งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนงาน บัญชี 1. ขั้นตอนการ บันทึกบัญชี ลงรายการ บัญชีทุกวัน เป็นประจำ ทุกเดือน บันทึกสมุด รายวันทั่วไป 1. ตรวจสอบ ความถูกต้อง 2. ส่งเอกสารให้ ผู้ดูแลบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนงาน บัญชี 1. ขั้นตอนการ บันทึกบัญชี ลงรายการ บัญชีทุกวัน เป็นประจำ ทุกเดือน บันทึกสมุด รายวันทั่วไป 1. ตรวจสอบ ความถูกต้อง 2. ส่งเอกสารให้ ผู้ดูแลบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนงาน บัญชี 1. ขั้นตอนการ บันทึกบัญชี ลงรายการ บัญชีทุกวัน เป็นประจำ ทุกเดือน บันทึกสมุด รายวันทั่วไป 1. ตรวจสอบ ความถูกต้อง 2. ส่งเอกสารให้ ผู้ดูแลบัญชี คณะฯ ตรวจพร้อม เซ็นต์กำกับในเอกสาร 3 จัดเก็บเอกสารเข้า แฟ้มเพื่อรอการ ตรวจสอบของบริษัท ตรวจสอบบัญชีทุกสิ้น ปี 4 จัดทำงบทดลอง ในภาพรวมของคณะฯ ( รวมส่วนของโครงการ พิเศษ ) ส่งวิทยาเขต รายเดือน และรายไตร มาส 5. จัดทำงบการเงิน ในภาพรวมของคณะฯ ส่งวิทยาเขต รายไตร มาส แฟ้มประกอบด้วย - แฟ้มงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคาร - แฟ้มรายวันทั่วไป จ่าย รับ แยกประเภท - แฟ้มงบทดลอง งบดุล งบกำไร ขาดทุน บันทึกสมุด รายวันจ่าย บันทึกสมุด รายวันรับ ประมาณ 10-15 วันทำการ

2 2. ขั้นตอนรายงานผลการดำเนินงานและเตรียม ข้อมูลตรวจสอบรับรองสิ้นงวด รายงานการเงิน ประจำเดือน ส่งตรวจ ประมาณ 3 วัน - รายงานผล การ ดำเนินงาน เข้าที่ประชุม คณะกรรมการ ประจำคณะ ตามปฏิทิน ประชุม แจ้งเวียน รายงาน การเงิน ประจำเดือน รายงานวิทยา เขตเพื่อเข้าที่ ประชุม คณะกรรมการ บริหารวิทยา เขต เตรียมข้อมูลเพื่อตรวจสอบ รับรอง ณ วันสิ้นงวด สำหรับรอบบัญชี 1 ปี พร้อม ตรวจสอบความถูกต้องทุกบัญชี พร้อมส่งหนังสือเชิญผู้ตรวจสอบ บัญชี - รายละเอียด ประกอบ - ลูกหนี้ - เจ้าหนี้ ดำเนินการ 1 สัปดาห์ - ยืนยันยอดเงิน ฝากธนาคาร ตามแบบฟรอม์ หนังสือของ บริษัททุกบัญชี ดำเนินการ 2 - 3 สัปดาห์ ทะเบียนสินทรัพย์ ดำเนินการ 1 สัปดาห์

3 3. งานอื่นที่ได้รับ มอบหมาย 3.1 การประกัน คุณภาพ 3.2 จัดทำงบกระทบ ยอดส่วนของ โครงการพิเศษ ข้อมูลทางการเงิน ที่ เกี่ยวข้องกับการประกัน คุณภาพ ดำเนินการ 3 วัน จัดเก็บเอกสารงบกระทบ ยอดโครงการฯ ดำเนินการ 2 วัน 3.3 ส่งรายได้ ค่าใช้จ่ายให้งานแผน ( รายไตรมาส ) งานแผนคีย์ข้อมูลเข้า ระบบ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนงาน บัญชี 1. ขั้นตอนการ บันทึกบัญชี ลงรายการ บัญชีทุกวัน เป็นประจำ ทุกเดือน บันทึกสมุด รายวันทั่วไป 1. ตรวจสอบ ความถูกต้อง 2. ส่งเอกสารให้ ผู้ดูแลบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google