งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ INFOMA: WebFlow ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved. Copyrights All Rights Reserved

2 การลงรับเอกสาร โดยป้อนรายละเอียดเข้าระบบ (รับเอกสารเป็นหน่วยงานแรก)
การลงรับเอกสาร โดยป้อนรายละเอียดเข้าระบบ (รับเอกสารเป็นหน่วยงานแรก) 1. ป้อนรายละเอียดเอกสาร 1. กดเลขทะเบียน 2. ระบบให้เลขทะเบียน (AUTO) 2.รายละเอียดเอกสาร - แก้ไข (ถ้ามี) - บันทึกงาน - สแกนเอกสาร หน้าหลัก หน้าหลัก เลือก อยู่ที่หน่วยงานอื่น EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved.

3 การลงรับเอกสาร โดยรับเรื่องจากระบบสารบรรณฯ (รับ Online จากระบบ)
1. กด หรือ (ไม่มีเลขทะเบียน) 1. กดเลขทะเบียน 2. กดปุ่ม ระบบให้เลขทะเบียน (AUTO) นับรวมกับการป้อนเอง 2.รายละเอียดเอกสาร - แก้ไข (ถ้ามี) - บันทึกงาน - สแกนเอกสาร หน้าหลัก หน้าหลัก เลือก อยู่ที่หน่วยงานอื่น EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved.

4 การขอออกเลขที่เอกสารภายใน ลงนามโดย xxxx
เจ้าหน้าที่สร้างเอกสาร (ต้นฉบับจากโปรแกรมสำเร็จรูป) > ส่งพิจารณาลงนาม > เอกสารลงนามแล้ว 1. ป้อนรายละเอียดเอกสาร 1. กดเลขทะเบียน 2. ระบบให้เลขทะเบียน (AUTO) - สแกน/แนบเอกสาร 2.รายละเอียดเอกสาร - แก้ไข (ถ้ามี) หน้าหลัก กรณีส่งภายใน กรณีส่งภายนอก เลือก หน้าหลัก อยู่ที่หน่วยงานอื่น EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved.

5 การขอออกเลขที่เอกสารภายนอก ลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง
เจ้าหน้าที่สร้างเอกสาร (ต้นฉบับจากโปรแกรมสำเร็จรูป) > ส่งพิจารณาลงนาม > เอกสารลงนามแล้ว 1. ป้อนรหัสผ่าน 2. ป้อนรายละเอียดเอกสาร 3. ระบบให้เลขทะเบียน (AUTO) - สแกน/แนบเอกสาร สังเกต เอกสารมีสัญลักษณ์เอกสารภายนอก EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved.

6 สรุปขั้นตอนการทำงานในการลงทะเบียนรับส่งเอกสาร
ป้อนรายละเอียดเอกสาร กดปุ่ม ป้อนรายละเอียดเอกสาร ระบบให้เลขทะเบียน (AUTO) ป้อนรายละเอียดเอกสาร ระบบให้เลขทะเบียน (AUTO) กดเลขทะเบียน รายละเอียดเอกสาร (แก้ไข/บันทึกงาน) เลือก EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved.

7 การค้นหาเอกสารและการดำเนินการ
(ค้นหาเอกสารในหน่วยงานตนเอง) กดปุ่ม ค้นหา 1. เลือกค้นหาเอกสาร หรือ ค้นหาเอกสารตามเงื่อนไข 1. กดเลขทะเบียน 1. กดเลขที่เอกสาร 2. ป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหา 2. รายละเอียดเอกสาร - แก้ไข (ถ้ามี) - บันทึกงาน - สแกนเอกสาร ดูขั้นตอนการเดินเอกสาร -อ่านบันทึกคำสั่งการ หน่วยงานอื่น หน้าหลัก เลือก EXCEL LINK CO.,LTD. Copyright © by Excel Link Co., Ltd. All Right Reserved.


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google