้างจ่าย รายงาน เช็ค ค้างจ่าย รายงานเช็ค รอเคลียร์ statement

22 ข้อเสนอแนะ Solutions 1Solutions 2 บันทีกบัญชีธนาคาร ตอน Supplier นำเช็คไป ขึ้น เงิน โดยเมื่อ ทำการจ่ายเงิน จะบันทึกบัญชีพัก แล้ว จะทำการกลับ รายการลงบัญชีธนาคาร เมื่อทำการ กระทบยอด(Reconcile) กับ Statement ธนาคาร บันทีกบัญชีธนาคารตอนทำจ่ายเงิน จะผูกรหัสบัญชี ธนาคารไว้ และเมื่อStatement ธนาคารมา จะทำการ กระทบยอด(Reconcile)เพื่อตรวจสอบว่าการจ่ายเงิน ในระบบครบและยอดเงินตรงตามที่อยู่ใน Statement หรือไม่ ข้อดี บัญชีธนาคารในระบบจะตรงกับบัญชีธนาคาร เพราะ จะบันทึกบัญชีธนาคารในระบบตามยอดที่มีใน Statement ข้อดี เงินออกจากบัญชีธนาคารเมื่อจ่ายเงิน จะไม่ตกหล่น และ กระทบยอดเพื่อใช้ในการตรวจสอบ สามารถทราบยอดเงินคงเหลือบัญชีธนาคารได้ทันที (ถ้าส่งข้อมูลเข้าบัญชีแยกประเภท GL) ข้อจำกัด ถ้าทำการกระทบยอด(Reconcile)จะทำให้บัญชี ธนาคารบันทึกไม่ครบทำให้ ยอดคงเหลือในบัญชี ธนาคารไม่ถูกต้อง ไม่สามารถทราบยอดเงินคงเหลือบัญชีธนาคารได้ ทันที เพราะต้องทำการกระทบยอด (Reconcile)ก่อน ข้อจำกัด ถ้าผู้ขายยังไม่มารับเงินค้างหลายๆเดือน เงินบัญชี ธนาคารจะไม่ตรงในระบบ เพราะระบบตัดเงินออก ตั้งแต่ทำรายการจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีธนาคารตอนทำจ่าย

23


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ บริหารเงินสด (Cash Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google