งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © 1992-2010 by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved. ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © 1992-2010 by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved. ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © 1992-2010 by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved. ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

2 2 EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © 1992-2010 by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved. การลงรับเอกสาร โดยป้อน รายละเอียดเข้าระบบ การลงรับเอกสาร โดยป้อน รายละเอียดเข้าระบบ ( รับเอกสารเป็นหน่วยงานแรก ) 1. ป้อนรายละเอียดเอกสาร 2. ระบบให้เลขทะเบียน (AUTO) 1. กดเลขทะเบียน 2. รายละเอียดเอกสาร - แก้ไข ( ถ้ามี ) - บันทึกงาน - สแกนเอกสาร เลือก อยู่ที่หน่วยงานอื่น หน้าหลัก

3 3 EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © 1992-2010 by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved. การลงรับเอกสาร โดยรับเรื่องจาก ระบบสารบรรณฯ การลงรับเอกสาร โดยรับเรื่องจาก ระบบสารบรรณฯ ( รับ Online จากระบบ ) 1. กด หรือ ( ไม่มีเลขทะเบียน ) 2. กดปุ่ม ระบบให้เลขทะเบียน (AUTO) นับรวมกับการป้อนเอง 1. กดเลขทะเบียน 2. รายละเอียดเอกสาร - แก้ไข ( ถ้ามี ) - บันทึกงาน - สแกนเอกสาร เลือก อยู่ที่หน่วยงานอื่น หน้าหลัก

4 4 EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © 1992-2010 by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved. การขอออกเลขที่เอกสารภายใน ลง นามโดย xxxx 1. ป้อนรายละเอียดเอกสาร 2. ระบบให้เลขทะเบียน (AUTO) 1. กดเลขทะเบียน 2. รายละเอียดเอกสาร - แก้ไข ( ถ้ามี ) เลือก อยู่ที่หน่วยงานอื่น หน้าหลัก เจ้าหน้าที่สร้างเอกสาร ( ต้นฉบับจากโปรแกรมสำเร็จรูป ) > ส่ง พิจารณาลงนาม > เอกสารลงนามแล้ว - สแกน / แนบเอกสาร กรณีส่งภายในกรณีส่งภายนอก

5 5 EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © 1992-2010 by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved. การขอออกเลขที่เอกสารภายนอก ลงนาม โดยผู้บริหารระดับสูง 2. ป้อนรายละเอียดเอกสาร 3. ระบบให้เลขทะเบียน (AUTO) เจ้าหน้าที่สร้างเอกสาร ( ต้นฉบับจากโปรแกรมสำเร็จรูป ) > ส่ง พิจารณาลงนาม > เอกสารลงนามแล้ว - สแกน / แนบเอกสาร 1. ป้อนรหัสผ่าน สังเกต เอกสารมีสัญลักษณ์เอกสารภายนอก

6 6 EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © 1992-2010 by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved. สรุปขั้นตอนการทำงานในการ ลงทะเบียนรับส่งเอกสาร ป้อนรายละเอียดเอกสาร ระบบให้เลขทะเบียน (AUTO) เลือก กดปุ่มป้อนรายละเอียดเอกสาร ระบบให้เลขทะเบียน (AUTO) กดเลขทะเบียน รายละเอียดเอกสาร ( แก้ไข / บันทึกงาน )

7 7 EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © 1992-2010 by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved.การค้นหาเอกสารและการดำเนินการ เลือก กดปุ่ม 1. เลือกค้นหาเอกสาร หรือ ค้นหาเอกสารตามเงื่อนไข ( ค้นหาเอกสารในหน่วยงานตนเอง ) ค้นหา 2. ป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหา 2. รายละเอียด เอกสาร - แก้ไข ( ถ้า มี ) - บันทึกงาน - สแกน เอกสาร 1. กดเลขทะเบียน หน่วยงานอื่น หน้าหลัก 1. กดเลขที่เอกสาร - ดูขั้นตอนการเดิน เอกสาร - อ่านบันทึกคำสั่ง การ


ดาวน์โหลด ppt EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © 1992-2010 by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved. ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google